Zasady współ­pracy pomiędzy SUMA SOLUTIONS Sp. z o.o. a Partnerami Handlowymi

 1. Niniejszy regulamin reguluje zasady współ­pracy pomiędzy SUMA SOLUTIONS Sp. z o.o. (dalej SUMA) a Klientami i Partnerami Handlowymi w zakresie sprzedaży produktów znajdu­jących się w ofercie SUMA
 2. Zasady sprzedaży inter­ne­towej w witrynie Suma Solutions reguluje Regulamin Sprzedaży Inter­ne­towej »
 3. Klientem może zostać tylko Firma identy­fi­kująca się poprawnym numerem NIPREGON
 4. Indywi­dualne warunki handlowe dla firm są przydzielane przez opiekuna handlowego wraz ze statusem Partnera handlowego na warunkach poniż­szych.
 5. Partner Handlowy nie może przenosić uprawnień i obowiązków wynika­jących ze współ­pracy na osoby trzecie.
 6. Każdo­razowe zamówienie jest jedno­znaczne z akcep­tacją umiesz­czonych tu Zasad Współ­pracy Handlowej.
 7. Ceny:
  - Produkty oferowane przez SUMA i ich ceny określone są w sklepie inter­ne­towym  — ważnym w dniu dokony­wania zakupu.
  - Wszystkie prezen­towane ceny są cenami netto jeśli nie oznaczono że zawierają 23%VAT.
  - Ceny nie zawierają kosztów wysyłki czy też kosztu trans­portu do klienta.
  - Podawane ceny są cenami w magazynie SUMAKATOWICE.
  - Cenniki nie są ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego czy też prawa handlowego.
  - Cenniki nie jest ofertą w rozumieniu art.66 Kodeksu Cywilnego.
 8. Partner Handlowy to firmy z branży zabez­pieczeń, IT, automatyki z potwier­dzonymi warunkami handlowymi rejestracją w SUMA.
 9. Partner Handlowy oświadcza, że prowadzi działalność gospo­darczą i że działalność ta obejmuje usługi w zakresie objętym ofertą SUMA.
 10. Partner Handlowy uzyska hurtowy upust handlowy na w sklepie SUMA na podstawie loginu i hasła firmy do użycia na platformie B2B VIPOS.PL lub dostępu co cennika hurtowego. Dostęp przydziela opiekun handlowy SUMA.
 11. Od Partnera Handlowego wymagamy samodzielnej obsługi sprzętu przed i po sprzedaży.
 12. Partner Handlowy prowadzi sprzedaż Produktów we własnym imieniu i na własne ryzyko.
 13. Prezen­towane urządzenia przezna­czone są do dalszej odsprzedaży.  Strony sprzedaży, działając na zasadzie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, wyłączają odpowie­dzialność Sprze­da­jącego wobec Klienta z tytułu rękojmi za wady rzeczy określoną w dziale II Kodeksu Cywilnego w zakresie odpowie­dzial­ności za wady prawne rzeczy sprze­danej.
 14. Strony umowy sprzedaży, działając na zasadzie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, ograni­czają odpowie­dzialność Sprze­da­jącego wobec Kupującego z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy określoną w dziale II Kodeksu Cywilnego w sposób : W ramach rękojmi za wady fizyczne Odbiorcy przysługuje wyłącznie upraw­nienie do żądania dostar­czenia rzeczy wolnych od wad zamiast rzeczy wadliwych. Pozostałe upraw­nienia Odbiorcy wynikające z przepisów o rękojmi za wady fizyczne ulegają wyłączeniu.
 15. Roszczeniom z tytułu rękojmi za wady fizyczne nie podlegają: uszko­dzone mecha­nicznie, chemicznie lub termicznie bądź celowo uszko­dzone oraz z wywołanymi przez te uszko­dzenia wadami — eksplo­atowane niezgodnie z przezna­czeniem, instrukcją użytko­wania bądź z przepisami bezpie­czeństwa — niewła­ściwie konser­wowane lub przecho­wywane — w których zostały dokonane przeróbki, zmiany lub naprawy przez nieau­to­ry­zowany Serwis.
 16. Pomoc  techniczna:
  - Suma oświadcza, iż prowadzi autory­zowaną dystry­bucję prezen­to­wanych produktów i Partner handlowy ma prawo korzystać z dedyko­wanego wsparcia produ­cenc­kiego.
