Rejestracja

Internetowa rejestracja nowych Klientów

W celu zgło­sze­nia fir­my do reje­stra­cji i pod­ję­cia współ­pra­cy han­dlo­wej z SUMA SOLUTIONS Sp. z o.o.  pro­si­my o wypeł­nie­nie i zło­że­nie poniż­sze­go for­mu­la­rza reje­stra­cyj­ne­go, akcep­ta­cję warun­ków współ­pra­cy i zło­że­nie odpo­wied­nich oświad­czeń.

Jed­no­cze­śnie infor­mu­je­my, że jako dys­try­bu­tor współ­pra­cu­je­my z fir­ma­mi zaj­mu­ją­cy­mi się sprze­da­żą deta­licz­ną lub hur­to­wą pro­duk­tów z naszej ofer­ty. Wyzna­jąc zasa­dę nie­kon­ku­ro­wa­nia ze swo­imi part­ne­ra­mi han­dlo­wy­mi, nie pro­wa­dzi­my sprze­da­ży hur­to­wej do klien­tów indy­wi­du­al­nych oraz insty­tu­cjo­nal­nych, któ­rych pro­fil dzia­łal­no­ści nie jest bez­po­śred­nio zwią­za­ny z naszą bran­żą.
Zastrze­ga­my sobie pra­wo do odmo­wy reje­stra­cji fir­my, któ­rej pro­fil dzia­łal­no­ści nie jest zgod­ny z kry­te­ria­mi okre­ślo­ny­mi powy­żej, a tak­że w innych uza­sad­nio­nych przy­pad­kach.

Zapo­znaj się z regu­la­mi­nem sprze­da­ży, któ­ry regu­lu­je zasa­dy współ­pra­cy han­dlo­wej z SUMA SOLUTIONS Sp. z o.o.

« klik­nij tutaj aby zapo­znać się z regu­la­mi­nem sprze­da­ży »

TakNie — akcep­tu­je regu­la­min sprze­da­ży

For­mu­larz reje­stra­cji fir­my
Pro­si­my o wypeł­nie­nie poniż­szych pól for­mu­la­rza. W prze­cią­gu jed­ne­go dnia robo­cze­go skon­tak­tu­je się z Pań­stwem opie­kun regio­nal­ny. Przed­sta­wi moż­li­wo­ści i narzę­dzia z jakich mogą Pań­stwo korzy­stać we współ­pra­cy z nami.

Dane Pod­sta­wo­we


Adres reje­stro­wy


For­mu­larz zgód
w zakre­sie prze­twa­rza­nia danych przez SUMA SOLUTIONS

Admi­ni­stra­to­rem Danych Oso­bo­wych (Admi­ni­stra­tor) jest:

SUMA SOLUTIONS Sp. z o.o. ul. Panew­nic­ka 109 40–761 Kato­wi­ce Kon­ce­sja MSWiA L-0509/00 zare­je­stro­wa­na KRS 0000119218 SR Kato­wi­ce-Wschód wydział VIII gospo­dar­czy KRS.

Dane oso­bo­we są prze­twa­rza­ne przez Admi­ni­stra­to­ra w celu reali­za­cji umo­wy o współ­pra­cy lub pod­ję­cia dzia­łań przed zawar­ciem umo­wy o współ­pra­cy, w celach zwią­za­nych z pro­wa­dzo­ną dzia­łal­no­ścią, docho­dze­nia rosz­czeń z tytu­łu pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści oraz wypeł­nie­nia praw­nie uspra­wie­dli­wio­nych celów Sprze­daw­cy, w tym sprze­da­ży i mar­ke­tin­gu bez­po­śred­nie­go; na pod­sta­wie zgo­dy i wyłącz­nie w zakre­sie wska­za­nym w tre­ści udzie­lo­nej zgo­dy.

Dane oso­bo­we będą prze­cho­wy­wa­ne przez okres współ­pra­cy oraz po zakoń­cze­niu trwa­nia współ­pra­cy w celu wypeł­nie­nia obo­wiąz­ku praw­ne­go cią­żą­ce­go na Admi­ni­stra­to­rze, na czas zgod­ny z obo­wią­zu­ją­cy­mi prze­pi­sa­mi, a w przy­pad­ku praw­nie uspra­wie­dli­wio­nych celów Admi­ni­stra­to­ra, w tym sprze­da­ży i mar­ke­tin­gu, do cza­su cof­nię­cia przez Odbior­cę zgo­dy.

