Regulamin sprzedaży

Zasady współ­pra­cy pomię­dzy SUMA SOLUTIONS Sp. z o.o. a Partnerami Handlowymi

 1. Niniejszy regu­la­min regu­lu­je zasady współ­pra­cy pomię­dzy SUMA SOLUTIONS Sp. z o.o. (dalej SUMA) a Klientami i Partnerami Handlowymi w zakre­sie sprze­da­ży pro­duk­tów znaj­du­ją­cych się w ofercie SUMA.
 2. Klientem może zostać tylko Firma iden­ty­fi­ku­ją­ca się popraw­nym numerem NIPREGON
 3. Indywidualne warunki han­dlo­we dla firm są przy­dzie­la­ne przez opie­ku­na han­dlo­we­go wraz ze sta­tu­sem Partnera han­dlo­we­go na warun­kach poniż­szych.
 4. Partner Handlowy nie może prze­no­sić upraw­nień i obo­wiąz­ków wyni­ka­ją­cych ze współ­pra­cy na osoby trzecie.
 5. Każdorazowe zamó­wie­nie jest jed­no­znacz­ne z akcep­ta­cją umiesz­czo­nych tu Zasad Współpracy Handlowej.
 6. Ceny:
  - Produkty ofe­ro­wa­ne przez SUMA i ich ceny okre­ślo­ne są w sklepie inter­ne­to­wym  — ważnym w dniu doko­ny­wa­nia zakupu.
  - Wszystkie pre­zen­to­wa­ne ceny są cenami netto jeśli nie ozna­czo­no że zawie­ra­ją 23%VAT.
  - Ceny nie zawie­ra­ją kosztów wysyłki czy też kosztu trans­por­tu do klienta.
  - Podawane ceny są cenami w maga­zy­nie SUMAKATOWICE.
  - Cenniki nie są ofertą han­dlo­wą w rozu­mie­niu Kodeksu Cywilnego czy też prawa han­dlo­we­go.
  - Cenniki nie jest ofertą w rozu­mie­niu art.66 Kodeksu Cywilnego.
 7. Partner Handlowy to firmy z branży zabez­pie­czeń, IT, auto­ma­ty­ki z potwier­dzo­ny­mi warun­ka­mi han­dlo­wy­mi reje­stra­cją w SUMA.
 8. Partner Handlowy oświad­cza, że pro­wa­dzi dzia­łal­ność gospo­dar­czą i że dzia­łal­ność ta obej­mu­je usługi w zakre­sie objętym ofertą SUMA.
 9. Partner Handlowy uzyska hurtowy upust han­dlo­wy na w sklepie SUMA na pod­sta­wie loginu i hasła firmy do użycia na plat­for­mie B2B VIPOS.PL lub dostępu co cennika hur­to­we­go. Dostęp przy­dzie­la opiekun han­dlo­wy SUMA.
 10. Od Partnera Handlowego wyma­ga­my samo­dziel­nej obsługi sprzętu przed i po sprze­da­ży.
 11. Partner Handlowy pro­wa­dzi sprze­daż Produktów we własnym imieniu i na własne ryzyko.
 12. Prezentowane urzą­dze­nia prze­zna­czo­ne są do dalszej odsprze­da­ży.  Strony sprze­da­ży, dzia­ła­jąc na zasa­dzie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, wyłą­cza­ją odpo­wie­dzial­ność Sprzedającego wobec Klienta z tytułu rękojmi za wady rzeczy okre­ślo­ną w dziale II Kodeksu Cywilnego w zakre­sie odpo­wie­dzial­no­ści za wady prawne rzeczy sprze­da­nej.
