ZESTAWY DOMBIUROSKLEP

ZDALNY PODGLĄD

Łatwa kon­fi­gu­ra­cja i bez­piecz­ny zdal­ny pod­gląd reje­stra­to­ra za pomo­cą VIVOC­lo­ud

Bezprzewodowa

Gdy kable nie są opcją kame­ry pod­pi­nasz bez­prze­wo­do­wo przez odse­pa­ro­wa­ną sieć WiFi

SZYBKI MONTAŻ

Kon­fi­gu­ra­cja i mon­taż za pomo­cą pro­ste­go kre­ato­ra uru­cho­mie­nia. Moż­li­wość zaku­pu zesta­wu pre­kon­fi­gu­ro­wa­ne­go

zadzwoń i zamów

O VIVOTEK

Wybierz spraw­dzo­ne i bez­piecz­ne roz­wią­za­nia
Fir­ma VIVOTEK INC. zosta­ła zało­żo­na na Taj­wa­nie w roku 2000 i bar­dzo szyb­ko sta­ła się jed­nym z lide­rów ryn­ku sie­cio­wych roz­wią­zań moni­to­rin­gu. W roku 2011 spół­ka zade­biu­to­wa­ła na Taj­wań­skiej Gieł­dzie Papie­rów War­to­ścio­wych (TAIEX). 

Poznaj nasze rozwiązania

MAŁE BIURODOMOWE BIUROSKLEP
Małe reje­stra­to­ry mogą sta­no­wić samo­dziel­ny mały sytem moni­to­rin­gu lub być sate­li­ta­mi dużych sys­te­mów roz­pro­szo­nych. W zesta­wie użyt­kow­nik otrzy­mu­je opro­gra­mo­wa­nia do zdal­ne­go zarzą­dza­nia i pod­glą­du  przez urzą­dze­nia mobil­ne jak i pro­fe­sjo­nal­ne opro­gra­mo­wa­nie cen­tra­li­zu­ją­ce VAST.  

Zestaw 4 kamer wewnętrz­nych bez­prze­wo­do­wych
z reje­stra­to­rem 8 kana­ło­wym. 

Zestaw 4 kamer zewnętrz­nych bez­prze­wo­do­wych 
z reje­stra­to­rem 8 kana­ło­wym. 

Reje­stra­to­ry  WiFi ND8212W + 4 kame­ry bez­prze­wo­do­we IP8160-W (do zasto­so­wa­nie wewnętrz­ne­go) lub IB8360-W (do zasto­so­wa­nia zewnętrz­ne­go). SMoż­li­wość pod­łą­cze­nia, aż 8 kamer w tym 4 WiFi!

- Nawet 80 dnio­wa archi­wi­za­cja nagrań!
- Łatwa i szyb­ka insta­la­cja, pozwa­la spraw­nie stwo­rzyć sys­tem aż do 8 kamer (w tym 4 WiFi)
- Łatwe połą­cze­nie z kame­ra­mi IP oraz szyb­ka auto­ma­tycz­na kon­fi­gu­ra­cja

W przy­pad­ku kamer WiFi nie jest potrzeb­ne żad­ne oka­blo­wa­nie. Kame­ry są bez­prze­wo­do­we i dołą­czo­ne są do nich zasi­la­cze. Wystar­czy je wpiąć do naj­bliż­sze­go źró­dła zasi­la­nia 230V. W związ­ku z tym może­my wyko­nać sys­tem bez­prze­wo­do­wy, prze­wo­do­wy (reje­stra­tor ma też wej­ście RJ45) lub mie­sza­ny.
Nato­miast nale­ży pamię­tać, że trans­mi­sja WiFi może odby­wać się w sie­ci reje­stra­to­ra, bądź ist­nie­ją­cej sie­ci domo­wej. Wyko­rzy­stu­jąc połą­cze­nie WiFi reje­stra­to­ra moż­na pod­piąć bez­po­śred­nio 4 kame­ry bez­prze­wo­do­we, sam reje­stra­tor jest 8 kana­ło­wy.

Zesta­wy wystę­pu­ją rów­nież w kon­fi­gu­ra­cji prze­wo­do­wej z zasi­la­niem PoE

Zestaw 4 kamer zewnętrz­nych jed­no­prze­wo­do­wych PoE
z reje­stra­to­rem 8 kana­ło­wym. 

Zestaw 4 kamer wewnętrz­nych jed­no­prze­wo­do­wych PoE
z reje­stra­to­rem 8 kana­ło­wym (na zamó­wie­nie). 