  - Partner Handlowy ma prawo korzystać z wiedzy i porad specja­listów zatrud­nionych w SUMA.
  - Pomoc i wsparcie techniczne prowa­dzone jest tylko do produktów zakupionych w SUMA
  - Pomoc i wsparcie techniczne prowa­dzone jest w formie telefo­nicznego wsparcia technicznego, zdalnych sesji zdalnego pulpitu lub konsul­tacji z technikami w lokalnym serwisie w Katowicach.
  - Partner Handlowy ma prawo do skorzy­stania ze odpłatnego wsparcia technicznego w określonej lokali­zacji. Koszt takiej usługi zostanie każdo­razowo wyceniony indywi­du­alnie.
 17. Zamówienia
  - Zamówienia składane są przez Partnera Handlowego drogą pisemną, ustną lub poprzez sklep inter­netowy. SUMA zastrzega sobie prawo wyboru formy zamówienia składanego przez Partnera Handlowego.
  - SUMA  ma prawo zażądać złożenia zamówienia w formie przez siebie wskazanej, w tym także wyłącznie w formie pisemnej.
  - W przypadku zamówienia złożonego za pośred­nictwem poczty e‑mail i braku potwier­dzenia telefo­nicznego, zamówienie nie zostanie zreali­zowane.
  - zamówienia na podstawie Loginu do sklepu — nie ma obowiązku badania czy osoba dokonująca telefo­nicznego potwier­dzenia zamówienia jest do tego upoważ­niona.
  - Za zgodą stron poszcze­gólne zamówienia mogą być reali­zowane na warunkach innych niż określone niniejszym regula­minem na podstawie oferty opiekuna handlowego  i dlatego dla każdej trans­akcji obowią­zujące są ceny i warunki płatności wskazane na fakturze.
  - Otrzy­manie przez SUMA zamówienia jest równo­znaczne z jego przyjęciem, chyba że z przyczyn nieza­leżnych, nie może zreali­zować całości lub części zamówienia. W tym wypadku Partner Handlowy zostanie niezwłocznie powia­do­miony.
  -Termin reali­zacji zamówienia określa SUMA, mając na uwadze aktualny stan magazynowy, jak i praktyczną możliwość jak najszyb­szego sprowa­dzenia produktu.
  - Faktury do zamówień i ofert w walutach obcych wysta­wiane są według kursu średniego NBP danej waluty z dnia wpływu zamówienia.
 18. Sprzedaż inter­netowa SUMA
  - System sprzedaży inter­ne­towej SUM ma na celu uspraw­nienie współ­pracy handlowej Stron, dzięki umożli­wieniu Użytkow­nikom, przez Operatora, dostępu — za pośred­nictwem internetu — do infor­macji posia­danych przez SUMA i usług przez niego świad­czonych w zakresie i na zasadach określonych niniejszym Regula­minem.
  - Po przez infor­macje i usługi określone powyżej w punkcie 15 rozumie się:
  a) udostęp­nianie infor­macji dotyczących towarów ofero­wanych do sprzedaży przez Operatora oraz dokony­wanie zakupów towarów ofero­wanych przez   Operatora, na podstawie zamówienia Użytkownika;
  b) udostęp­nianie wybranych infor­macji dotyczących zamówień złożonych przez Użytkownika w Dziale Handlowym, w tym śledzenie statusu zamówienia;
  c) udostęp­nianie wybranych infor­macji dotyczących przewozu towarów nabytych przez Użytkownika od Operatora-infor­macja o wysyłce.
  d) udostęp­nianie wybranych infor­macji zawartych w kompu­te­rowym systemie Operatora, dotyczących dokonanych przez Użytkownika płatności z tytułu zawartych z Opera­torem umów sprzedaży oraz historii rozra­chunków Stron.
  - SUMA — w miarę możli­wości i potrzeb — dążyć będzie do rozsze­rzania zakresu infor­macji i usług udostęp­nianych w serwisie inter­ne­towym. W związku z tym, SUMA zastrzega sobie prawo do dokonania, w dowolnym czasie zmiany zakresu udostęp­nianych infor­macji i świad­czonych usług. Zmiana taka nie wpływa na wynikające z niniej­szego regulaminu obowiązki Stron i sposób ich wykonania.