 13. Strony umowy sprze­da­ży, dzia­ła­jąc na zasa­dzie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, ogra­ni­cza­ją odpo­wie­dzial­ność Sprzedającego wobec Kupującego z tytułu rękojmi za wady fizycz­ne rzeczy okre­ślo­ną w dziale II Kodeksu Cywilnego w sposób : W ramach rękojmi za wady fizycz­ne Odbiorcy przy­słu­gu­je wyłącz­nie upraw­nie­nie do żądania dostar­cze­nia rzeczy wolnych od wad zamiast rzeczy wadli­wych. Pozostałe upraw­nie­nia Odbiorcy wyni­ka­ją­ce z prze­pi­sów o rękojmi za wady fizycz­ne ulegają wyłą­cze­niu.
 14. Roszczeniom z tytułu rękojmi za wady fizycz­ne nie pod­le­ga­ją: uszko­dzo­ne mecha­nicz­nie, che­micz­nie lub ter­micz­nie bądź celowo uszko­dzo­ne oraz z wywo­ła­ny­mi przez te uszko­dze­nia wadami — eks­plo­ato­wa­ne nie­zgod­nie z prze­zna­cze­niem, instruk­cją użyt­ko­wa­nia bądź z prze­pi­sa­mi bez­pie­czeń­stwa — nie­wła­ści­wie kon­ser­wo­wa­ne lub prze­cho­wy­wa­ne — w których zostały doko­na­ne prze­rób­ki, zmiany lub naprawy przez nie­au­to­ry­zo­wa­ny Serwis.
 15. Pomoc  tech­nicz­na:
  - Suma oświad­cza, iż pro­wa­dzi auto­ry­zo­wa­ną dys­try­bu­cję pre­zen­to­wa­nych pro­duk­tów i Partner han­dlo­wy ma prawo korzy­stać z dedy­ko­wa­ne­go wspar­cia pro­du­cenc­kie­go.
  - Partner Handlowy ma prawo korzy­stać z wiedzy i porad spe­cja­li­stów zatrud­nio­nych w SUMA.
  - Pomoc i wspar­cie tech­nicz­ne pro­wa­dzo­ne jest tylko do pro­duk­tów zaku­pio­nych w SUMA
  - Pomoc i wspar­cie tech­nicz­ne pro­wa­dzo­ne jest w formie tele­fo­nicz­ne­go wspar­cia tech­nicz­ne­go, zdal­nych sesji zdal­ne­go pulpitu lub kon­sul­ta­cji z tech­ni­ka­mi w lokal­nym ser­wi­sie w Katowicach.
  - Partner Handlowy ma prawo do sko­rzy­sta­nia ze odpłat­ne­go wspar­cia tech­nicz­ne­go w okre­ślo­nej loka­li­za­cji. Koszt takiej usługi zosta­nie każ­do­ra­zo­wo wyce­nio­ny indy­wi­du­al­nie.
 16. Zamówienia
  - Zamówienia skła­da­ne są przez Partnera Handlowego drogą pisemną, ustną lub poprzez sklep inter­ne­to­wy. SUMA zastrze­ga sobie prawo wyboru formy zamó­wie­nia skła­da­ne­go przez Partnera Handlowego.
  - SUMA  ma prawo zażądać zło­że­nia zamó­wie­nia w formie przez siebie wska­za­nej, w tym także wyłącz­nie w formie pisem­nej.
  - W przy­pad­ku zamó­wie­nia zło­żo­ne­go za pośred­nic­twem poczty e‐mail i braku potwier­dze­nia tele­fo­nicz­ne­go, zamó­wie­nie nie zosta­nie zre­ali­zo­wa­ne.
  - zamó­wie­nia na pod­sta­wie Loginu do sklepu — nie ma obo­wiąz­ku badania czy osoba doko­nu­ją­ca tele­fo­nicz­ne­go potwier­dze­nia zamó­wie­nia jest do tego upo­waż­nio­na.
  - Za zgodą stron poszcze­gól­ne zamó­wie­nia mogą być reali­zo­wa­ne na warun­kach innych niż okre­ślo­ne niniej­szym regu­la­mi­nem na pod­sta­wie oferty opie­ku­na han­dlo­we­go  i dlatego dla każdej trans­ak­cji obo­wią­zu­ją­ce są ceny i warunki płat­no­ści wska­za­ne na fak­tu­rze.
