Regulamin sprzedaży

Regulamin zakupów w sklepie inter­ne­towym

Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży za pośred­nictwem Sklepu Inter­ne­towego działa­jącego pod adresem suma.solutions

Sklep “suma.solutions”  jest prowa­dzony przez firmę:

Suma Solutions Sp. z o.o.; Panew­nicka 109; 40–761 Katowice zareje­strowana pod nr. KRS 0000119218 SR Katowice-Wschód wydział VIII gospo­darczy KRS NIP: PL 627–00-13–240, REGON: 8435281

KONTO BANKOWE: ING BANK ŚLĄSKI S.A. O. w Katowicach 23 1050 1243 1000 0090 3055 4530

dalej nazywaną „Sprze­da­jącym”.

Regulamin Sklepu Inter­ne­towego suma.solutions z dnia 01.05.2019

I. Posta­no­wienia ogólne

 1. Sklep Inter­netowy prowadzi Usługo­dawca.
 2. Sklep Inter­netowy jest platformą telein­for­ma­tyczną (systemem infor­macji i zdalnego wyboru oraz zakupu Towarów, lub świad­czenia usług w ramach Produktów innych niż Towar), umożli­wiającą Użytkow­nikom zapoznanie się z Towarami Sprze­da­jących oraz Produktami innymi niż Towar, w tym z cenami i dostęp­nością Produktów, zawarcie Umowy Sprzedaży, umów świad­czenia usług w ramach Produktów innych niż Towar, jak również zamiesz­czanie Treści na zasadach określonych w Regula­minie. W tym celu Usługo­dawca udostępnia Użytkow­nikom odpowiednie narzędzia systemowe oraz świadczy Usługi na zasadach określonych w Regula­minie.
 3. Korzy­stanie ze Sklepu Inter­ne­towego przez Użytkownika możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system telein­for­ma­tyczny Użytkownika nastę­pu­jących minimalnych wymagań technicznych: a. Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies lub b. Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Java, JavaScript i cookies, c. Minimalna rozdziel­czość ekranu 1024x768 pikseli.
 4. Użytkownik korzy­stający ze Sklepu Inter­ne­towego zobowiązany jest do przestrze­gania Regulaminu.

II. Definicje

Nastę­pu­jącym wyrażeniom użytym w tekście Regulaminu zostały przypisane nastę­pujące znaczenia:

