Regulamin sprzedaży

Zasa­dy współ­pra­cy pomię­dzy SUMA SOLUTIONS Sp. z o.o. a Part­ne­ra­mi Han­dlo­wy­mi

 1. Niniej­szy regu­la­min regu­lu­je zasa­dy współ­pra­cy pomię­dzy SUMA SOLUTIONS Sp. z o.o. (dalej SUMA) a Klien­ta­mi i Part­ne­ra­mi Han­dlo­wy­mi w zakre­sie sprze­da­ży pro­duk­tów znaj­du­ją­cych się w ofer­cie SUMA.
 2. Klien­tem może zostać tyl­ko Fir­ma iden­ty­fi­ku­ją­ca się popraw­nym nume­rem NIP i REGON
 3. Indy­wi­du­al­ne warun­ki han­dlo­we dla firm są przy­dzie­la­ne przez opie­ku­na han­dlo­we­go wraz ze sta­tu­sem Part­ne­ra han­dlo­we­go na warun­kach poniż­szych.
 4. Part­ner Han­dlo­wy nie może prze­no­sić upraw­nień i obo­wiąz­ków wyni­ka­ją­cych ze współ­pra­cy na oso­by trze­cie.
 5. Każ­do­ra­zo­we zamó­wie­nie jest jed­no­znacz­ne z akcep­ta­cją umiesz­czo­nych tu Zasad Współ­pra­cy Han­dlo­wej.
 6. Ceny:
  - Pro­duk­ty ofe­ro­wa­ne przez SUMA i ich ceny okre­ślo­ne są w skle­pie inter­ne­to­wym  — waż­nym w dniu doko­ny­wa­nia zaku­pu.
  - Wszyst­kie pre­zen­to­wa­ne ceny są cena­mi net­to jeśli nie ozna­czo­no że zawie­ra­ją 23%VAT.
  - Ceny nie zawie­ra­ją kosz­tów wysył­ki czy też kosz­tu trans­por­tu do klien­ta.
  - Poda­wa­ne ceny są cena­mi w maga­zy­nie SUMAKATOWICE.
  - Cen­ni­ki nie są ofer­tą han­dlo­wą w rozu­mie­niu Kodek­su Cywil­ne­go czy też pra­wa han­dlo­we­go.
  - Cen­ni­ki nie jest ofer­tą w rozu­mie­niu art.66 Kodek­su Cywil­ne­go.
 7. Part­ner Han­dlo­wy to fir­my z bran­ży seru­ri­ty, IT, auto­ma­ty­ki z potwier­dzo­ny­mi warun­ka­mi han­dlo­wy­mi reje­stra­cją w SUMA.
 8. Part­ner Han­dlo­wy oświad­cza, że pro­wa­dzi dzia­łal­ność gospo­dar­czą i że dzia­łal­ność ta obej­mu­je usłu­gi w zakre­sie obję­tym ofer­tą SUMA.
 9. Part­ner Han­dlo­wy uzy­ska hur­to­wy upust han­dlo­wy na  w skle­pie SUMA na pod­sta­wie hur­to­we­go kodu raba­to­we­go fir­my do uży­cia w koszy­ku zamó­wie­nia. Hur­to­wy kod raba­to­wy przy­dzie­la opie­kun han­dlo­wy SUMA.
 10. Od Part­ne­ra Han­dlo­we­go wyma­ga­my samo­dziel­nej obsłu­gi sprzę­tu przed i po sprze­da­ży.
 11. Part­ner Han­dlo­wy pro­wa­dzi sprze­daż Pro­duk­tów we wła­snym imie­niu i na wła­sne ryzy­ko.
 12. Pre­zen­to­wa­ne urzą­dze­nia prze­zna­czo­ne są do dal­szej odsprze­da­ży.  Stro­ny sprze­da­ży, dzia­ła­jąc na zasa­dzie art. 558 § 1 Kodek­su Cywil­ne­go, wyłą­cza­ją odpo­wie­dzial­ność Sprze­da­ją­ce­go wobec Klien­ta z tytu­łu rękoj­mi za wady rze­czy okre­ślo­ną w dzia­le II Kodek­su Cywil­ne­go w zakre­sie odpo­wie­dzial­no­ści za wady praw­ne rze­czy sprze­da­nej.