  - Otrzymanie przez SUMA zamó­wie­nia jest rów­no­znacz­ne z jego przy­ję­ciem, chyba że z przy­czyn nie­za­leż­nych, nie może zre­ali­zo­wać całości lub części zamó­wie­nia. W tym wypadku Partner Handlowy zosta­nie nie­zwłocz­nie powia­do­mio­ny.
  -Termin reali­za­cji zamó­wie­nia określa SUMA, mając na uwadze aktu­al­ny stan maga­zy­no­wy, jak i prak­tycz­ną moż­li­wość jak naj­szyb­sze­go spro­wa­dze­nia pro­duk­tu.
  - Faktury do zamó­wień i ofert w walu­tach obcych wysta­wia­ne są według kursu śred­nie­go NBP danej waluty z dnia wpływu zamó­wie­nia.
 17. Sprzedaż inter­ne­to­wa SUMA
  - System sprze­da­ży inter­ne­to­wej SUM ma na celu uspraw­nie­nie współ­pra­cy han­dlo­wej Stron, dzięki umoż­li­wie­niu Użytkownikom, przez Operatora, dostępu — za pośred­nic­twem inter­ne­tu — do infor­ma­cji posia­da­nych przez SUMA i usług przez niego świad­czo­nych w zakre­sie i na zasa­dach okre­ślo­nych niniej­szym Regulaminem.
  - Po przez infor­ma­cje i usługi okre­ślo­ne powyżej w punkcie 15 rozumie się:
  a) udo­stęp­nia­nie infor­ma­cji doty­czą­cych towarów ofe­ro­wa­nych do sprze­da­ży przez Operatora oraz doko­ny­wa­nie zakupów towarów ofe­ro­wa­nych przez   Operatora, na pod­sta­wie zamó­wie­nia Użytkownika;
  b) udo­stęp­nia­nie wybra­nych infor­ma­cji doty­czą­cych zamó­wień zło­żo­nych przez Użytkownika w Dziale Handlowym, w tym śle­dze­nie statusu zamó­wie­nia;
  c) udo­stęp­nia­nie wybra­nych infor­ma­cji doty­czą­cych prze­wo­zu towarów naby­tych przez Użytkownika od Operatora‐informacja o wysyłce.
  d) udo­stęp­nia­nie wybra­nych infor­ma­cji zawar­tych w kom­pu­te­ro­wym sys­te­mie Operatora, doty­czą­cych doko­na­nych przez Użytkownika płat­no­ści z tytułu zawar­tych z Operatorem umów sprze­da­ży oraz histo­rii roz­ra­chun­ków Stron.
  - SUMA — w miarę moż­li­wo­ści i potrzeb — dążyć będzie do roz­sze­rza­nia zakresu infor­ma­cji i usług udo­stęp­nia­nych w ser­wi­sie inter­ne­to­wym. W związku z tym, SUMA zastrze­ga sobie prawo do doko­na­nia, w dowol­nym czasie zmiany zakresu udo­stęp­nia­nych infor­ma­cji i świad­czo­nych usług. Zmiana taka nie wpływa na wyni­ka­ją­ce z niniej­sze­go regu­la­mi­nu obo­wiąz­ki Stron i sposób ich wyko­na­nia.
  - SUMA oświad­cza, iż korzy­sta­nie z jakich­kol­wiek usług, czy infor­ma­cji możliwe będzie tylko na pod­sta­wie przy­zna­ne­go Użytkownikowi w wyko­na­niu niniej­szej Umowy — Loginu, wpro­wa­dza­ne­go przez Użytkownika na udo­stęp­nio­nej przez SUMA stronie inter­ne­to­wej.