 1. Dostawa Towaru — umowa zlecenia usług trans­portu oraz ewentu­alnie wniesienia Towaru w miejsce wskazane przez Użytkownika zawarta pomiędzy Użytkow­nikiem a podmiotem trzecim.
 2. Hasło — ciąg znaków alfanu­me­rycznych konieczny do dokonania autory­zacji (identy­fi­kacji Użytkownika) w trakcie uzyski­wania dostępu do Konta ustalany samodzielnie przez Użytkownika podczas procesu rejestracji Użytkownika;
 3. Klauzule — zezwo­lenia na przetwa­rzanie danych osobowych w formie tzw. check­boxów na odpowiedniej stronie Sklepu Inter­ne­towego, których Użytkownik udzielił Usługo­dawcy podczas rejestracji Konta lub składając Zamówienie w formule „gość” lub poprzez telefon;
 4. Konsument — osoba fizyczna dokonująca z przed­się­biorcą czynności prawnej niezwią­zanej bezpo­średnio z jej działal­nością gospo­darczą lub zawodową, w tym nabywająca Towar lub korzy­stająca z Usługi, usług w ramach Produktów innych niż Towar, dla celów niezwią­zanych z prowa­dzoną działal­nością gospo­darczą lub zawodową;
 5. Konto — zbiór infor­macji przecho­wy­wanych w Sklepie Inter­ne­towym oraz w systemie telein­for­ma­tycznym Usługo­dawcy dotyczących danego Użytkownika oraz składanych przez niego Zamówień i zawie­ranych Umów Sprzedaży, umów świad­czenia usług w ramach Produktów innych niż Towar, z wykorzy­staniem którego Użytkownik może składać Zamówienia, zawierać Umowy Sprzedaży, umowy świad­czenia usług w ramach Produktów innych niż Towar lub zamieszczać Treści;
 6. Koszyk — elektro­niczny formularz udostęp­niony przez Usługo­dawcę w Sklepie Inter­ne­towym, za pomocą którego Użytkownik dokonuje wyboru Produktu w celu złożenia Zamówienia;
 7. Kupujący — Użytkownik, który zawarł Umowę Sprzedaży;
 8. Login — adres poczty elektro­nicznej Użytkownika używany podczas procesu rejestracji i każdo­ra­zowego korzy­stania z Konta;
 9. Nowe Zamówienie — wiadomość elektro­niczna (e‑mail o temacie: Nowe Zamówienie) automa­tycznie generowana i wysłana przez system telein­for­ma­tyczny Usługo­dawcy na adres poczty elektro­nicznej wskazany przez Użytkownika (w odpowiednim formu­larzu elektro­nicznym, który Użytkownik samodzielnie wypełnia zdalnie w Sklepie Inter­ne­towym lub za pośred­nictwem konsul­tanta Infolinii, określająca szczegóły Zamówienia złożonego przez danego Użytkownika, w szcze­gól­ności Towar, miejsce odbioru lub Dostawy Towaru, lub zlecenia usług w ramach Produktów innych niż Towar, miejsce ich świad­czenia, oraz formę płatności ceny za Produkt;
 10.  Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży — zbiór ogólnych warunków stano­wiących element treści każdej Umowy Sprzedaży. Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży stanowią ponadto integralną część Regulaminu i dostępne są w odrębnej zakładce Sklepu Inter­ne­towego;
 11.  Polityka Prywat­ności — zbiór zasad dotyczących przetwa­rzania i ochrony danych osobowych Użytkownika stano­wiący integralną część Regulaminu dostępny w Sklepie Inter­ne­towym;
 12.  Potwier­dzenie Zamówienia — wiadomość elektro­niczna (e‑mail o temacie: Potwier­dzenie Zamówienia lub Potwier­dzenie Zamówienia – gotowe do odbioru) wysłana przez Sprze­da­jącego na adres poczty elektro­nicznej wskazany przez Użytkownika (w odpowiednim formu­larzu elektro­nicznym, który Użytkownik samodzielnie wypełnił zdalnie w Sklepie Inter­ne­towym lub podał konsul­tantowi Infolinii) potwier­dzająca, że wskazane w jej treści Zamówienie może zostać zreali­zowane przez Sprze­da­jącego. Potwier­dzenie Zamówienia zawiera również odnośniki elektro­niczne (tzw. linki) do stosownej treści Regulaminu, Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży oraz Polityki Prywat­ności;
 13.  Regulamin — niniejszy regulamin sporzą­dzony w oparciu o art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świad­czeniu usług drogą elektro­niczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zmianami);
 14.  Siła Wyższa — zdarzenie zewnętrzne nieza­leżne od stron stosunku prawnego, którego wystą­pienia strona, która dotknięta została działaniem Siły Wyższej, nie mogła rozsądnie przewi­dzieć i którego wystą­pieniu nie mogła zapobiec, a które uniemoż­liwia tej stronie trwale albo przej­ściowo wykony­wanie jej praw lub obowiązków, w szcze­gól­ności na gruncie danego stosunku prawnego;
 15.  Sklep Inter­netowy — serwis inter­netowy prowa­dzony przez Usługo­dawcę, dostępny pod adresem elektro­nicznym vivotek.pl, za pośred­nictwem którego Użytkownik może uzyskać infor­macje o Produkcie i jego dostęp­ności oraz kupić Towar u Sprze­da­jącego, lub zlecić świad­czenie usługi w ramach Produktów innych niż Towar, jak również zamieszczać Treści na zasadach określonych w Regula­minie;
 16.  Sprze­dający — przed­się­biorca prowa­dzący sprzedaż pod marką suma.solutions, korzy­stający ze Sklepu Inter­ne­towego w celu zapro­szenia Użytkow­ników do zawie­rania Umów Sprzedaży.
 17.  Towar — rzecz ruchoma oferowana przez Sprze­da­jącego za pośred­nictwem Sklepu Inter­ne­towego (pojęcie to na gruncie Regulaminu obejmuje również akcesoria i kompo­nenty, w tym oprogra­mo­wanie dostar­czane Kupującemu wraz z Towarem),
 18.  Treść — komen­tarze, opinie lub oceny zamiesz­czane przez Użytkownika w Sklepie Inter­ne­towym. Możliwość zamiesz­czania Treści służy wyłącznie tym Użytkow­nikom, którzy zareje­strowali Konto po zalogo­waniu się na właściwym Koncie;
 19.  Umowa Sprzedaży — umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny zawierana na odległość, tj. za pośred­nictwem Sklepu Inter­ne­towego pomiędzy Kupującym a Sprze­da­jącym w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsu­menta (Dz. U . z 2014 r., poz. 827). Doręczenie przez Sprze­da­jącego Użytkow­nikowi (po złożeniu przez niego Zamówienia w Sklepie Inter­ne­towym) Potwier­dzenia Zamówienia jest tożsame z zawarciem Umowy Sprzedaży. Na treść Umowy Sprzedaży składa się treść Zamówienia oraz Ogólne Warunki Umów Sprzedaży. Posta­no­wienia Regulaminu, jak również Polityki Prywat­ności oraz zaakcep­to­wanych przez Kupującego Klauzul stosują się do Umowy Sprzedaży w odpowiednim zakresie. Umowa Sprzedaży podlega prawu Rzeczy­po­spo­litej Polskiej, zawierana jest wyłącznie w języku polskim i w takim języku powinna być inter­pre­towana;
 20. Usługa — usługa świad­czona Użytkow­nikowi nieod­płatnie przez Usługo­dawcę na zasadach określonych w Regula­minie drogą elektro­niczną w rozumieniu art. 2 pkt.4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świad­czeniu usług drogą elektro­niczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zmianami) umożli­wiająca wybór i zakup Towaru od Sprze­da­jącego, zlecenia usług w ramach Produktów innych niż Towar, jak również zamiesz­czenie Treści w Sklepie Inter­ne­towym, lub — jeżeli Użytkownik wyraził na to zgodę za pomocą Klauzul — usługa dostar­czania Użytkow­nikowi Newsletter;
 21. Newsletter — infor­macje, w tym infor­macje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świad­czeniu usług drogą elektro­niczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami) pocho­dzące od Usługo­dawcy lub Sprze­da­jących, wysyłane Użytkow­nikowi drogą elektro­niczną, przez lub w imieniu Usługo­dawcy lub Sprze­da­jących;
 22. Usługo­dawca — Suma Solutions Sp. z o.o.; Panew­nicka 109; 40–761 Katowice zareje­strowana pod nr. KRS 0000119218 SR Katowice-Wschód wydział VIII gospo­darczy KRS NIP: PL 627–00-13–240, REGON: 8435281
 23. Użytkownik — osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, lub posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organi­za­cyjna niepo­sia­dająca osobo­wości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowią­zania, która korzysta ze Sklepu Inter­ne­towego;
 24. Zamówienie — dekla­racja woli zakupu Towaru, lub zlecenia usług w ramach Produktów innych niż Towar uzewnętrz­niona przez Użytkownika za pośred­nictwem Sklepu Inter­ne­towego (poprzez zdalne wypeł­nienie elektro­nicznego formu­larza w Sklepie Inter­ne­towym), w sposób umożli­wiający Sprze­da­jącemu i Usługo­dawcy identy­fi­kację Użytkownika, precy­zująca ponadto Towar mający stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży lub zlecenia usług w ramach Produktów innych niż Towar, miejsce jego odbioru, świad­czenia lub dostawy oraz formę płatności ceny za Produkt.

III. ZAPROSZENIE DO ZAWARCIA UMOWY

 1. Sklep Inter­netowy udostępnia Sprze­da­jącym możliwość zdalnej prezen­tacji ich Produktów i ich cen oraz zapro­szenia Użytkow­ników do zawie­rania Umów Sprzedaży w zakresie Towarów oraz innych umów w zakresie Produktów innych niż Towar.
 2. Sklep Inter­netowy suma.solutions nie prowadzi sprzedaży hurtowej.
 3. Zdjęcia i opisy Towarów zamiesz­czone w Sklepie Inter­ne­towym są materiałami poglą­dowymi, które mają na celu jedynie umożli­wienie Użytkow­nikowi wyrobienia sobie ogólnego wyobra­żenia o właści­wo­ściach, wyglądzie i parame­trach użytkowych Towaru. W szcze­gól­ności wygląd Towaru na zdjęciach prezen­to­wanych w Sklepie Inter­ne­towym może różnić się w niewielkim stopniu od zewnętrznego wyglądu Towaru wydawanego Kupującemu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień monitora Kupującego, warunków oświe­tlenia, itp. czynników związanych jedynie z używaniem Internetu do zakupów. Powyższe zastrze­żenia nie odnoszą się do udostęp­nionych w Sklepie Inter­ne­towym specy­fi­kacji technicznych oraz oznaczeń marki i modelu danego Towaru. W celu uniknięcia wątpli­wości niniejsze posta­no­wienie nie rodzi skutku w postaci ograni­czenia odpowie­dzial­ności Usługo­dawcy lub Sprze­da­jącego wobec Użytkownika lub Kupującego będących Konsu­mentami.
 4. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne infor­macje zamiesz­czone w Sklepie Inter­ne­towym poczytuje się w razie wątpli­wości nie za ofertę, lecz za zapro­szenie do zawarcia umowy. Nie stanowią one również zapew­nienia Sprze­da­jącego.