 13. Stro­ny umo­wy sprze­da­ży, dzia­ła­jąc na zasa­dzie art. 558 § 1 Kodek­su Cywil­ne­go, ogra­ni­cza­ją odpo­wie­dzial­ność Sprze­da­ją­ce­go wobec Kupu­ją­ce­go z tytu­łu rękoj­mi za wady fizycz­ne rze­czy okre­ślo­ną w dzia­le II Kodek­su Cywil­ne­go w spo­sób : W ramach rękoj­mi za wady fizycz­ne Odbior­cy przy­słu­gu­je wyłącz­nie upraw­nie­nie do żąda­nia dostar­cze­nia rze­czy wol­nych od wad zamiast rze­czy wadli­wych. Pozo­sta­łe upraw­nie­nia Odbior­cy wyni­ka­ją­ce z prze­pi­sów o rękoj­mi za wady fizycz­ne ule­ga­ją wyłą­cze­niu.
 14. Rosz­cze­niom z tytu­łu rękoj­mi za wady fizycz­ne nie pod­le­ga­ją: uszko­dzo­ne mecha­nicz­nie, che­micz­nie lub ter­micz­nie bądź celo­wo uszko­dzo­ne oraz z wywo­ła­ny­mi przez te uszko­dze­nia wada­mi — eks­plo­ato­wa­ne nie­zgod­nie z prze­zna­cze­niem, instruk­cją użyt­ko­wa­nia bądź z prze­pi­sa­mi bez­pie­czeń­stwa — nie­wła­ści­wie kon­ser­wo­wa­ne lub prze­cho­wy­wa­ne — w któ­rych zosta­ły doko­na­ne prze­rób­ki, zmia­ny lub napra­wy przez nie­au­to­ry­zo­wa­ny Ser­wis.
 15. Pomoc  tech­nicz­na:
  - Suma oświad­cza, iż pro­wa­dzi auto­ry­zo­wa­ną dys­try­bu­cję pre­zen­to­wa­nych pro­duk­tów i Part­ner han­dlo­wy na pra­wo korzy­stać ze dedy­ko­wa­ne­go wspar­cia pro­du­cenc­kie­go.
  - Part­ner Han­dlo­wy ma pra­wo korzy­stać z wie­dzy i porad spe­cja­li­stów zatrud­nio­nych w SUMA.
  - Pomoc i wspar­cie tech­nicz­ne pro­wa­dzo­ne jest tyl­ko do pro­duk­tów zaku­pio­nych w SUMA
  - Pomoc i wspar­cie tech­nicz­ne pro­wa­dzo­ne jest w for­mie tele­fo­nicz­ne­go wspar­cia tech­nicz­ne­go, zdal­nych sesji zdal­ne­go pul­pi­tu lub kon­sul­ta­cji z tech­ni­ka­mi w lokal­nym ser­wi­sie w Kato­wi­cach.
  - Part­ner Han­dlo­wy na pra­wo do sko­rzy­sta­nia ze odpłat­ne­go wspar­cia tech­nicz­ne­go w okre­ślo­nej loka­li­za­cji. Koszt takiej usłu­gi zosta­nie każ­do­ra­zo­wo wyce­nio­ny indy­wi­du­al­nie.
 16. Zamó­wie­nia
  - Zamó­wie­nia skła­da­ne są przez Part­ne­ra Han­dlo­we­go dro­gą pisem­ną, ust­ną lub poprzez sklep inter­ne­to­wy. SUMA zastrze­ga sobie pra­wo wybo­ru for­my zamó­wie­nia skła­da­ne­go przez Part­ne­ra Han­dlo­we­go.