Podgląd zdalny przez internet

Bez­płat­na apli­ka­cja i bez­piecz­ny ser­wis VIVOC­lo­ud do zdal­ne­go moni­to­rin­gu przez inter­net.

rejestrator online demo

zalo­guj się zdal­nie i zobacz jak dzia­ła nasz sys­tem moni­to­rin­gu 

Zostaw nam e-mail i tele­fon* a nasz kon­sul­tant skon­tak­tu­je się z Tobą i udo­stęp­ni Ci zdal­ny pod­gląd nasze­go zesta­wu DEMO. Pod­gląd udo­stęp­nia­my na 24–48h godzin. Możesz zoba­czyć jak dzia­ła taki zestaw. Jak wyglą­da obraz obraz w nocy i w dzień.
Poczuj jak dzia­ła nasze roz­wią­za­nie!
*) Adres ema­il i tele­fon zosta­ną uży­te tyl­ko w zakre­sie kon­tak­tu mają­ce­go na celu wytłu­ma­cze­nie, jak użyć zdal­ne­go dostę­pu VIVOC­lo­ud i akty­wa­cji kon­ta VIVOC­lo­ud do zdal­ne­go pod­glą­du.  

Korzy­sta­jąc z tego for­mu­la­rza, zga­dzasz się na prze­cho­wy­wa­nie i prze­twa­rza­nie two­ich danych przez tę stro­nę.

Do zdal­ne­go pod­glą­du nasze­go sys­te­mu będziesz potrze­bo­wał apli­ka­cji VIVOC­lo­ud. Pobierz ją już dzi­siaj!

Czas nagrań

40-dnio­wa archi­wi­za­cja nagrań (dla 4 kana­łów w roz­dziel­czo­ści Full HD i dys­ku o pojem­no­ści 6TB) i aż 80-dnio­wa (w roz­dziel­czo­ści HD

ND8212W

Reje­stra­tor ND8212W obsłu­gu­je do 8 kamer IP, w tym do 4 kamer za pośred­nic­twem WiFi o czę­sto­tli­wo­ści 2.4Ghz.
zale­ty korzy­sta­nia z WiFi to:
— Łatwa insta­la­cja bez koniecz­no­ści pono­sze­nia dodat­ko­wych kosz­tów mon­ta­żu
— Moż­li­wość zmia­ny położenia/łatwe prze­no­sze­nie po zamon­to­wa­niu urzą­dze­nia
— Brak koniecz­no­ści wier­ce­nia otwo­rów w ścia­nach oraz uży­wa­nia gniaz­da sie­cio­we­go
— Bar­dziej este­tycz­ny wygląd, bez oka­blo­wa­nia

Kom­pre­sja w cza­sie rze­czy­wi­stym H.264/MJPEG
8 kana­łów, z tym 4 kana­ły WiFi
Wyj­ście wideo HDMI (do roz­dziel­czo­ści 4K)
Moż­li­wość zain­sta­lo­wa­nia 1 dys­ku twar­de­go SATA 3,5″ o pojem­no­ści do 6TB
Bez­płat­na apli­ka­cja VIVOC­lo­ud do zarzą­dza­nia moni­to­rin­giem w chmu­rze 24/7
Łatwa i szyb­ka kon­fi­gu­ra­cja z kame­ra­mi IP
Kom­pak­to­wy roz­miar bez­wen­ty­la­to­ro­wy sys­tem chło­dzą­cy
Tech­no­lo­gia WPS (Wi-Fi Pro­tec­ted Setup)
Wbu­do­wa­ne WiFi o czę­sto­tli­wo­ści 2.4Ghz
Obsłu­ga funk­cji Fisheye Dewarp — pro­sto­wa­nie obra­zu z kame­ry fisheye
ONVIF
Współ­pra­ca z opro­gra­mo­wa­niem VAST/VAST2
Wię­cej infor­ma­cji na temat reje­stra­tor ND8212W

IB8360-W 
IP8160-W

Kom­pak­to­wy design
Kom­pre­sja w cza­sie rze­czy­wi­stym H.264/MJPEG
Odświe­ża­nie 30 kl/s w roz­dziel­czo­ści 1920×1080 (2MP)
Bez­płat­na apli­ka­cja VIVOC­lo­ud do zarzą­dza­nia moni­to­rin­giem w chmu­rze (model IB8360-W)
Obu­do­wa odpor­na na warun­ki pogo­do­we IP66 (kurz, deszcz) (model IB8360-W)
Funk­cja Aco­ustic Echo Can­cel­la­tion (AEC) w celu zapew­nie­nia lep­szej jako­ści dźwię­ku (model IP8160-W)
Dwu­kie­run­ko­we audio i wbu­do­wa­ny mikro­fon (model IP8160-W)
Oświe­tlacz IR
Wbu­do­wa­ne WiFi
Wbu­do­wa­ny slot kart MicroSD/SDHC/SDXC
Smart Stre­am II w celu opty­ma­li­za­cji wydaj­no­ści pasma
Smart IR w celu unik­nię­cia zja­wi­ska prze­świe­tle­nia obiek­tu
Wię­cej infor­ma­cji na temat kame­ry IB8360-WIP8160-W

Nagrania z kamery

Zobacz nagra­nia udo­stęp­nio­ne prze naszych klien­tów. Jeśli chciał­byś zoba­czyć nagra­nia z innych loka­li­za­cji — napisz do nas.

Zobacz w naszym sklepie vipos.pl