  - SUMA oświadcza, iż korzy­stanie z jakich­kolwiek usług, czy infor­macji możliwe będzie tylko na podstawie przyznanego Użytkow­nikowi w wykonaniu niniejszej Umowy — Loginu, wprowa­dzanego przez Użytkownika na udostęp­nionej przez SUMA stronie inter­ne­towej.
  - W przypadku wątpli­wości SUMA może uzależnić wykonanie usługi, bądź udzie­lenie infor­macji, a zwłaszcza reali­zację zamówienia — z uwzględ­nieniem zasad Regulaminu od uzyskania przez opiekuna handlowego, telefo­nicznego potwier­dzenia danej czynności pod numerem telefonu podanym przez Partnera w zawartej umowie.
  - SUMA nie ponosi odpowie­dzial­ności za skutki udostęp­nienia przez Partnera Loginu i kodu upustu indywi­du­alnego  niepo­wo­łanym osobom trzecim.
 19. Sposób odbioru zamówionych Produktów:
  - Sposób odbioru określa Partner Handlowy w zamówieniu:
  a) Osobiście z określonego punktu handlowego SUMA.
  b) Poprzez wysyłkę dokonaną przez przewoźnika wskazanego przez SUMA.
  c) Poprzez wysyłkę dokonaną przez przewoźnika wskazanego przez Partnera Handlowego.  W przypadku wysyłki przez przewoźnika wskazanego przez Partnera Handlowego, SUMA określa czas gotowości i miejsce odbioru przesyłki przez przewoźnika.  Ciężar organi­zacji trans­portu leży po stronie Partnera.
  - Potwier­dzeniem odbioru jest pokwi­to­wanie na dokumencie dokonane:
  a) Przy odbiorze osobistym w punktach handlowych przez upoważ­nionego przed­sta­wi­ciela Partnera Handlowego na fakturze VAT
  b) Przy wysyłce za pomocą firmy kurier­skiej przez upoważ­nionego przed­sta­wi­ciela Partnera Handlowego przewoź­nikowi SUMA na dokumencie przewo­zowym
  c) Przez upoważ­nionego przewoźnika Partnera Handlowego na dokumencie przewo­zowym w chwili wydania towaru przewoź­nikowi wskazanemu przez Partnera Handlowego.
 20. Anulo­wanie Zamówienia:
  - Partner handlowy może odstąpić od zamówień  reali­zo­wanych poprzez sklep inter­netowy SUMA do 14 dni. Zwrot odbywa się na podstawie “formu­larza zwrotu” dostępnego w zakładce zwroty.
  - Zwracany towar nie może nosić śladów użytko­wania.
  -  Produkty objęte promocją lub wyprzedażą nie podlegają zwrotowi.
  - Każda zmiana lub wycofanie zamówienia indywi­du­alnego złożonego u opiekuna handlowego  powinno być uzasad­nione pisemnie i uzgod­nione z opiekunem handlowym SUMA.
  - Zmiana lub wycofanie zamówienia będzie uwzględ­niane, jeśli nastąpią z winy SUMA lub dostawcy. Zwrot towaru może nastąpić tylko i wyłącznie po uwzględ­nieniu i pisemnym potwier­dzeniu przez SUMA.
 21. Koszt wysyłki na terenie Polski:
  - Transport z magazynu SUMA reali­zowany jest przez firmę kurierską UPS Polska.
  - Zgodnie z umową zawartą ze spedy­torem, przesyłka zostanie dostar­czona zgodnie z zamówioną usługą.
  - SUMA dla zreali­zo­wanych zamówień zastosuje stawki specjalne dla Partnerów handlowych.
  - Stawki specjalne dla zamówień poniżej 2 000,00 zł netto (opłaty trans­portowe):
  a) Transport Standard  i Pobranie
  - 19,00 zł netto za paczkę po rabacie (cena UPS przed rabatem 35 zł netto) — planowana dostawa w następnym dniu roboczym lecz nie później niż do 3 dni roboczych.
  b) Transport Standard i Pobranie  
  - 1 ‚00 zł netto za paczkę (cena UPS przed rabatem 35 zł netto) dla zamówień powyżej 2000 tys. złotych netto —  planowana dostawa w następnym dniu roboczym lecz nie później niż do 3 dni roboczych.