IV. KORZYSTANIE ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. REJESTRACJA KONTA. Rejestracja Konta wymaga od Użytkownika zdalnego wypeł­nienia stosownego formu­larza elektro­nicznego (dostępnego w Sklepie Inter­ne­towym) poprzez wprowa­dzenie wymaganych przez Usługo­dawcę danych, w tym danych osobowych obejmu­jących imię i nazwisko Użytkownika, adres poczty elektro­nicznej (e‑mail) Użytkownika, jego numer telefonu (w raz z jedno­czesnym wprowa­dzeniem na stronie Sklepu Inter­ne­towego kodu przesłanego na podany numer telefonu , w celu zwery­fi­ko­wania jego prawdzi­wości) oraz kod pocztowy Użytkownika. W procesie rejestracji Konta Użytkownik samodzielnie ustala i wprowadza Login oraz Hasło. Rejestracja Konta wymaga nadto zaakcep­to­wania przez Użytkownika (poprzez zazna­czenie odpowiednich pól wyboru [check­boxów] Regulaminu, Polityki Prywat­ności i stosownej Klauzuli (Regulaminu, Polityki Prywat­ności i stosownej Klauzuli). Wymaganą Klauzulą, niezbędną do założenia Konta, złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży lub umów świad­czenia usług w ramach Produktów innych niż Towar jest zgoda na przetwa­rzanie danych osobowych Użytkownika przez Usługo­dawcę w celu zareje­stro­wania i prowa­dzenia Konta oraz w celu reali­zacji Zamówień oraz zgoda na przeka­zy­wanie przez Usługo­dawcę osobom trzecim danych osobowych Użytkownika w celu reali­zacji składanych przez Użytkownika Zamówień oraz oświad­czenia o zapoznaniu się Użytkownika z Regula­minem Sklepu Inter­ne­towego, Polityką Prywat­ności i Ogólnymi Warunkami Umów Sprzedaży i akcep­tacji ich warunków. Użytkownik nie ma obowiązku akcep­tacji pozostałych Klauzul. Użytkownik jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożli­wia­jących rejestrację Konta.
 2. Rejestracja Konta, lub korzy­stanie z formuły „Gość”, jest równo­znaczne z zawarciem pomiędzy Użytkow­nikiem a Usługo­dawcą umowy o świad­czenie Usług.
 3. Konto jest przypisane do Użytkownika. Użytkownik ma prawo do rejestracji tylko jednego Konta.
 4. Rozpo­częcie świad­czenia Usługi następuje niezwłocznie po zawarciu umowy o świad­czenie Usług. Możliwość wyboru i zakupu Towaru od Sprze­da­jącego, zlecenia usług w ramach Produktów innych niż Towar oraz możliwość zamiesz­czania Treści jest dostępna za pośred­nictwem Sklepu Inter­ne­towego. Newsletter jest wysyłany na adres poczty elektro­nicznej podany przez Użytkownika, nie częściej niż dwa razy w tygodniu.
 5. Umowa o świad­czenie Usług zostaje zawarta na czas nieokre­ślony. Każda ze stron umowy o świad­czenie Usług może ją wypowie­dzieć bez wskazania przyczyn. Oświad­czenie o wypowie­dzeniu umowy o świad­czenie Usług wywiera skutek na koniec miesiąca kalen­da­rzowego, w którym oświad­czenie to zostało doręczone drugiej stronie w formie pisemnej, (tzn. utrwalone na piśmie, podpisane i przesłane adresatowi na właściwy adres) lub elektro­nicznej (na adres e‑mail) (dzień skutecz­ności). Ustanie mocy wiążącej umowy o świad­czenie Usług następuje po upływie miesięcznego okresu wypowie­dzenia, który rozpo­czyna swój bieg z dniem skutecz­ności oświad­czenia o wypowie­dzeniu umowy o świad­czenie Usług. Ustanie mocy wiążącej umowy o świad­czenie Usług pozostaje bez wpływu na moc wiążącą i treść Umów Sprzedaży oraz umów świad­czenia usług w ramach Produktów innych niż Towar, które zostały zawarte przez Użytkownika przed datą ustania mocy wiążącej umowy o świad­czenie Usług.
 6. W przypadku ustania pomiędzy stronami mocy wiążącej umowy o świad­czenie Usług, Konto danego Użytkownika przestaje być aktywne i dostępne dla Użytkownika, a wszelkie złożone przez niego Zamówienia, z wyjątkiem tych, co do których doszło już do zawarcia Umów Sprzedaży, zostają anulowane.
 7. Infor­macje zgroma­dzone na Koncie dostępne są dla Usługo­dawcy oraz dla Sprze­da­jącego, do którego Użytkownik skierował Zamówienie lub z którym zawarł Umowę Sprzedaży. Użytkownik ma możliwość wprowa­dzenia adresu zamiesz­kania lub adresu do Dostawy Towaru w celu reali­zacji Zamówienia.
 8. Konto dostępne jest dla osób, które zalogują się na nim podając odpowiedni Login i Hasło. Użytkownik ponosi całkowitą odpowie­dzialność za skutki udostęp­nienia Loginu i Hasła osobom trzecim, w tym za Treści zamiesz­czane przez te osoby trzecie. Umowy Sprzedaży lub umowy świad­czenia usług w ramach Produktów innych niż Towar zawarte w związku z Zamówie­niami złożonymi przez osoby trzecie korzy­stające z Konta danego Użytkownika, z przyczyn nie leżących po stronie Usługo­dawcy ani Sprze­da­jących, uważane są za zawarte w imieniu Użytkownika i mają moc wiążącą wobec tego Użytkownika, z zastrze­żeniem pkt. VIII Regulaminu.
 9. FORMUŁA „GOŚĆ”. Wymóg rejestracji i korzy­stania z Konta nie ma zasto­so­wania do Użytkow­ników korzy­sta­jących ze Sklepu Inter­ne­towego w formule „gość”. W takim przypadku, Użytkownik przed złożeniem Zamówienia zobowiązany jest wypełnić stosowny formularz elektro­niczny (dostępny w Sklepie Inter­ne­towym) poprzez wprowa­dzenie wymaganych przez Usługo­dawcę danych koniecznych dla jego identy­fi­kacji oraz zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży lub umów świad­czenia usług w ramach Produktów innych niż Towar. Za dane konieczne do identy­fi­kacji Użytkownika uważa się dane osobowe obejmujące imię i nazwisko Użytkownika, adres poczty elektro­nicznej (e‑mail) Użytkownika oraz jego numer telefonu) i adres dostawy Towaru lub świad­czenia usług w ramach innych Produktów. Użytkownik powinien zaakcep­tować (poprzez zazna­czenie odpowiednich pól wyboru [check­boxów] w wypeł­nianym formu­larzu elektro­nicznym) treść Regulaminu, Ogólnych Warunków Umów Sprzedaży, Polityki Prywat­ności. Użytkownik korzy­stający ze Sklepu Inter­ne­towego w formule „gość” nie ma obowiązku akcep­tacji pozostałych Klauzul.
 10.  Każdo­razowe wypeł­nienie formu­larza elektro­nicznego umożli­wia­jącego złożenie Zamówienia w formule „gość” jest równo­znaczne z zawarciem pomiędzy danym Użytkow­nikiem a Usługo­dawcą nowej umowy o świad­czenie Usług. Umowa taka wygasa i traci moc wiążącą pomiędzy stronami z chwilą, gdy: a) dane Zamówienie zostaje anulowane, albo b) Umowa Sprzedaży lub umowa świad­czenia usług w ramach Produktów innych niż Towar zawarta w związku z danym Zamówieniem zostaje wykonana przez strony, albo traci moc wiążącą pomiędzy nimi z innych przyczyn prawem przewi­dzianych albo w przypadku, jeżeli wprowa­dzone przez Użytkownika dane uniemoż­li­wiają wykonanie Umowy Sprzedaży lub umowy świad­czenia usług w ramach Produktów innych niż Towar.
 11. Użytkownik bez względu na sposób złożenia Zamówienia (rejestracja Konta, formuła „gość”), w przypadku wskazania jako miejsce odbioru — odbiór w domu, zobowiązany jest podać nastę­pujące dane: imię, nazwisko, adres e‑mail, numer telefonu, adres korespon­den­cyjny — w tym ulicę, numer domu, numer miesz­kania, kod pocztowy, miejscowość.
 12.  Użytkownik bez względu na sposób złożenia Zamówienia (rejestracja Konta, formuła „gość”), w przypadku wskazania jako miejsce odbioru — odbiór w sklepie, zobowiązany jest podać nastę­pujące dane: imię, nazwisko, adres e‑mail, numer telefonu, kod pocztowy.