  - SUMA  ma pra­wo zażą­dać zło­że­nia zamó­wie­nia w for­mie przez sie­bie wska­za­nej, w tym tak­że wyłącz­nie w for­mie pisem­nej.
  - W przy­pad­ku zamó­wie­nia zło­żo­ne­go za pośred­nic­twem pocz­ty e-mail i bra­ku potwier­dze­nia tele­fo­nicz­ne­go, zamó­wie­nie nie zosta­nie zre­ali­zo­wa­ne.
  - zamó­wie­nia na pod­sta­wie Logi­nu do skle­pu — nie ma obo­wiąz­ku bada­nia czy oso­ba doko­nu­ją­ca tele­fo­nicz­ne­go potwier­dze­nia zamó­wie­nia jest do tego upo­waż­nio­na.
  - Za zgo­dą stron poszcze­gól­ne zamó­wie­nia mogą być reali­zo­wa­ne na warun­kach innych niż okre­ślo­ne niniej­szym regu­la­mi­nem na pod­sta­wie ofe­ty opie­ku­na han­dlo­we­go  i dla­te­go dla każ­dej trans­ak­cji obo­wią­zu­ją­ce są ceny i warun­ki płat­no­ści wska­za­ne na fak­tu­rze.
  - Otrzy­ma­nie przez SUMA zamó­wie­nia jest rów­no­znacz­ne z jego przy­ję­ciem, chy­ba że z przy­czyn nie­za­leż­nych, nie może zre­ali­zo­wać cało­ści lub czę­ści zamó­wie­nia. W tym wypad­ku Part­ner Han­dlo­wy zosta­nie nie­zwłocz­nie powia­do­mio­ny
  -Ter­min reali­za­cji zamó­wie­nia okre­śla SUMA, mając na uwa­dze aktu­al­ny stan maga­zy­no­wy, jak i prak­tycz­ną moż­li­wość jak naj­szyb­sze­go spro­wa­dze­nia pro­duk­tu.
  - Fak­tu­ry do zamó­wień i ofert w walu­tach obcych wysta­wia­ne są według kur­su śred­nie­go NBP danej walu­ty z dnia wpły­wu zamó­wie­nia.
 17. Sprze­daż inter­ne­to­wa SUMA
  - Sys­tem sprze­da­ży inter­ne­to­wej SUM ma na celu uspraw­nie­nie współ­pra­cy han­dlo­wej Stron, dzię­ki umoż­li­wie­niu Użyt­kow­ni­kom, przez Ope­ra­to­ra, dostę­pu — za pośred­nic­twem inter­ne­tu — do infor­ma­cji posia­da­nych przez SUMA i usług przez nie­go świad­czo­nych w zakre­sie i na zasa­dach okre­ślo­nych niniej­szym Regu­la­mi­nem.
  - Po przez infor­ma­cje i usłu­gi okre­ślo­ne powy­żej w punk­cie 15 rozu­mie się:
  a) udo­stęp­nia­nie infor­ma­cji doty­czą­cych towa­rów ofe­ro­wa­nych do sprze­da­ży przez Ope­ra­to­ra oraz doko­ny­wa­nie zaku­pów towa­rów ofe­ro­wa­nych przez   Ope­ra­to­ra, na pod­sta­wie zamó­wie­nia Użyt­kow­ni­ka;
  b) udo­stęp­nia­nie wybra­nych infor­ma­cji doty­czą­cych zamó­wień zło­żo­nych przez Użyt­kow­ni­ka w Dzia­le Han­dlo­wym, w tym śle­dze­nie sta­tu­su zamó­wie­nia;
  c) udo­stęp­nia­nie wybra­nych infor­ma­cji doty­czą­cych prze­wo­zu towa­rów naby­tych przez Użyt­kow­ni­ka od Ope­ra­to­ra-infor­ma­cja o wysył­ce.
  d) udo­stęp­nia­nie wybra­nych infor­ma­cji zawar­tych w kom­pu­te­ro­wym sys­te­mie Ope­ra­to­ra, doty­czą­cych doko­na­nych przez Użyt­kow­ni­ka płat­no­ści z tytu­łu zawar­tych z Ope­ra­to­rem umów sprze­da­ży oraz histo­rii roz­ra­chun­ków Stron.