 22. Kupiecki limit kredytowy
  - Poniższe zasady przyzna­wania kupieckich limitów kredy­towych przezna­czone są dla wszystkich Partnerów handlowych.
  - Aby otrzymać limit kredytowy wymagane są wcześniejsze 2 faktury rozli­czone przelewem, na łączną kwotę minimum 1500 zł, zrobione na przestrzeni roku. Decyduje data wysta­wienia faktury — 365 dni.
  - W przypadku firm o ugrun­to­wanej pozycji na rynku, limit kredytowy może zostać przyznany z pominięciem tego okresu.
  - Warunkiem koniecznym do uzyskania limitu kredy­towego jest przed­sta­wienie pełnej dokumen­tacji firmy, pozwa­la­jącej na ocenę ryzyka kredy­towego wraz z wypeł­nionym wnioskiem o limit kredytowy (dostępny u handlowca).
  - Klient otrzymuje limit adekwatny do zrobionego obrotu, nie więcej jednak niż 20 tys złotych. Limity powyżej 20 tys. zł przyznawane są przez zewnętrzną firmę ubezpie­cze­niową.
  - SUMA zastrzega sobie możliwość żądania ustano­wienia zabez­pie­czenia limitu kredy­towego. (np. Weksel in-blanco z dekla­racją wekslową, Gwarancje bankowe, Cesja należ­ności)
  - Limit kredytu kupiec­kiego może być zmniej­szony lub cofnięty w odnie­sieniu do PARTNERÓW, którzy nie płacą swoich zobowiązań w terminie.
  - Utrzy­manie limitu kredy­towego jest związane z zacho­waniem ciągłości zakupów na przestrzeni roku.
  - W przypadku windy­kacji zewnętrznej limit zostanie trwale cofnięty.
  - W przypadku przeter­mi­no­wanych płatności, możliwość składania nowych zamówień jest zablo­kowana.
  - Za termin zapłaty uznawana jest data wpływu środków na rachunek SUMA.
  - Za nieter­minową zapłatę SUMA nalicza odsetki ustawowe.
  - W przypadku nie uregu­lo­wania not odset­kowych w terminie, sprzedaż do Partnera Handlowego zostaje wstrzymana.
  - W przypadku trans­akcji mających charakter jedno­ra­zowych kontraktów (np. wygrane przetargi) – możliwe jest ustano­wienie innych form zabez­pie­czenia kontraktu.
 23. Gwarancja i warunki serwisowe:
  - Wady ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte bezpłatnie w terminie 14 dni roboczych od daty uznania zasad­ności naprawy gwaran­cyjnej. W przypadku koniecz­ności wysłania sprzętu do specja­li­stycznych serwisów lub oczeki­wania na części zamienne spoza terenu kraju, okres naprawy może zostać wydłużony.
  - Sprzęt winien zostać dostar­czony w opako­waniu fabrycznym i musi być kompletny. W przypadku braku orygi­nalnego opako­wania sprzęt zostanie przyjęty warunkowo, a dystry­butor nie będzie ponosił odpowie­dzial­ności za uszko­dzenia powstałe w trakcie trans­portu.
  - W przypadku nie stwier­dzenia usterki opisy­wanej przez Partnera, może zostać pobrana opłata za diagno­stykę oraz transport.
  - Nabywca dostarcza towar do serwisu za pośred­nictwem przewoźnika (spedytora) na swój koszt.
  - Warunki przyjęcia towaru do serwisu dostępne są w zakładce “Naprawa-serwis”
  - Utrata gwarancji następuje w przypadku stwier­dzenia:
  a) Zerwania lub uszko­dzenia plomb gwaran­cyjnych SUMA Sp. z o.o. lub produ­centa,
  b) Samowolnych napraw przepro­wa­dzanych przez osoby nieupraw­nione,
  c) Uszko­dzenia lub znisz­czenia numerów seryjnych,
  d) Uszkodzeń mecha­nicznych, elektrycznych, chemicznych, termicznych lub celowego uszko­dzenia towaru i wywołane nimi wady,
  e) Uszkodzeń wynikłych na skutek niewła­ściwego lub niezgodnego z instrukcją użytko­wania, insta­lacji, przecho­wy­wania czy konser­wacji towaru,
  f) Uszkodzeń powstałych w wyniku stoso­wania nieory­gi­nalnych lub niezgodnych z zalece­niami produ­centa materiałów eksplo­ata­cyjnych,
  g) iż karta gwaran­cyjna lub faktura zakupu towaru jest niemożliwa do odczy­tania.