V. ZAMÓWIENIE

Użytkownik może złożyć Zamówienie w nastę­pujący sposób:

1. przez Konto — po zareje­stro­waniu Konta i zalogo­waniu się na Koncie z wykorzy­staniem właściwego Loginu i Hasła, lub
2. z wykorzy­staniem formuły „gość” — tj. bez koniecz­ności rejestro­wania Konta, a jedynie poprzez zdalne wypeł­nienie stosownego formu­larza elektro­nicznego w Sklepie Inter­ne­towym, pod warunkiem akcep­tacji Regulaminu, Polityki Prywat­ności i Klauzuli, lub
3. Infor­macja o głównych cechach, cenie, dostęp­ności Produktu wyświetla się w Sklepie Inter­ne­towym przy zdjęciu lub w opisie Produktu.
4. Zamówienia w Sklepie Inter­ne­towym można składać dwadzieścia cztery (24) godziny na dobę przez cały rok kalen­da­rzowy, z zastrze­żeniem, że Zamówienia złożone po godzinie 15.00 oraz w dni ustawowo wolne od pracy będą rozpa­trywane następnego dnia roboczego. Usługi mogą być niedo­stępne dla Użytkow­ników podczas okresowej konser­wacji Sklepu Inter­ne­towego oraz w razie jego awarii.
5. W celu złożenia Zamówienia Użytkownik — poprzez dostęp do Sklepu Inter­ne­towego:
A) wybiera Towar, który ma być przed­miotem Umowy Sprzedaży, lub Produkt inny niż Towar, poprzez dodanie go do Koszyka;
B) wybiera sposób doręczenia Towaru z listy dostępnej w Sklepie Inter­ne­towym, albo wybiera miejsce Dostawy Towarów lub miejsce świad­czenia usług (w ramach Produktów innych niż Towar) i wybiera dostępny dla danego Towaru sposób Dostawy Towaru. Cena i termin Dostawy Towaru do miejsca wskazanego przez Użytkownika, lub miejsca świad­czenia usług w ramach Produktów innych niż Towar są wskazane przy Produkcie;
C) wybiera sposób płatności spośród opcji oznaczonych jako dostępne w Sklepie Inter­ne­towym lub w sposób dostępny u Sprze­da­jącego w razie wyboru odbioru u Sprze­da­jącego;
D) weryfikuje prawi­dłowość wprowadzonych/wybranych danych dotyczących Zamówienia, w szcze­gól­ności ilość i rodzaj zamawianych Produktów, miejsce odbioru, świad­czenia Produktu lub Dostawy Towaru, danych Użytkownika oraz cenę za Produkt lub cenę za Dostawę Towaru oraz formę płatności;
E) potwierdza, jako wiążące go, posta­no­wienia Regulaminu, Ogólnych Warunków Umów Sprzedaży, Polityki Prywat­ności oraz, jeżeli wyrazi na to chęć, potwierdza jako wiążące go stosowne Klauzule;
F) Zaznacza opcję „Zamawiam. Z obowiązkiem zapłaty”, która oznacza że złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty, albo potwierdza, że wie, że złożenie Zamówienia konsul­tantowi Infolinii wiąże się z obowiązkiem zapłaty.
6. Użytkownik bez względu na sposób złożenia Zamówienia (rejestracja Konta, formuła „gość”), w przypadku wskazania jako miejsce odbioru — Dostawa do domu, zobowiązany jest podać nastę­pujące dane: imię, nazwisko, adres e‑mail, numer telefonu, adres korespon­den­cyjny — w tym ulicę, numer domu, numer miesz­kania, kod pocztowy, miejscowość.
7. Użytkownik bez względu na sposób złożenia Zamówienia (rejestracja Konta, formuła „gość”, telefo­nicznie przez Infolinię), w przypadku wskazania jako miejsce odbioru — odbiór w sklepie, zobowiązany jest podać nastę­pujące dane: imię, nazwisko, adres e‑mail, numer telefonu, kod pocztowy.
8. Zamówienie może być podzielone na kilka odrębnych Zamówień. Wszelkie koszty związane ze Zamówieniem są dostępne do wglądu Użytkownika przed złożeniem Zamówienia, w Koszyku.
9. Zamówienie złożone przez Użytkownika zostanie potwier­dzone w formie Nowego Zamówienia (wiadomość elektro­niczna e‑mail w temacie „Nowe Zamówienie”). Stanowi ono jedynie potwier­dzenie doręczenia Zamówienia na serwer poczty elektro­nicznej Usługo­dawcy i nie kreuje zobowiązań po stronie Użytkownika, Usługo­dawcy ani Sprze­da­jącego.
10. Usługo­dawca przekazuje Zamówienie do Sprze­da­jącego.
11. Sprze­dający rozpa­truje złożone Zamówienie pod kątem możli­wości jego reali­zacji. Warunkiem Potwier­dzenia Zamówienia jest dostępność Towaru w magazynie Sprze­da­jącego.
12. Użytkownik może anulować Zamówienie do chwili zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy świad­czenia usług w ramach Produktów innych niż Towar (Potwier­dzenia Zamówienia).
13. W przypadku, gdy reali­zacja części lub całości Zamówienia nie będzie możliwa Sprze­dający bez zbędnej zwłoki (pocztą elektro­niczną lub telefo­nicznie): a) poinformuje Użytkownika o anulo­waniu Zamówienia w całości (Zamówienie uważane jest wówczas za niezłożone) albo b) zapro­ponuje Użytkow­nikowi anulo­wanie Zamówienia w części, w której jego reali­zacja nie jest możliwa. W przypadku wyboru tej możli­wości przez Użytkownika, przed­miotem Umowy Sprzedaży lub umowy świad­czenia usług w ramach Produktów innych niż Towar zawie­ranej w wykonaniu danego Zamówienia będą Produkty objęte pozostałą częścią tego Zamówienia (w części niemoż­liwej do reali­zacji Zamówienie to uważane będzie za niezłożone).