  - W przy­pad­ku wąt­pli­wo­ści SUMA może uza­leż­nić wyko­na­nie usługi, bądź udzie­le­nie infor­ma­cji, a zwłasz­cza reali­za­cję zamó­wie­nia — z uwzględ­nie­niem zasad Regulaminu od uzy­ska­nia przez opie­ku­na han­dlo­we­go, tele­fo­nicz­ne­go potwier­dze­nia danej czyn­no­ści pod numerem tele­fo­nu podanym przez Partnera w zawar­tej umowie.
  - SUMA nie ponosi odpo­wie­dzial­no­ści za skutki udo­stęp­nie­nia przez Partnera Loginu i kodu upustu indy­wi­du­al­ne­go  nie­po­wo­ła­nym osobom trzecim.
 18. Sposób odbioru zamó­wio­nych Produktów:
  - Sposób odbioru określa Partner Handlowy w zamó­wie­niu:
  a) Osobiście z okre­ślo­ne­go punktu han­dlo­we­go SUMA.
  b) Poprzez wysyłkę doko­na­ną przez prze­woź­ni­ka wska­za­ne­go przez SUMA.
  c) Poprzez wysyłkę doko­na­ną przez prze­woź­ni­ka wska­za­ne­go przez Partnera Handlowego.  W przy­pad­ku wysyłki przez prze­woź­ni­ka wska­za­ne­go przez Partnera Handlowego, SUMA określa czas goto­wo­ści i miejsce odbioru prze­sył­ki przez prze­woź­ni­ka.  Ciężar orga­ni­za­cji trans­por­tu leży po stronie Partnera.
  - Potwierdzeniem odbioru jest pokwi­to­wa­nie na doku­men­cie doko­na­ne:
  a) Przy odbio­rze oso­bi­stym w punk­tach han­dlo­wych przez upo­waż­nio­ne­go przed­sta­wi­cie­la Partnera Handlowego na fak­tu­rze VAT
  b) Przy wysyłce za pomocą firmy kurier­skiej przez upo­waż­nio­ne­go przed­sta­wi­cie­la Partnera Handlowego prze­woź­ni­ko­wi SUMA na doku­men­cie prze­wo­zo­wym
  c) Przez upo­waż­nio­ne­go prze­woź­ni­ka Partnera Handlowego na doku­men­cie prze­wo­zo­wym w chwili wydania towaru prze­woź­ni­ko­wi wska­za­ne­mu przez Partnera Handlowego.
 19. Anulowanie Zamówienia:
  - Partner han­dlo­wy może odstą­pić od zamó­wień  reali­zo­wa­nych poprzez sklep inter­ne­to­wy SUMA do 14 dni. Zwrot odbywa się na pod­sta­wie “for­mu­la­rza zwrotu” dostęp­ne­go w zakład­ce zwroty.
  - Zwracany towar nie może nosić śladów użyt­ko­wa­nia.
  -  Produkty objęte pro­mo­cją lub wyprze­da­żą nie pod­le­ga­ją zwro­to­wi.
  - Każda zmiana lub wyco­fa­nie zamó­wie­nia indy­wi­du­al­ne­go zło­żo­ne­go u opie­ku­na han­dlo­we­go  powinno być uza­sad­nio­ne pisem­nie i uzgod­nio­ne z opie­ku­nem han­dlo­wym SUMA.
  - Zmiana lub wyco­fa­nie zamó­wie­nia będzie uwzględ­nia­ne, jeśli nastą­pią z winy SUMA lub dostaw­cy. Zwrot towaru może nastą­pić tylko i wyłącz­nie po uwzględ­nie­niu i pisem­nym potwier­dze­niu przez SUMA.
 20. Koszt wysyłki na terenie Polski:
  - Transport z maga­zy­nu SUMA reali­zo­wa­ny jest przez firmę kurier­ską UPS Polska.
  - Zgodnie z umową zawartą ze spe­dy­to­rem, prze­sył­ka zosta­nie dostar­czo­na zgodnie z zamó­wio­ną usługą.