  - Wyłączeniu z gwarancji podlegają:
  a) Nośniki, na których jest dostar­czane oprogra­mo­wanie,
  b) Towary, których jedyną wadą jest niekom­pa­ty­bilność,
  c) Wady i uszko­dzenia towarów powstałe wskutek siły wyższej,
  d) Bezpieczniki, żarówki, baterie, akumu­latory, materiały eksplo­ata­cyjne,
  e) Uszko­dzenia towaru związane z niewła­ściwą insta­lacją lub regulacją towaru.
 24. Zacho­wanie tajemnicy handlowej
  - Wszystkie sprawy związane z dostępem do indywi­du­alnych warunków handlowych objęte zostają tajemnicą handlową.
  - Infor­macje uzyskane przez Strony w związku ze współ­pracą nie mogą być wykorzy­stane bez obopólnej zgody Stron dla celów innych niż reali­zacja niniejszej Umowy.
  - Zasada docho­wania tajemnicy handlowej nie obowiązuje w zakresie docho­dzenia przez strony roszczeń wynika­jących z umowy na drodze sądowej.
 25. Siła wyższa
  - Zarówno Partner handlowy jak i SUMA nie będą odpowie­dzialne za nie wywią­zanie się z zobowiązań, spowo­dowane czynnikami będącymi poza ich kontrolą, włączając w to, między innymi, strajki, wojny, rozruchy, pożary, powodzie, epidemie, katastrofy i działania, wynikające z decyzji i praw stano­wionych przez organa admini­stracji państwowej.
  - W przypadku zaist­nienia siły wyższej Partner handlowy  i SUMA powinny natych­miast powia­domić pisemnie drugą Stronę o zaist­nieniu takich warunków oraz ich przyczynie. Jeżeli przypadek siły wyższej będzie uniemoż­liwiał konty­nu­owanie współ­pracy przez okres dłuższy niż 6 miesięcy, to Strony Umowy będą miały prawo rozwiązać umowę.
 26. Okres obowią­zy­wania współ­pracy
  - Partner Handlowy uzyskuje dostęp do rabatów indywi­du­alnych na czas nieokre­ślony.
  - Strony mają prawo zakończyć współ­pracę  po uprzednim wypowie­dzeniu dokonanym na piśmie.
  - Okres wypowie­dzenia umowy wynosi jeden miesiąc — liczony od dnia otrzy­mania wypowie­dzenia. Z upływem okresu wypowie­dzenia zobowią­zania pieniężne są natych­miast wymagalne.
  - SUMA może dezak­ty­wować indywi­dualne warunki handlowe partnera po 3 miesięcznym braku aktyw­ności Partnera handlowego. Aktywacja następuje poprzez ponowne ustalenie indywi­du­alnych warunków handlowych.
  - SUMA może zawiesić współ­pracę lub ją ograniczyć, jak również wypowie­dzieć współ­pracę ze skutkiem natych­mia­stowym, jeżeli Partner Handlowy narusza jakikolwiek warunek współ­pracy, działa na szkodę SUMA lub w sposób naruszający interesy i dobre imię SUMA.
 27. Posta­no­wienia końcowe
  - SUMA ma prawo wprowadzić bez ostrze­żenia dodatkowe warunki sprzedaży dla niektórych Produktów, wynika­jących z wymagań narzu­conych przez produ­centów, a infor­macje o tym przekaże w formie komunikatu na stronie www.
  - Odmowa akcep­tacji tych warunków przez Partnera Handlowego upoważnia SUMA do odmowy przyj­mo­wania zamówień PARTNERA na te produkty.
 28. Wszelkie spory wynikające z warunków będą rozstrzygane przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby SUMA.
 29. W sprawach nieure­gu­lo­wanych mają zasto­so­wanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Log In

Sign Up

Cart

Wpisz swój adres email

Potwierdzam. Proszę o przesyłanie mi informacji (możesz się wypisać w dowolnym momencie)

 

Zapisz się do newslettera SUMA.TODAY aby otrzymywać informacje o promocjach.

Proszę o przesyłanie mi wiadomości (możesz się wypisać w dowolnym czasie).