14. W terminie dwóch (2) kolejnych dni po otrzy­maniu od Sprze­da­jącego propo­zycji anulo­wania Zamówienia w części Użytkownik może potwierdzić Sprze­da­jącemu w odpowiedniej formie (tj. pocztą elektro­niczną) swoją zgodę na częściowe anulo­wanie Zamówienia. Jeżeli w tym terminie Użytkownik nie przekaże Sprze­da­jącemu stosownego potwier­dzenia, odnośne Zamówienie traktowane będzie, jako anulowane w całości przez Użytkownika.
15. Sprze­dający za pośred­nictwem Sklepu Inter­ne­towego potwierdza możliwość, gotowość i przystą­pienie do reali­zacji Zamówienia w wybranym przez Użytkownika miejscu odbioru Towarów, lub Dostawy Towaru na adres, lub miejscu świad­czenia usług w ramach Produktów innych niż Towar, podanym przez Użytkownika, wysyłając do Użytkownika Potwier­dzenie Zamówienia.
16. Treść złożonego Zamówienia i związanej z nim Umowy Sprzedaży oraz treść zaakcep­to­wanych przez Użytkownika Klauzul w brzmieniu wiążącym Strony w dacie zawarcia danej Umowy Sprzedaży jest udostęp­niana Użytkow­nikowi na Koncie lub przesyłana jako Potwier­dzenie Zamówienia ze stosownymi odnośnikami do treści Regulaminu, Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży oraz Polityki Prywat­ności (Potwier­dzenie Zamówienia). Niniejsze posta­no­wienie ma odpowiednie zasto­so­wanie do umów świad­czenia usług w ramach Produktów innych niż Towar oraz udostęp­nianych za pośred­nictwem Sklepu Inter­ne­towego regula­minów odnoszących się do umów świad­czenia usług w ramach Produktów innych niż Towar.
17. Potwier­dzenie Zamówienia zostanie wysłane przez Sprze­da­jącego za pośred­nictwem Sklepu Inter­ne­towego nie później, niż w terminie trzydziestu (30) dni od dnia przesłania przez Usługo­dawcę Nowego Zamówienia.
18. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta i nabiera pomiędzy Sprze­da­jącym a Kupującym mocy wiążącej z chwilą doręczenia na serwer poczty elektro­nicznej Kupującego Potwier­dzenia Zamówienia (wiadomość elektro­niczna e‑mail w temacie „Potwier­dzenie Zamówienia”). Za dzień doręczenia wiado­mości elektro­nicznej e‑mail w temacie „Potwier­dzenie Zamówienia” uważa się dzień, w którym wiadomość ta wpłynęła na serwer poczty elektro­nicznej obsłu­gujący adres e‑mail podany przez Kupującego w formu­larzu elektro­nicznym Zamówienia. Niniejsze posta­no­wienie ma odpowiednie zasto­so­wanie do umów świad­czenia usług w ramach Produktów innych niż Towar.
19. Sprze­dający ani Usługo­dawca nie ponoszą odpowie­dzial­ności za błędy popeł­nione przez Kupującego przy składaniu Zamówienia lub jego modyfi­kacji.
20. Użytkownik będzie infor­mowany przez Sprze­da­jącego o bieżącym statusie Zamówienia (przez e‑mail, a także poprzez Konto lub przez telefon).
21. Użytkownik, który jako formę płatności wybrał płatność online (PaU,  oraz płatność kartą płatniczą za pośred­nictwem Internetu) zobowiązany jest dokonać zapłaty za zamówiony Towar, najpóźniej w przeciągu jednego (1) dnia kalen­da­rzowego (z uwzględ­nieniem sobót, niedzieli oraz dni ustawowo wolnych od pracy, w rozumieniu ustawy o dniach wolnych od pracy —  Dz.U. z 2015 r. poz. 90 z późń. zm.), nastę­pu­jącego po dniu, w którym złożył Zamówienie. Sklep Inter­netowy zastrzega sobie prawo anulo­wania Zamówienia narusza­jącego warunki określone w zdaniu poprze­dza­jącym, za uprzednim poinfor­mo­waniem Użytkownika.
22. Użytkownik, który jako formę płatności wybrał płatność przelewem trady­cyjnym, zobowiązany jest dokonać zapłaty za zamówiony Towar, najpóźniej w przeciągu jednego (1) dnia roboczego (z wyłączaniem sobót, niedzieli oraz dni ustawowo wolnych od pracy, w rozumieniu ustawy o dniach wolnych od pracy —  Dz.U. z 2015 r. poz. 90 z późń. zm.), nastę­pu­jącego po dniu, w którym złożył Zamówienie. Sklep Inter­netowy zastrzega sobie prawo anulo­wania Zamówienia narusza­jącego warunki określone w zdaniu poprze­dza­jącym, za uprzednim poinfor­mo­waniem Użytkownika.
23. Użytkownik, który jako formę płatności wybrał płatność w formie rat, udzie­lanych za pośred­nictwem Internetu, zobowiązany jest do wypeł­nienia odpowied­niego formu­larza, niezbędnego do uzyskania finan­so­wania w postaci rat, udzie­lanych za pośred­nictwem Internetu, najpóźniej w przeciągu jednego (1) dnia kalen­da­rzowego (z uwzględ­nieniem sobót, niedzieli oraz dni ustawowo wolnych od pracy, w rozumieniu ustawy o dniach wolnych od pracy —  Dz.U. z 2015 r. poz. 90 z późń. zm.), nastę­pu­jącego po dniu, w którym złożył Zamówienie. Sklep Inter­netowy zastrzega sobie prawo anulo­wania Zamówienia narusza­jącego warunki określone w zdaniu poprze­dza­jącym, za uprzednim poinfor­mo­waniem Użytkownika.