  - SUMA — w mia­rę moż­li­wo­ści i potrzeb — dążyć będzie do roz­sze­rza­nia zakre­su infor­ma­cji i usług udo­stęp­nia­nych w ser­wi­sie inter­ne­to­wym. W związ­ku z tym, SUMA zastrze­ga sobie pra­wo do doko­na­nia, w dowol­nym cza­sie zmia­ny zakre­su udo­stęp­nia­nych infor­ma­cji i świad­czo­nych usług. Zmia­na taka nie wpły­wa na wyni­ka­ją­ce z niniej­sze­go regu­la­mi­nu obo­wiąz­ki Stron i spo­sób ich wyko­na­nia.
  - SUMA oświad­cza, iż korzy­sta­nie z jakich­kol­wiek usług, czy infor­ma­cji moż­li­we będzie tyl­ko na pod­sta­wie przy­zna­ne­go Użyt­kow­ni­ko­wi w wyko­na­niu niniej­szej Umo­wy — Logi­nu, wpro­wa­dza­ne­go przez Użyt­kow­ni­ka na udo­stęp­nio­nej przez SUMA stro­nie inter­ne­to­wej.
  - W przy­pad­ku wąt­pli­wo­ści SUMA może uza­leż­nić wyko­na­nie usłu­gi, bądź udzie­le­nie infor­ma­cji, a zwłasz­cza reali­za­cję zamó­wie­nia — z uwzględ­nie­niem zasad Regu­la­mi­nu od uzy­ska­nia przez opie­ku­na han­dlo­we­go, tele­fo­nicz­ne­go potwier­dze­nia danej czyn­no­ści pod nume­rem tele­fo­nu poda­nym przez Part­ne­ra w zawar­tej umo­wie.
  - SUMA nie pono­si odpo­wie­dzial­no­ści za skut­ki udo­stęp­nie­nia przez Part­ne­ra Logi­nu i kodu upu­stu indy­wi­du­al­ne­go  nie­po­wo­ła­nym oso­bom trze­cim.
 18. Spo­sób odbio­ru zamó­wio­nych Pro­duk­tów:
  - Spo­sób odbio­ru okre­śla Part­ner Han­dlo­wy w zamó­wie­niu:
  a) Oso­bi­ście z okre­ślo­ne­go punk­tu han­dlo­we­go SUMA.
  b) Poprzez wysył­kę doko­na­ną przez prze­woź­ni­ka wska­za­ne­go przez SUMA.
  c) Poprzez wysył­kę doko­na­ną przez prze­woź­ni­ka wska­za­ne­go przez Part­ne­ra Han­dlo­we­go.  W przy­pad­ku wysył­ki przez prze­woź­ni­ka wska­za­ne­go przez Part­ne­ra Han­dlo­we­go, SUMA okre­śla czas goto­wo­ści i miej­sce odbio­ru prze­sył­ki przez prze­woź­ni­ka.  Cię­żar orga­ni­za­cji trans­por­tu leży po stro­nie Part­ne­ra.
  - Potwier­dze­niem odbio­ru jest pokwi­to­wa­nie na doku­men­cie doko­na­ne:
  a) Przy odbio­rze oso­bi­stym w punk­tach han­dlo­wych przez upo­waż­nio­ne­go przed­sta­wi­cie­la Part­ne­ra Han­dlo­we­go na fak­tu­rze VAT
  b) Przy wysył­ce za pomo­cą fir­my kurier­skiej przez upo­waż­nio­ne­go przed­sta­wi­cie­la Part­ne­ra Han­dlo­we­go prze­woź­ni­ko­wi SUMA na doku­men­cie prze­wo­zo­wym
  c) Przez upo­waż­nio­ne­go prze­woź­ni­ka Part­ne­ra Han­dlo­we­go na doku­men­cie prze­wo­zo­wym w chwi­li wyda­nia towa­ru prze­woź­ni­ko­wi wska­za­ne­mu przez Part­ne­ra Han­dlo­we­go.