  - SUMA dla zre­ali­zo­wa­nych zamó­wień zasto­su­je stawki spe­cjal­ne dla Partnerów han­dlo­wych.
  - Stawki spe­cjal­ne dla zamó­wień poniżej 2 000,00 zł netto (opłaty trans­por­to­we):
  a) Transport Standard  i Pobranie
  - 19,00 zł netto za paczkę po rabacie (cena UPS przed rabatem 35 zł netto) — pla­no­wa­na dostawa w następ­nym dniu robo­czym lecz nie później niż do 3 dni robo­czych.
  b) Transport Standard i Pobranie  
  - 1 ‚00 zł netto za paczkę (cena UPS przed rabatem 35 zł netto) dla zamó­wień powyżej 2000 tys. złotych netto —  pla­no­wa­na dostawa w następ­nym dniu robo­czym lecz nie później niż do 3 dni robo­czych.
 21. Kupiecki limit kre­dy­to­wy
  - Poniższe zasady przy­zna­wa­nia kupiec­kich limitów kre­dy­to­wych prze­zna­czo­ne są dla wszyst­kich Partnerów han­dlo­wych.
  - Aby otrzy­mać limit kre­dy­to­wy wyma­ga­ne są wcze­śniej­sze 2 faktury roz­li­czo­ne prze­le­wem, na łączną kwotę minimum 1500 zł, zro­bio­ne na prze­strze­ni roku. Decyduje data wysta­wie­nia faktury — 365 dni.
  - W przy­pad­ku firm o ugrun­to­wa­nej pozycji na rynku, limit kre­dy­to­wy może zostać przy­zna­ny z pomi­nię­ciem tego okresu.
  - Warunkiem koniecz­nym do uzy­ska­nia limitu kre­dy­to­we­go jest przed­sta­wie­nie pełnej doku­men­ta­cji firmy, pozwa­la­ją­cej na ocenę ryzyka kre­dy­to­we­go wraz z wypeł­nio­nym wnio­skiem o limit kre­dy­to­wy (dostęp­ny u han­dlow­ca).
  - Klient otrzy­mu­je limit ade­kwat­ny do zro­bio­ne­go obrotu, nie więcej jednak niż 20 tys złotych. Limity powyżej 20 tys. zł przy­zna­wa­ne są przez zewnętrz­ną firmę ubez­pie­cze­nio­wą.
  - SUMA zastrze­ga sobie moż­li­wość żądania usta­no­wie­nia zabez­pie­cze­nia limitu kre­dy­to­we­go. (np. Weksel in‐blanco z dekla­ra­cją wekslo­wą, Gwarancje bankowe, Cesja należ­no­ści)
  - Limit kredytu kupiec­kie­go może być zmniej­szo­ny lub cof­nię­ty w odnie­sie­niu do PARTNERÓW, którzy nie płacą swoich zobo­wią­zań w ter­mi­nie.
  - Utrzymanie limitu kre­dy­to­we­go jest zwią­za­ne z zacho­wa­niem cią­gło­ści zakupów na prze­strze­ni roku.
  - W przy­pad­ku win­dy­ka­cji zewnętrz­nej limit zosta­nie trwale cof­nię­ty.
  - W przy­pad­ku prze­ter­mi­no­wa­nych płat­no­ści, moż­li­wość skła­da­nia nowych zamó­wień jest zablo­ko­wa­na.
  - Za termin zapłaty uzna­wa­na jest data wpływu środków na rachu­nek SUMA.
  - Za nie­ter­mi­no­wą zapłatę SUMA nalicza odsetki usta­wo­we.
  - W przy­pad­ku nie ure­gu­lo­wa­nia not odset­ko­wych w ter­mi­nie, sprze­daż do Partnera Handlowego zostaje wstrzy­ma­na.
  - W przy­pad­ku trans­ak­cji mają­cych cha­rak­ter jed­no­ra­zo­wych kon­trak­tów (np. wygrane prze­tar­gi) – możliwe jest usta­no­wie­nie innych form zabez­pie­cze­nia kon­trak­tu.