VI. INNE PRAWA I OBOWIĄZKI SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Usługo­dawca podejmuje działania w celu zapew­nienia poprawnego działania Sklepu Inter­ne­towego oraz zobowiązuje się usunąć bez zbędnej zwłoki niepra­wi­dło­wości w działaniu Sklepu Inter­ne­towego.
 2. Usługo­dawca zobowiązany jest rozpa­trzyć wszelkie rekla­macje złożone przez Użytkownika w zakresie niepra­wi­dło­wości, usterek lub przerw w świad­czeniu Usług i funkcjo­no­waniu Sklepu Inter­ne­towego, w terminie nie dłuższym niż siedem (14) dni, a w uzasad­nionych przypadkach do trzydziestu (30) dni. W celu uniknięcia wątpli­wości zastrzega się, że powyższe posta­no­wienie, odnoszące się do wydłu­żenia terminu na udzie­lenie odpowiedzi (do 30 dni),nie stosuje się do rekla­macji Towarów składanych przez Kupujących będących Konsu­mentami.

VII. INNE PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownik zobowiązany jest do: a. korzy­stania z Usług w sposób nieza­kłó­cający funkcjo­no­wania Sklepu Inter­ne­towego, b. niepodej­mo­wania działań takich jak: rozsy­łanie lub umiesz­czanie w Sklepie Inter­ne­towym nieza­mó­wionej infor­macji handlowej, podej­mo­wanie czynności mających na celu wejście w posia­danie infor­macji prawnie chronionych, których Użytkownik nie był adresatem, c. korzy­stania z Usług w sposób zgodny z przepisami obowią­zu­jącego na terytorium Rzeczy­po­spo­litej Polskiej prawa, posta­no­wie­niami Regulaminu oraz Polityki Prywat­ności, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami, d. niedo­star­czania i nieprze­ka­zy­wania treści zabro­nionych przez przepisy obowią­zu­jącego prawa.
2. Użytkownik ma prawo powia­domić Usługo­dawcę o każdym przypadku naruszenia jego praw, jak również o jakim­kolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w Regula­minie lub Polityce Prywat­ności.
3. Użytkownik ma prawo powia­domić Usługo­dawcę o wszelkich niepra­wi­dło­wo­ściach, usterkach lub przerwach w funkcjo­no­waniu serwisu Sklepu Inter­ne­towego oraz o niewła­ściwej jakości Usług.
4. Użytkownik ma prawo do usunięcia założonego przez siebie Konta oraz ma prawo do zakoń­czenia w każdej chwili korzy­stania z Usługi. W tym celu Użytkownik ma prawo wypowie­dzieć umowę o świad­czenie Usług.
5. Wszelkie pytania, zastrze­żenia, rekla­macje w zakresie niepra­wi­dło­wości, usterek lub przerw w świad­czeniu Usług i funkcjo­no­waniu Sklepu Inter­ne­towego Użytkownik powinien zgłaszać pod numerem Infolinii.
6. Niektóre komunikaty przesyłane Użytkow­nikowi przez Usługo­dawcę lub Sprze­da­jącego pocztą elektro­niczną generowane są automa­tycznie przez systemy telein­for­ma­tyczne Usługo­dawcy lub Sprze­da­jącego. Tego rodzaju wiado­mości generowane automa­tycznie opatrzone będą odpowiednią wzmianką (o treści „Wiadomość generowana automa­tycznie. Prosimy na nią nie odpowiadać.” lub zbliżonej). Użytkownik przyjmuje do wiado­mości, że Usługo­dawca ani Sprze­dający nie mają możli­wości zapoznania się z treścią żadnych infor­macji, które Użytkownik przesłałby zwrotnie tj. wysyłając wiadomość e‑mail w trybie odpowiedzi na tak generowany e‑mail Usługo­dawcy lub Sprze­da­jącego (na adres poczty elektro­nicznej, z którego wysłany został taki generowany automa­tycznie e‑mail). W związku z powyższym, Użytkownik przed wysłaniem pocztą elektro­niczną jakich­kolwiek wiado­mości kiero­wanych do Usługo­dawcy lub Sprze­da­jącego powinien upewnić się, że kieruje je pod właściwy adres e‑mail, tj. wskazany przez Usługo­dawcę lub Sprze­da­jącego jako właściwy do korespon­dencji. W razie wątpli­wości infor­macje o korespon­den­cyjnych adresach Usługo­dawcy i Sprze­da­jących można znaleźć w Sklepie Inter­ne­towym lub uzyskać je pod numerem Infolinii.
7. Użytkownik zobowiązuje się, iż w związku z korzy­staniem ze Sklepu Inter­ne­towego nie będzie:
A) naruszał Regulaminu,
B) podawał danych wprowa­dza­jących w błąd lub narusza­jących prawa osób trzecich,
C) naruszał praw mająt­kowych lub dóbr osobi­stych Usługo­dawcy, ani osób trzecich, w szcze­gól­ności dóbr osobi­stych innych Użytkow­ników,
D) dopuszczał się zachowań, które są niezgodne z Regula­minem, dobrymi obyczajami lub obowią­zu­jącymi przepisami prawa.
8. W przypadku naruszenia przez Użytkownika lub osoby trzecie korzy­stające z jego Konta obowiązków wynika­jących z Regulaminu Usługo­dawca, bez uszczerbku dla innych uprawnień służących mu w takich przypadkach z mocy posta­nowień Regulaminu lub przepisów obowią­zu­jącego prawa, może wypowie­dzieć Użytkow­nikowi umowę o świad­czenie Usług ze skutkiem na koniec miesiąca kalen­da­rzowego, w którym oświad­czenie Usługo­dawcy o wypowie­dzeniu umowy o świad­czenie Usług zostało w formie pisemnej (e‑mail) doręczone Użytkow­nikowi (dzień skutecz­ności) i z zacho­waniem czter­na­sto­dniowego (14) okresu wypowie­dzenia (którego bieg liczy się od dnia skutecz­ności).

VIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

 1. Użytkownik ma prawo do odstą­pienia od umowy dotyczącej świad­czenia Usług, bez podania przyczyn, składając stosowne oświad­czenie na piśmie w terminie czter­nastu (14) dni kalen­da­rzowych począwszy od dnia zawarcia umowy o świad­czenie Usług. Powyższe posta­no­wienia nie ograni­czają możli­wości wypowie­dzenia umowy o świad­czenie Usług, także po upływie wskazanego powyżej terminu, w trybie przewi­dzianym posta­no­wie­niami Regulaminu.
 2. Użytkownik może wykonać wskazane w pkt. 1 powyżej prawo odstą­pienia od umowy o świad­czenie Usług poprzez przesłanie oświad­czenia o odstą­pieniu od umowy o świad­czenie Usług na adres Usługo­dawcy.
 3. Wzór oświad­czenia o odstą­pieniu od umowy o świad­czenie Usług znajduje się w załączniku do niniej­szego Regulaminu oraz w zakładce „Zwrot towaru” w Sklepie Inter­ne­towym.
 4. W przypadku odstą­pienia od umowy o świad­czenie Usług, umowa ta uważana jest za nieza­wartą.

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCHPOLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Admini­stra­torem danych osobowych Użytkow­ników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami) (dalej: „Ustawa o ochronie danych osobowych”) jest Usługo­dawca.
 2. Admini­stra­torem danych osobowych Kupującego zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych jest Sprze­dający.
 3. Użytkownik rejestrując się w Sklepie Inter­ne­towym podaje swoje dane osobowe dobro­wolnie.
 4. Usługo­dawca przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu reali­zacji Zamówienia za zgodą Użytkownika wyrażoną poprzez akcep­tację Polityki Prywat­ności.
 5. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobro­wolne, lecz niezbędne do złożenia Zamówienia oraz ewentu­alnego zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży.
 6. Usługo­dawca udostępnia dane osobowe Użytkownika osobom trzecim w celu przetwa­rzania i reali­zacji Zamówienia w zakresie przewi­dzianym Regula­minem.
 7. Usługo­dawca przetwarza dane osobowe Użytkownika w celach marke­tin­gowych jedynie za zgodą Użytkownika wyrażoną za pomocą stosownej Klauzuli.
 8. Usługo­dawca udostępnia dane osobowe Użytkownika osobom trzecim dla celów innych niż przewi­dziane w pkt. 4 powyżej jedynie za zgodą Użytkownika wyrażoną za pomocą stosownej Klauzuli.
 9. Użytkow­nikowi przysługuje prawo uzupeł­nienia, uaktu­al­nienia, sprosto­wania, żądania zanie­chania przetwa­rzania lub usunięcia jego danych osobowych przetwa­rzanych przez Usługo­dawcę, jeżeli są one niekom­pletne, nieak­tualne, niepraw­dziwe lub zostały zebrane przez Usługo­dawcę z naruszeniem ustawy, albo są już zbędne do reali­zacji celu, dla którego zostały zebrane. Pozostałe prawa i obowiązki Użytkownika w zakresie danych osobowych określa Polityka Prywat­ności.
 10. Użytkownik może wyrazić zgodę poprzez akcep­tację stosownej Klauzuli na wysyłanie mu Newslettera oraz na wysyłanie mu innych infor­macji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świad­czeniu usług drogą elektro­niczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami).
 11. Użytkownik może w dowolnym terminie zrezy­gnować z otrzy­my­wania Newslettera oraz innych infor­macji handlowych.
 12. Wszelkie zgłoszenia dotyczące danych osobowych Użytkownika powinny być zgłaszane pod numerem Infolinii albo bezpo­średnio przez Użytkownika poprzez zalogo­wanie się w Koncie i aktuali­zację podanych tamże danych.
 13. W pozostałym zakresie zasady przetwa­rzania i ochrony danych osobowych Użytkownika określa Polityka Prywat­ności.

X. TREŚCI

1. Użytkownik, który podał swoje imię i adres poczty elektro­nicznej (e‑mail) może zamieszczać Treści.
2. Jeżeli Treści zamiesz­czone przez Użytkownika w Sklepie Inter­ne­towym stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zmianami), Użytkownik dobro­wolnie zamiesz­czając Treści w Sklepie Inter­ne­towym z chwilą ich ustalenia (także w postaci niedo­koń­czonej) udziela Usługo­dawcy niewy­łącznej, nieod­płatnej i nieprze­na­szalnej licencji do korzy­stania przez Usługo­dawcę z tych utworów, która obejmuje w szcze­gól­ności publi­kację utworów w Sklepie Inter­ne­towym, jak również w innych wydaw­nic­twach Usługo­dawcy. Licencja zostaje udzielona w odnie­sieniu do wszystkich pól eksplo­atacji znanych w chwili zawarcia umowy o świad­czenie Usług, w szcze­gól­ności do pól eksplo­atacji określonych w art. 50 powołanej wyżej ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych:
A) w zakresie utrwa­lania i zwielo­krot­niania utworu — wytwa­rzanie określoną techniką egzem­plarzy utworu, w tym techniką drukarską, repro­gra­ficzną, zapisu magne­tycznego oraz techniką cyfrową;
B) w zakresie obrotu orygi­nałem albo egzem­pla­rzami, na których utwór utrwalono — wprowa­dzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzem­plarzy;
C) w zakresie rozpo­wszech­niania utworu w sposób inny niż określony w lit
D) powyżej — publiczne wykonanie, wysta­wienie, wyświe­tlenie, odtwo­rzenie oraz nadawanie i reemi­to­wanie, a także publiczne udostęp­nianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
3. Użytkownik przyjmuje do wiado­mości i akceptuje, że Sklep Inter­netowy nie stanowi forum udostęp­nianego powszechnie w celu publi­kacji dowolnych treści, lecz służy wymianie rzeczowych i zgodnych z prawem oraz dobrymi obyczajami infor­macji (w tym opinii, uwag i ocen) dotyczących Usług lub Produktów. W związku z powyższym — korzy­stając ze Sklepu Inter­ne­towego poprzez zamiesz­czanie Treści — Użytkownik godzi się na ograni­czenie swobody jego wypowiedzi na tym forum oraz przyjmuje do wiado­mości i akceptuje, że Treści których zamiesz­czanie jest dozwolone:
A) mają charakter infor­ma­cyjny i nie stanowią reklamy w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konku­rencji (t.j. Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciw­dzia­łaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. Nr 171, poz. 1206 ze zmianami),
B) nie naruszają praw autor­skich osób trzecich, w szcze­gól­ności nie stanowią plagiatu innych utworów, a Użytkownik musi być ich jedynym autorem,
C) nie zawierają adresów e‑mailowych, adresów do stron inter­ne­towych, numerów komuni­ka­torów, cen produktów itp.,
D) nie zawierają słów wulgarnych,
E) nie mają charakteru obraź­liwego lub stano­wiącego groźbę,
F) nie naruszają dóbr osobi­stych osób fizycznych, ani prawnych, ani też dobrych obyczajów,
G) nie stoją w sprzecz­ności z interesem Usługo­dawcy lub Sprze­da­jącego, w szcze­gól­ności nie zawierają odniesień do podmiotów prowa­dzących działalność konku­ren­cyjną względem Usługo­dawcy lub Sprze­da­jącego,
H) nie stoją w sprzecz­ności z Regula­minem, Polityką Prywat­ności lub nie zawierają innych treści zakazanych przez obowią­zujące przepisy prawa.
4. Użytkownik ma prawo powia­domić Usługo­dawcę o każdym przypadku naruszenia jego praw, jak również o jakim­kolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w Regula­minie lub Polityce Prywat­ności przez zamiesz­czone Treści.
5. Wszelkie zastrze­żenia dotyczące Treści Użytkownik powinien zgłaszać pod numerem Infolinii lub za pomocą formu­larza kontaktu znajdu­jącego się w Sklepie Inter­ne­towym.
6. Usługo­dawca zastrzega sobie prawo do usuwania lub niepu­bli­ko­wania Treści w przypadku ich niezgod­ności z Regula­minem, Polityką Prywat­ności lub przepisami prawa albo dobrymi obyczajami oraz bloko­wania możli­wości publi­kacji Treści osobom narusza­jącym w sposób notoryczny posta­no­wienia niniej­szego Regulaminu, w szcze­gól­ności wskutek otrzy­mania urzędowego zawia­do­mienia lub uzyskania od zainte­re­so­wanych osób wiary­godnej wiado­mości o bezprawnym charak­terze zamiesz­czonej Treści. Usługo­dawca może również przekazać pozostające w jego posia­daniu dane Użytkow­ników — autorów Treści sądom, proku­ra­turze, policji i innym upraw­nionym organom państwa na potrzeby prowa­dzonych przez nie postę­powań.