 19. Anu­lo­wa­nie Zamó­wie­nia
  - Part­ner han­dlo­wy może odstą­pić od zamó­wień  reali­zo­wa­nych poprzez sklep inter­ne­to­wy SUMA do 14 dni. Zwrot odby­wa się na pod­sta­wie “for­mu­la­rza zwro­tu” dostęp­ne­go w zakład­ce zwro­ty.
  - Zwra­ca­ny towar nie może nosić śla­dów użyt­ko­wa­nia
  -  Pro­duk­ty obję­te pro­mo­cja  “Oka­zja ceno­wa” nie pod­le­ga­ją zwro­to­wi.
  - Każ­da zmia­na lub wyco­fa­nie zamó­wie­nia indy­wi­du­al­ne­go zło­żo­ne­go u opie­ku­na han­dlo­we­go  powin­no być uza­sad­nio­ne pisem­nie i uzgod­nio­ne z opie­ku­nem han­dlo­wym SUMA.
  - Zmia­na lub wyco­fa­nie zamó­wie­nia będzie uwzględ­nia­ne, jeśli nastą­pią z winy SUMA lub dostaw­cy. Zwrot towa­ru może nastą­pić tyl­ko i wyłącz­nie po uwzględ­nie­niu i pisem­nym potwier­dze­niu przez SUMA.
 20. Koszt wysył­ki na tere­nie Pol­ski:
  - Trans­port z maga­zy­nu SUMA reali­zo­wa­ny jest przez fir­mę kurier­ską UPS Pol­ska.
  - Zgod­nie z umo­wą zawar­tą ze spe­dy­to­rem, prze­sył­ka zosta­nie dostar­czo­na zgod­nie z zamó­wio­ną usłu­gą.
  - SUMA dla zre­ali­zo­wa­nych zamó­wień zasto­su­je staw­ki spe­cjal­ne dla Part­ne­rów han­dlo­wych.
  - Staw­ki spe­cjal­ne dla zamó­wień poni­żej 2 000,00 zł net­to (opła­ty trans­por­to­we):
  a) Trans­port Stan­dard  i Pobra­nie — 19,00 zł net­to za pacz­kę po raba­cie (cena UPS przed raba­tem 35 zł net­to) —  pla­no­wa­na dosta­wa w następ­nym dniu robo­czym lecz nie póź­niej niż do 3 dni robo­czych.
  b) Trans­port Stan­dard i Pobra­nie  -1 ‚00 zł net­to za pacz­kę (cena UPS przed raba­tem 35 zł net­to) —  pla­no­wa­na dosta­wa w następ­nym dniu robo­czym lecz nie póź­niej niż do 3 dni robo­czych.
 21. Kupiec­ki limit kre­dy­to­wy
  - Poniż­sze zasa­dy przy­zna­wa­nia kupiec­kich limi­tów kre­dy­to­wych prze­zna­czo­ne są dla wszyst­kich Part­ne­rów han­dlo­wych.
  - Aby otrzy­mać limit kre­dy­to­wy wyma­ga­ne są wcze­śniej­sze 2 fak­tu­ry roz­li­czo­ne prze­le­wem, na łącz­ną kwo­tę mini­mum 1500 zł, zro­bio­ne na prze­strze­ni roku. Decy­du­je data wysta­wie­nia fak­tu­ry — 365 dni.
  - W przy­pad­ku firm o ugrun­to­wa­nej pozy­cji na ryn­ku, limit kre­dy­to­wy może zostać przy­zna­ny z pomi­nię­ciem tego okre­su.