Odbior­ca ma pra­wo dostę­pu do swo­ich danych oraz pra­wo ich spro­sto­wa­nia, usu­nię­cia, ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia, pra­wo do prze­no­sze­nia danych, pra­wo do wnie­sie­nia sprze­ci­wu, pra­wo do cof­nię­cia zgo­dy w dowol­nym momen­cie.

Odbior­ca ma pra­wo do wnie­sie­nia skar­gi do GIODO, gdy uzna, iż prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych doty­czą­ce Odbior­cy naru­sza prze­pi­sy ogól­ne­go roz­po­rzą­dze­nia o ochro­nie danych oso­bo­wych z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. Odbior­cą danych jest SUMA SOLUTIONS Sp. z o.o. Dane mogą być prze­ka­za­ne part­ne­rom współ­pra­cu­ją­cym wymie­nio­nym na stro­nie suma.solutions . Poda­nie danych przez Odbior­cę jest dobro­wol­ne, jed­nak­że w celu zawar­cia i reali­za­cji umo­wy nie­zbęd­ne.

Niniej­sze dane mają zasto­so­wa­nie do wszyst­kich Umów zawar­tych z Admi­ni­stra­to­rem.

Wyra­żam zgo­dę:

Dzię­ki tej zgo­dzie będzie­my mogli dodać Two­je dane do nasze­go sys­te­mu sprze­da­żo­we­go
TakNie — na potrze­by doda­nia poda­nych danych do nasze­go sys­te­mu sprze­da­żo­we­go.

Dzię­ki tej zgo­dzie będzie­my mogli wysłać bez­piecz­nie kurie­rem zamó­wio­ny towar, roz­li­czyć fak­tu­rę.
TakNie — na potrze­by prze­twa­rza­nia zamó­wień (kurier, ubez­pie­cze­nie, biu­ro rachun­ko­we).

Dzię­ki tej zgo­dzie będzie­my mogli zadzwo­nić do Cie­bie z nowy­mi ofer­ta­mi.
TakNie — na wyko­rzy­sta­nie tele­fo­nu dla kon­tak­tu bez­po­śred­nie­go przez opie­ku­na han­dlo­we­go.

Dzię­ki tej zgo­dzie opie­kun han­dlo­wy będzie mógł wysłać na Twój ema­il ofer­ty spe­cjal­ne.
— na prze­sy­ła­nie infor­ma­cji han­dlo­wej za pomo­cą środ­ków komu­ni­ka­cji ele­tro­nicz­nej.

Dzię­ki tej zgo­dzie będziesz otrzy­my­wał raz/dwa razy w mie­sią­cu New­slet­ter SUMA.
— na prze­sy­ła­nie infor­ma­cji za pomo­cą new­slet­te­ra suma.solutions.

Dzię­ki tej zgo­dzie otrzy­masz dostęp do Stre­fy Part­ne­ra SUMA.
— na doda­nie adre­su ema­il do gru­py bran­żo­wej WORK SUMA PARTNER

Dzię­ki tej zgo­dzie otrzy­masz dostęp do Stre­fy Part­ne­ra VIVOTEK Pol­ska.
— na doda­nie adre­su ema­il do gru­py bran­żo­wej WORK VIVOTEK Pol­ska

Dzię­ki tej zgo­dzie otrzy­masz dostęp do biu­le­ty­nu bez­pie­czeń­stwa SUMA.
— na doda­nie adre­su ema­il do gru­py wysył­ko­wej infor­mu­ją­cej o aktu­ali­za­cjach pro­duk­tów.

Dzię­ki tej zgo­dzie otrzy­masz dostęp do Skle­pu inter­ne­to­we­go SUMA VIPOS.PL .
— na dostęp do skle­pu inter­ne­to­we­go vipos.pl

[recapt­cha]

-Niniej­sze zgo­dy obej­mu­ją prze­twa­rza­nie danych w przy­szło­ści, jeśli nie zmie­ni się cel prze­twa­rza­nia.

Korzy­sta­jąc z tego for­mu­la­rza, zga­dzasz się na prze­cho­wy­wa­nie i prze­twa­rza­nie two­ich danych przez tę stro­nę.