XI. PRAWA AUTORSKIE

1. Strona inter­netowa Sklepu Inter­ne­towego chroniona jest prawem autorskim. Wszelkie prawa nieprzy­znane Użytkow­nikowi wprost na mocy posta­nowień Regulaminu są zastrzeżone. Użytkownicy mogą korzystać z utworów oraz baz danych zawartych na stronach inter­ne­towych Sklepu Inter­ne­towego jedynie w zakresie dozwo­lonego użytku wyzna­czonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. W szcze­gól­ności poza określonymi w tych przepisach przypadkami zabro­nione są dokonywane w celach komer­cyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Usługo­dawcy: repro­dukcja, kopio­wanie, przeka­zy­wanie, dystry­bu­owanie lub przecho­wy­wanie części lub całości zawar­tości strony inter­ne­towej Sklepu Inter­ne­towego, o ile nie zastrzeżono inaczej w Regula­minie.
2. Usługo­dawca na podstawie umowy dotyczącej świad­czenia Usług udziela Użytkow­nikowi niewy­łącznej, nieod­płatnej i nieprze­na­szalnej licencji do korzy­stania przez Użytkownika z autor­skich praw mająt­kowych do utworów zamiesz­czonych na stronach inter­ne­towych Sklepu Inter­ne­towego jedynie w celu skorzy­stania z Usług, zawarcia Umowy Sprzedaży, lub umowy świad­czenia usług w ramach Produktów innych niż Towar. Korzy­stanie ze strony inter­ne­towej Sklepu Inter­ne­towego i jej zawar­tości jest dozwolone dla potrzeb własnych i nieko­mer­cyjnych Użytkownika.
3. Licencja, o której mowa w pkt. 2 powyżej ustaje automa­tycznie wraz z ustaniem mocy wiążącej odnośnej umowy o świad­czenie Usług.
4. Usługo­dawca udziela zgody Użytkow­nikowi na druko­wanie kopii lub wyciągów ze strony inter­ne­towej Sklepu Inter­ne­towego wyłącznie do własnego użytku Użytkownika, nie związanego z działal­nością gospo­darczą lub zawodową Użytkownika.

XII. POZASĄDOWE METODY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW

1. Szczegóły dotyczące sposobów oraz dostępu do pozasą­dowych form rozstrzy­gania sporów znajdują się pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
2. Pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma inter­ne­towego systemu rozstrzy­gania sporów pomiędzy konsu­mentami i przed­się­biorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).Platforma ODR stanowi interak­tywną i wielo­ję­zyczną stronę inter­netową z punktem komplek­sowej obsług dla konsu­mentów i przed­się­biorców dążących do pozasą­dowego rozstrzy­gnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynika­jących z inter­ne­towej umowy sprzedaży lub umowy o świad­czenie usług.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin dostępny jest w Sklepie Inter­ne­towym.
2. W przypadku uznania poszcze­gólnego posta­no­wienia Regulaminu za nieważne lub bezsku­teczne, nieważność lub bezsku­teczność tego posta­no­wienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych posta­nowień Regulaminu. Usługo­dawca dołoży starań, aby nieważne lub niesku­teczne posta­no­wienie zastąpić nowym, niewa­dliwym prawnie posta­no­wieniem.
3. Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świad­czeniu usług drogą elektro­niczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami), Usługo­dawca informuje Użytkownika na jego żądanie, w formie przez niego wybranej, o szcze­gólnych zagro­że­niach związanych z korzy­staniem z jakich­kolwiek usług świad­czonych drogą elektro­niczną.
4. Sądem właściwym dla rozpa­try­wania sporów wynika­jących z niniej­szego Regulaminu, umowy dotyczącej świad­czenia Usług, umów dotyczących świad­czenia usług w zakresie Produktów innych niż Towar i Umowy Sprzedaży jest rzeczowo i miejscowo właściwy sąd powszechny.
5. Sądem właściwym dla rozpa­try­wania sporów wynika­jących z niniej­szego Regulaminu, umowy dotyczącej świad­czenia Usług, umów dotyczących świad­czenia usług w zakresie Produktów innych niż Towar i Umowy Sprzedaży jest rzeczowo i miejscowo właściwy sąd powszechny.
6. Użytkownik niniejszym oświadcza, iż zapoznał się z Regula­minem oraz Polityką Prywat­ności, rozumie treść tych dokumentów i w pełni ją akceptuje oraz zobowiązuje się do jej przestrze­gania.
7. Użytkownik potwierdza, że do niniej­szego Regulaminu został dołączony Załącznik w postaci Formu­larza odstą­pienia od umowy o świad­czenie Usług w edyto­walnej i możliwej do zapisu i wydruku formie.
8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2018 r.

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy przygo­tować i odesłać tylko w przypadku chęci odstą­pienia od umowy)

Adresat :
SUMA SOLUTIONS SP. Z O.O.
ul. Panew­nicka 109
40–761 Katowice

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstą­pieniu od umowy sprzedaży nastę­pu­jących rzeczy(*)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papie­rowej)

Data
(*) Niepo­trzebne skreślić