  - Warun­kiem koniecz­nym do uzy­ska­nia limi­tu kre­dy­to­we­go jest przed­sta­wie­nie peł­nej doku­men­ta­cji fir­my, pozwa­la­ją­cej na oce­nę ryzy­ka kre­dy­to­we­go wraz z wypeł­nio­nym wnio­skiem o limit kre­dy­to­wy (dostęp­ny u han­dlow­ca).
  - Klient otrzy­mu­je limit ade­kwat­ny do zro­bio­ne­go obro­tu, nie wię­cej jed­nak niż 20 tys zło­ty. Limi­ty powy­żej 20 tys. zł przy­zna­wa­ne są przez zewnętrz­ną fir­mę ubez­pie­cze­nio­wą.
  - Doku­men­ty nie­zbęd­ne do roz­pa­trze­nia wnio­sku o kupiec­ki limit kre­dy­to­wy:
  a) Wypeł­nio­ny wnio­sek kre­dy­to­wy na for­mu­la­rzu SUMA (wnio­sek kre­dy­to­wy otrzy­masz od han­dlow­ca SUMA),
  b) Zaświad­cze­nie z ZUS i Urzę­du Skar­bo­we­go o nie zale­ga­niu ze skład­ka­mi i podat­ka­mi
  c) Opi­nia z ban­ku pro­wa­dzą­ce­go rachu­nek bie­żą­cy zawie­ra­ją­ca datę otwar­cia rachun­ku i obro­ty za ostat­nie 6 mie­się­cy, wyra­żo­ne licz­bą cyfr.
  - SUMA zastrze­ga sobie moż­li­wość żąda­nia usta­no­wie­nia zabez­pie­cze­nia limi­tu kre­dy­to­we­go. (np. Weksel in-blan­co z dekla­ra­cją wekslo­wą, Gwa­ran­cje ban­ko­we, Cesja należ­no­ści)
  - Limit kre­dy­tu kupiec­kie­go może być zmniej­szo­ny lub cof­nię­ty w odnie­sie­niu do PARTNERÓW, któ­rzy nie pła­cą swo­ich zobo­wią­zań w ter­mi­nie.
  - Utrzy­ma­nie limi­tu kre­dy­to­we­go jest zwią­za­ne z zacho­wa­niem cią­gło­ści zaku­pów na prze­strze­ni roku.
  - W przy­pad­ku win­dy­ka­cji zewnętrz­nej limit zosta­nie trwa­le cof­nię­ty.
  - W przy­pad­ku prze­ter­mi­no­wa­nych płat­no­ści, moż­li­wość skła­da­nia nowych zamó­wień jest zablo­ko­wa­na.
  - Za ter­min zapła­ty uzna­wa­na jest data wpły­wu środ­ków na rachu­nek SUMA.
  - Za nie­ter­mi­no­wą zapła­tę SUMA nali­cza odset­ki usta­wo­we.
  - W przy­pad­ku nie ure­gu­lo­wa­nia not odset­ko­wych w ter­mi­nie, sprze­daż do Part­ne­ra Han­dlo­we­go zosta­je wstrzy­ma­na.
  - W przy­pad­ku trans­ak­cji mają­cych cha­rak­ter jed­no­ra­zo­wych kon­trak­tów (np. wygra­ne prze­tar­gi) – moż­li­we jest usta­no­wie­nie innych form zabez­pie­cze­nia kon­trak­tu.
 22. Gwa­ran­cja i warun­ki ser­wi­so­we.
  -Wady ujaw­nio­ne w okre­sie gwa­ran­cji będą usu­nię­te bez­płat­nie w ter­mi­nie 14 dni robo­czych od daty uzna­nia zasad­no­ści napra­wy gwa­ran­cyj­nej. W przy­pad­ku koniecz­no­ści wysła­nia sprzę­tu do spe­cja­li­stycz­nych ser­wi­sów lub ocze­ki­wa­nia na czę­ści zamien­ne spo­za tere­nu kra­ju, okres napra­wy może zostać wydłu­żo­ny.