 22. Gwarancja i warunki ser­wi­so­we:
  - Wady ujaw­nio­ne w okresie gwa­ran­cji będą usu­nię­te bez­płat­nie w ter­mi­nie 14 dni robo­czych od daty uznania zasad­no­ści naprawy gwa­ran­cyj­nej. W przy­pad­ku koniecz­no­ści wysła­nia sprzętu do spe­cja­li­stycz­nych ser­wi­sów lub ocze­ki­wa­nia na części zamien­ne spoza terenu kraju, okres naprawy może zostać wydłu­żo­ny.
  - Sprzęt winien zostać dostar­czo­ny w opa­ko­wa­niu fabrycz­nym i musi być kom­plet­ny. W przy­pad­ku braku ory­gi­nal­ne­go opa­ko­wa­nia sprzęt zosta­nie przy­ję­ty warun­ko­wo, a dys­try­bu­tor nie będzie ponosił odpo­wie­dzial­no­ści za uszko­dze­nia powsta­łe w trakcie trans­por­tu.
  - W przy­pad­ku nie stwier­dze­nia usterki opi­sy­wa­nej przez Partnera, może zostać pobrana opłata za dia­gno­sty­kę oraz trans­port.
  - Nabywca dostar­cza towar do serwisu za pośred­nic­twem prze­woź­ni­ka (spe­dy­to­ra) na swój koszt.
  - Warunki przy­ję­cia towaru do serwisu dostęp­ne są w zakład­ce “Naprawa‐serwis”
  - Utrata gwa­ran­cji nastę­pu­je w przy­pad­ku stwier­dze­nia:
  a) Zerwania lub uszko­dze­nia plomb gwa­ran­cyj­nych SUMA Sp. z o.o. lub pro­du­cen­ta,
  b) Samowolnych napraw prze­pro­wa­dza­nych przez osoby nie­upraw­nio­ne,
  c) Uszkodzenia lub znisz­cze­nia numerów seryj­nych,
  d) Uszkodzeń mecha­nicz­nych, elek­trycz­nych, che­micz­nych, ter­micz­nych lub celo­we­go uszko­dze­nia towaru i wywo­ła­ne nimi wady,
  e) Uszkodzeń wyni­kłych na skutek nie­wła­ści­we­go lub nie­zgod­ne­go z instruk­cją użyt­ko­wa­nia, insta­la­cji, prze­cho­wy­wa­nia czy kon­ser­wa­cji towaru,
  f) Uszkodzeń powsta­łych w wyniku sto­so­wa­nia nie­ory­gi­nal­nych lub nie­zgod­nych z zale­ce­nia­mi pro­du­cen­ta mate­ria­łów eks­plo­ata­cyj­nych,
  g) iż karta gwa­ran­cyj­na lub faktura zakupu towaru jest nie­moż­li­wa do odczy­ta­nia.
  - Wyłączeniu z gwa­ran­cji pod­le­ga­ją:
  a) Nośniki, na których jest dostar­cza­ne opro­gra­mo­wa­nie,
  b) Towary, których jedyną wadą jest nie­kom­pa­ty­bil­ność,
  c) Wady i uszko­dze­nia towarów powsta­łe wskutek siły wyższej,
  d) Bezpieczniki, żarówki, baterie, aku­mu­la­to­ry, mate­ria­ły eks­plo­ata­cyj­ne,
  e) Uszkodzenia towaru zwią­za­ne z nie­wła­ści­wą insta­la­cją lub regu­la­cją towaru.
 23. Zachowanie tajem­ni­cy han­dlo­wej
  - Wszystkie sprawy zwią­za­ne z dostę­pem do indy­wi­du­al­nych warun­ków han­dlo­wych objęte zostają tajem­ni­cą han­dlo­wą.
