promocje-okazje

Luty Marzec

Małe reje­stra­to­ry mogą sta­no­wić samo­dziel­ny mały sytem moni­to­rin­gu lub być sate­li­ta­mi dużych sys­te­mów roz­pro­szo­nych. W zesta­wie użyt­kow­nik otrzy­mu­je opro­gra­mo­wa­nia do zdal­ne­go zarzą­dza­nia i pod­glą­du  przez urzą­dze­nia mobil­ne jak i pro­fe­sjo­nal­ne opro­gra­mo­wa­nie cen­tra­li­zu­ją­ce VAST.  

Co chwilę nowy produkt

Załóż kon­to w naszym skle­pie i zdo­by­waj pro­duk­ty w super cenach. 

DO
WYCZERPANIA

Kame­ry ip bul­let w super cenach. 

Załóż kon­to w naszym skle­pie vipos.pl i korzy­staj z ofert spe­cjal­nych w naszym skle­pie.

Potrze­bu­jesz mega ceny
- sko­rzy­staj z opcji nego­cjuj cenę. 

MARZEC

Takie zesta­wy to dosko­na­ły wybór dla skle­pów deta­licz­nych, biur, restau­ra­cji, ogród­ków restau­ra­cyj­nych obiek­tów uży­tecz­no­ści publicz­nych, zakła­dów fry­zjer­skich, bawial­ni, pla­ców zabaw, przed­szko­li, domów czy par­kin­gów.

Potrze­bu­jesz mega ceny
- sko­rzy­staj też opcji nego­cjuj cenę. 

DO WYCZERPANIA

Urzą­dze­nia słu­żą­ce do zasi­la­nia kamer po PoE, PoE Exten­de­ry, media­kon­wer­te­ry, a tak­że w dosko­na­łej cenie swit­che prze­my­sło­we  marek Kore­nix i Lan­tech, wypo­sa­żo­ne w kil­ka por­tów, nie­któ­re mode­le mogą tak­że zasi­lać urzą­dze­nia w tech­no­lo­gii PoE.

Potrze­bu­jesz mega ceny
- sko­rzy­staj też opcji nego­cjuj cenę. 

FreshMail.pl
 

Otrzymuj informacje o nowościach na skrzykę email

FreshMail.pl