  - Sprzęt winien zostać dostar­czo­ny w opa­ko­wa­niu fabrycz­nym i musi być kom­plet­ny. W przy­pad­ku bra­ku ory­gi­nal­ne­go opa­ko­wa­nia sprzęt zosta­nie przy­ję­ty warun­ko­wo, a dys­try­bu­tor nie będzie pono­sił odpo­wie­dzial­no­ści za uszko­dze­nia powsta­łe w trak­cie trans­por­tu.
  - W przy­pad­ku nie stwier­dze­nia uster­ki opi­sy­wa­nej przez Part­ne­ra, może zostać pobra­na opła­ta za dia­gno­sty­kę oraz trans­port.
  - Nabyw­ca dostar­cza towar do ser­wi­su za pośred­nic­twem prze­woź­ni­ka (spe­dy­to­ra) na swój koszt.- Warun­ki przy­ję­cia towa­ru do ser­wi­su dostęp­ne są w zakład­ce “Napra­wa-ser­wis”
  - Utra­ta gwa­ran­cji nastę­pu­je w przy­pad­ku stwier­dze­nia:
  a) Zerwa­nia lub uszko­dze­nia plomb gwa­ran­cyj­nych SUMA Sp. z o.o. lub pro­du­cen­ta,
  b) Samo­wol­nych napraw prze­pro­wa­dza­nych przez oso­by nie­upraw­nio­ne,
  c) Uszko­dze­nia lub znisz­cze­nia nume­rów seryj­nych,
  d) Uszko­dzeń mecha­nicz­nych, elek­trycz­nych, che­micz­nych, ter­micz­nych lub celo­we­go uszko­dze­nia towa­ru i wywo­ła­ne nimi wady,
  e) Uszko­dzeń wyni­kłych na sku­tek nie­wła­ści­we­go lub nie­zgod­ne­go z instruk­cją użyt­ko­wa­nia, insta­la­cji, prze­cho­wy­wa­nia czy kon­ser­wa­cji towa­ru,
  f) Uszko­dzeń powsta­łych w wyni­ku sto­so­wa­nia nie­ory­gi­nal­nych lub nie­zgod­nych z zale­ce­nia­mi pro­du­cen­ta mate­ria­łów eks­plo­ata­cyj­nych,
  g) iż kar­ta gwa­ran­cyj­na lub fak­tu­ra zaku­pu towa­ru jest nie­moż­li­wa do odczy­ta­nia.
  - Wyłą­cze­niu z gwa­ran­cji pod­le­ga­ją:
  a) Nośni­ki, na któ­rych jest dostar­cza­ne opro­gra­mo­wa­nie,
  b) Towa­ry, któ­rych jedy­ną wadą jest nie­kom­pa­ty­bil­ność,
  c) Wady i uszko­dze­nia towa­rów powsta­łe wsku­tek siły wyż­szej,
  d) Bez­piecz­ni­ki, żarów­ki, bate­rie, aku­mu­la­to­ry, mate­ria­ły eks­plo­ata­cyj­ne,
  e) Uszko­dze­nia towa­ru zwią­za­ne z nie­wła­ści­wą insta­la­cją lub regu­la­cją towa­ru.
 23. Zacho­wa­nie tajem­ni­cy han­dlo­wej
  - Wszyst­kie spra­wy zwią­za­ne z dostę­pem do indy­wi­du­al­nych warun­ków han­dlo­wych obję­te zosta­ją tajem­ni­cą han­dlo­wą.
  - Infor­ma­cje uzy­ska­ne przez Stro­ny w związ­ku z współ­pra­cą nie mogą być wyko­rzy­sta­ne bez obo­pól­nej zgo­dy Stron dla celów innych niż reali­za­cja niniej­szej Umo­wy.
  - Zasa­da docho­wa­nia tajem­ni­cy han­dlo­wej nie obo­wią­zu­je w zakre­sie docho­dze­nia przez stro­ny rosz­czeń wyni­ka­ją­cych z umo­wy na dro­dze sądo­wej.