  - Informacje uzy­ska­ne przez Strony w związku ze współ­pra­cą nie mogą być wyko­rzy­sta­ne bez obo­pól­nej zgody Stron dla celów innych niż reali­za­cja niniej­szej Umowy.
  - Zasada docho­wa­nia tajem­ni­cy han­dlo­wej nie obo­wią­zu­je w zakre­sie docho­dze­nia przez strony rosz­czeń wyni­ka­ją­cych z umowy na drodze sądowej.
 24. Siła wyższa
  - Zarówno Partner han­dlo­wy jak i SUMA nie będą odpo­wie­dzial­ne za nie wywią­za­nie się z zobo­wią­zań, spo­wo­do­wa­ne czyn­ni­ka­mi będą­cy­mi poza ich kon­tro­lą, włą­cza­jąc w to, między innymi, strajki, wojny, roz­ru­chy, pożary, powo­dzie, epi­de­mie, kata­stro­fy i dzia­ła­nia, wyni­ka­ją­ce z decyzji i praw sta­no­wio­nych przez organa admi­ni­stra­cji pań­stwo­wej.
  - W przy­pad­ku zaist­nie­nia siły wyższej Partner han­dlo­wy  i SUMA powinny natych­miast powia­do­mić pisem­nie drugą Stronę o zaist­nie­niu takich warun­ków oraz ich przy­czy­nie. Jeżeli przy­pa­dek siły wyższej będzie unie­moż­li­wiał kon­ty­nu­owa­nie współ­pra­cy przez okres dłuższy niż 6 mie­się­cy, to Strony Umowy będą miały prawo roz­wią­zać umowę.
 25. Okres obo­wią­zy­wa­nia współ­pra­cy
  - Partner Handlowy uzy­sku­je dostęp do rabatów indy­wi­du­al­nych na czas nie­okre­ślo­ny.
  - Strony mają prawo zakoń­czyć współ­pra­cę  po uprzed­nim wypo­wie­dze­niu doko­na­nym na piśmie.
  - Okres wypo­wie­dze­nia umowy wynosi jeden miesiąc — liczony od dnia otrzy­ma­nia wypo­wie­dze­nia. Z upływem okresu wypo­wie­dze­nia zobo­wią­za­nia pie­nięż­ne są natych­miast wyma­gal­ne.
  - SUMA może dez­ak­ty­wo­wać indy­wi­du­al­ne warunki han­dlo­we part­ne­ra po 3 mie­sięcz­nym braku aktyw­no­ści Partnera han­dlo­we­go. Aktywacja nastę­pu­je poprzez ponowne usta­le­nie indy­wi­du­al­nych warun­ków han­dlo­wych.
  - SUMA może zawie­sić współ­pra­cę lub ją ogra­ni­czyć, jak również wypo­wie­dzieć współ­pra­cę ze skut­kiem natych­mia­sto­wym, jeżeli Partner Handlowy narusza jaki­kol­wiek warunek współ­pra­cy, działa na szkodę SUMA lub w sposób naru­sza­ją­cy inte­re­sy i dobre imię SUMA.
 26. Postanowienia końcowe
  - SUMA ma prawo wpro­wa­dzić bez ostrze­że­nia dodat­ko­we warunki sprze­da­ży dla nie­któ­rych Produktów, wyni­ka­ją­cych z wymagań narzu­co­nych przez pro­du­cen­tów, a infor­ma­cje o tym prze­ka­że w formie komu­ni­ka­tu na stronie www.
  - Odmowa akcep­ta­cji tych warun­ków przez Partnera Handlowego upo­waż­nia SUMA do odmowy przyj­mo­wa­nia zamó­wień PARTNERA na te pro­duk­ty.
 27. Wszelkie spory wyni­ka­ją­ce z warun­ków będą roz­strzy­ga­ne przez sąd powszech­ny, wła­ści­wy dla sie­dzi­by SUMA.
 28. W spra­wach nie­ure­gu­lo­wa­nych mają zasto­so­wa­nie prze­pi­sy Kodeksu Cywilnego.