promocje-okazje

DO WYCZERPANIA

Urzą­dze­nia słu­żą­ce do zasi­la­nia kamer po PoE, PoE Exten­de­ry, media­kon­wer­te­ry, a tak­że w dosko­na­łej cenie swit­che prze­my­sło­we  marek Kore­nix i Lan­tech, wypo­sa­żo­ne w kil­ka por­tów, nie­któ­re mode­le mogą tak­że zasi­lać urzą­dze­nia w tech­no­lo­gii PoE.

Potrze­bu­jesz mega ceny
- sko­rzy­staj też opcji nego­cjuj cenę. 

CAŁY CZAS

Zapro­po­nuj nam cenę i ilo­ści, jakie chciał­byś nabyć. A my zoba­czy­my co może­my dla Cie­bie zro­bić.

Potrze­bu­jesz mega ceny
- sko­rzy­staj też opcji nego­cjuj cenę. 

DO WYCZERPANIA

Goto­we zesta­wy do moni­to­rin­gu. Wystar­czy włą­czyć i postę­po­wać zgod­nie z instruk­cją. 

Cena zawie­ra bez­płat­ne zdal­ne wspar­cie tech­nicz­ne. 

Do wybo­ru zesta­wy do zasto­so­wa­nia wewnątrz obiek­tów i na zewnątrz, a tak­że z WiFi.