Retail

W pol­skiej bran­ży reta­il rośnie zna­cze­nie kom­plek­so­we­go podej­ścia,  w tym inte­gra­cji dodat­ko­wych usług, gwa­ran­tu­ją­cych wyż­szy poziom bez­pie­czeń­stwa klien­tom oraz pra­cow­ni­kom obiek­tów han­dlo­wych.  W przy­pad­ku obiek­tów han­dlo­wych klu­czo­we są trzy sys­te­my: moni­to­ring, antyw­ła­ma­nio­wy, a tak­że prze­ciw­po­ża­ro­wy. Ten­den­cja ta jest rów­nież bez­po­śred­nią kon­se­kwen­cją dąże­nia do opty­ma­li­za­cji pro­ce­sów inwe­sty­cyj­nych.

Odpo­wied­nio skon­fi­gu­ro­wa­na sieć kamer pozwa­la per­so­ne­lo­wi skle­pu i służ­bom ochro­ny moni­to­ro­wać całą powierzch­nię obiek­tu, a  w razie potrze­by szyb­ko reago­wać.

Zaawan­so­wa­ne funk­cje ana­li­zy obra­zu wraz z rapor­ta­mi to z kolei wyśmie­ni­te narzę­dzie do bada­nia zacho­wań klien­tów, przy­dat­ne w cen­trach han­dlo­wych, skle­pach i innych miej­scach han­dlo­wych. Zasto­so­wa­nie ich ogra­ni­cza ponad­to moż­li­wo­ści popeł­nie­nia błę­du przez obsłu­gę sys­te­mu moni­to­rin­gu wizyj­ne­go, auto­ma­tycz­nie bowiem infor­mu­ją o groź­nych lub nie­ty­po­wych zda­rze­niach.

Przy wybo­rze roz­wią­zań war­to pamię­tać, że w rów­nym stop­niu liczą się ich tech­nicz­na nie­za­wod­ność, jak i efek­tyw­ność w codzien­nej pra­cy skle­pu. 

Osią­gnię­cie tych klu­czo­wych ele­men­tów moż­na uzy­skać wybie­ra­jąc wyso­kiej kla­sy urzą­dze­nia mar­ki Vivo­tek oraz pro­gra­mo­wą ana­li­zę obra­zu.

Liczenie ludzi
Strefa liczenia
Mapy ciepła
Integracja z kasami POS
Wyraźne dowody
Zapobiegaj stratom
VIVOCloud

Vivo­tek jest pro­du­cen­tem sys­te­mów wizyj­nych kla­sy pre­mium, któ­ry przy­kła­da dużą wagę do jako­ści ofe­ro­wa­ne­go sprzę­tu, jego funk­cjo­nal­no­ści oraz inte­gral­no­ści z inny­mi sys­te­ma­mi bez­pie­czeń­stwa i tech­nicz­nej ochro­ny mie­nia. Pro­duk­ty Vivo­te­ka posia­da­ją wie­le norm zgod­nych z wytycz­ny­mi, a współ­pra­cu­jąc z wio­dą­cy­mi pro­du­cen­ta­mi opro­gra­mo­wa­nia m.in. Mile­sto­ne, Axxon, czy Aime­tis, sys­te­my zapew­nia­ją zespo­le­nie wszyst­kich istot­nych ele­men­tów. Dzię­ki temu może­my we wła­ści­wy spo­sób wery­fi­ko­wać zaist­nia­łe zda­rze­nia i szyb­ko na nie reago­wać. Może­my two­rzyć ich archi­wi­za­cję, któ­ra może zostać wyko­rzy­sta­na do two­rze­nia mate­ria­łów dowo­do­wych. 

Vivo­tek jest ide­al­nym roz­wią­za­niem, dla wie­lu rodza­jów sys­te­mów wizyj­nych IP — od małych, zawie­ra­ją­cych do kil­ku­na­stu kamer, aż do sys­te­mów roz­pro­szo­nych, z wie­lo­ma loka­li­za­cja­mi i cen­tra­mi moni­to­rin­gu oraz zin­te­gro­wa­ny­mi z kon­tro­lą dostę­pu sys­te­ma­mi alar­mo­wy­mi.