 24. Siła wyż­sza
  - Zarów­no Part­ner han­dlo­wy jak i SUMA nie będą odpo­wie­dzial­ne za nie wywią­za­nie się z zobo­wią­zań, spo­wo­do­wa­ne czyn­ni­ka­mi będą­cy­mi poza ich kon­tro­lą, włą­cza­jąc w to, mię­dzy inny­mi, straj­ki, woj­ny, roz­ru­chy, poża­ry, powo­dzie, epi­de­mie, kata­stro­fy i dzia­ła­nia, wyni­ka­ją­ce z decy­zji i praw sta­no­wio­nych przez orga­na admi­ni­stra­cji pań­stwo­wej.
  - W przy­pad­ku zaist­nie­nia siły wyż­szej Part­ner han­dlo­wy  i SUMA powin­ny natych­miast powia­do­mić pisem­nie dru­gą Stro­nę o zaist­nie­niu takich warun­ków oraz ich przy­czy­nie. Jeże­li przy­pa­dek siły wyż­szej będzie unie­moż­li­wiał kon­ty­nu­owa­nie współ­pra­cy przez okres dłuż­szy niż 6 mie­się­cy, to Stro­ny Umo­wy będą mia­ły pra­wo roz­wią­zać umo­wę.
 25. Okres obo­wią­zy­wa­nia współ­pra­cy
  - Part­ner Han­dlo­wy uzy­sku­je dostęp do raba­tów indy­wi­du­al­nych  na czas okre­ślo­ny.
  - Stro­ny mają pra­wo zakoń­czyć współ­pra­cę  po uprzed­nim wypo­wie­dze­niu doko­na­nym na piśmie.
  - Okres wypo­wie­dze­nia umo­wy wyno­si jeden mie­siąc — liczo­ny od dnia otrzy­ma­nia wypo­wie­dze­nia. Z upły­wem okre­su wypo­wie­dze­nia zobo­wią­za­nia pie­nięż­ne są natych­miast wyma­gal­ne.
  - SUMA może deak­ty­wo­wać indy­wi­du­al­ne warun­ki han­dlo­we part­ne­ra po 3 mie­sięcz­nym bra­ku aktyw­no­ści Part­ne­ra han­dlo­we­go. Akty­wa­cja nastę­pu­je poprzez ponow­ne usta­le­nie indy­wi­du­al­nych warun­ków han­dlo­wych.
  - SUMA może zawie­sić współ­pra­cę lub ją ogra­ni­czyć, jak rów­nież wypo­wie­dzieć współ­pra­cę ze skut­kiem natych­mia­sto­wym, jeże­li Part­ner Han­dlo­wy naru­sza jaki­kol­wiek waru­nek współ­pra­cy, dzia­ła na szko­dę SUMA lub w spo­sób naru­sza­ją­cy inte­re­sy i dobre imię SUMA.
 26. Posta­no­wie­nia koń­co­we
  - SUMA ma pra­wo wpro­wa­dzić bez ostrze­że­nia dodat­ko­we warun­ki sprze­da­ży dla nie­któ­rych Pro­duk­tów, wyni­ka­ją­cych z wyma­gań narzu­co­nych przez pro­du­cen­tów, a infor­ma­cje o tym prze­ka­że w for­mie komu­ni­ka­tu na stro­nie www.
  - Odmo­wa akcep­ta­cji tych warun­ków przez Part­ne­ra Han­dlo­we­go upo­waż­nia SUMA do odmo­wy przyj­mo­wa­nia zamó­wień PARTNERA na te pro­duk­ty.
 27. Wszel­kie spo­ry wyni­ka­ją­ce z warun­ków będą roz­strzy­ga­ne przez sąd powszech­ny, wła­ści­wy dla sie­dzi­by SUMA.
 28. W spra­wach nie­ure­gu­lo­wa­nych mają zasto­so­wa­nie prze­pi­sy Kodek­su Cywil­ne­go