Promocja!

Vivotek Licencja VAST Onvif

566  226  z VAT

Kategoria:

Opis

VIVOTEK VAST to najbar­dziej rozbu­dowane oprogra­mo­wanie służące do centralnego zarzą­dzania wszystkimi urządze­niami VIVOTEK z licznymi i intuicyjnymi funkcjami. Oprogra­mo­wanie może obsłużyć setki kamer oraz stacji połączonych w jeden hierar­chiczny system monito­ro­wania, narywania, odtwa­rzania i zarzą­dzania zdarze­niami będący łatwy w obsłudze i bardzo wydajny.

VAST to przede wszystkim najnowsze, w pełni skalo­walne oprogra­mo­wanie wyposażone w funkcję VAST Matrix umożli­wiającą jedno­czesny podgląd setek obrazów z kamer i video serwerów. Wraz z synchro­nicznym odtwa­rzaniem nagrań z 16 kanałów jedno­cześnie oprogra­mo­wanie umożliwia szybkie i łatwe zarzą­dzanie rozle­głymi systemami pracu­jącymi w archi­tek­turze klient / serwer stanowiąc solidne rozwią­zanie dla sklepów, banków oraz monito­ringów miejskich.

Funkcje:

 • Zaawan­sowane rozwią­zanie Video Wall “VAST Matrix” dla nieogra­ni­czonych podglądów na żywo*
 • Inteli­genta funkcja PIP — Cyfrowy zoom w trybie Multi-touch
 • Integracja z Rejestra­torami NVR Vivotek dla zaawan­so­wanych zasto­sowań.
 • Wygodny dostęp zdalny dzięki archi­tek­turze klient / serwer
 • Potężne, hierar­chiczne zarzą­dzanie*
 • Efektywne i nieza­wodne zarzą­dzanie zdarze­niami alarmowymi.
 • Podgląd do 64 kanałów w czasie rzeczy­wistym oraz synchro­niczne odtwa­rzanie do 16 kanałów.
 • Obsługa wielu równo­le­głych strumieni wideo dla różnych platform.
 • Niezwykle wszech­stronnustawienia grup nagry­wania i zarzą­dzanie harmo­no­gramem nagry­wania
 • Ogólnie zarzą­dzanie urządze­niami poprzez intuicyjną funkcję E-mapy
 • Obsługa nagry­wania awaryjnego na kartach SD w celu zapew­nienia ciągłości nagrań.

Specyfikacja:

Infor­macje ogólne

 • Setki obrazów na żywo (VAST Matrix)
 • OS: Windows 7, Vista, XP, W2K, Server 2003 i Server 2008
 • Obsłu­giwane DBMSSQL serwer i PostgreSQL

Kompresja

 • Kompresja wideo: H.264, MPEG‑4 i MJPEG
 • Kompresja audio: AACGAMR, G.711 i G.711A

Nagry­wanie

 • Tryb nagry­wania: ręczny, ciągły lub alarmowy
 • Obsługa nagry­wania awaryjnego na kartach SD
 • Tryb nagry­wania alarmowego: detekcja ruchu, detekcja tempe­ratury, detekcja manipu­lacji, DI / DO, IR, PIR, IVA , Utracone wideo, Błędy w nagry­waniu, status nagry­wania, status połączenia stacji, stan połączenia dysków, stan pojem­ności dysków, status licencji, status sieci i wirtualne stan pamięci
 • Formatów plików multi­me­dialnych: podstawowy format plików multi­me­dialnych ISO
 • Cykliczna rejestracjaw oparciu o ilośc dni lub przestrzeń dyskową
 • Obsługa wielu dysków twardych
 • Maksy­malnie 256 kanałów nagry­wania na jednym dysku twardym
 • Obsługa NAS i SMB

Bezpie­czeństwo

 • 5 rónych poziomów użytkow­ników
 • Obsługa zabez­pie­czenia uwierzy­tel­niania

Eksport

 • Eksport w formacie: AVIEXE i 3GP
 • Format zdjęć: BMP i JPEG
 • Źródło: Podgląd na żywo oraz pliki multi­me­dialne

Kopia zapasowa

 • ręczna lub wg harmo­no­gramu

Układ obrazów na żywo

 • Układ typu: 1x1, 2x2, 1 +5, 3x3, 1 +12, 4x4, 5x5, 1 +31
 • Obsługa drag & drop
 • Obsługa zestawu układów (Przełą­czanie między różnymi zestawami układów)
 • Obsługa automa­tycznego dodawania nowo dodanego urządzenia do układu
 • Obsługa trybu stron
 • Obsługa tryb Multi-touch przez VAST Matrix

Archi­tektura

 • System: klient i serwer
 • Zdalny dostęp: Windows IE6, IE7, IE8 i Firefox 3.6
 • Hierar­chiczny: Tak
 • Program: VAST LiveC­lientVAST LivePlayback, VAST Matrix oraz VAST Server z VAST Server tool

Protokoły

 • Pprotokół komuni­ka­cyjny na poziomie klient i serwertunel HTTP z zawar­tością XML
 • Szyfro­wanie: AES

Odtwa­rzanie

 • Max. liczba kanałów: 16
 • Tryb odtwa­rzania: asynchro­niczne i synchro­niczne
 • Wyszu­ki­wanie logów i zdarzeń: Tak

Funkcje poprawy sygnału wideo

 • poprawa obrazu: jasność, kontrast, nasycenie i odcień
 • Inteli­gentna poprawafunkcja Defog dla mgły, deszczu, śniegu, ognia i dymu

Zarzą­dzanie zdarze­niami

 • Powia­do­mienie o zdazę­niach w czasie rzeczy­wistym: Tak
 • Źródło wyzwo­lenia: detekcja ruchu, detekcja tempe­ratury, detekcja manipu­lacji, DI / DO, IR, PIR, IVA , Utracone wideo, błędy w nagry­waniu, status nagry­wania, status połączenia stacji, stan połączenia dysków, stan pojem­ności dysków, status licencji, status sieci i wirtualne stan pamięci
 • Akcje: wysłąnie e‑mail, rozpo­częcie nagry­wania, przejście do presetu, wyste­ro­wanie DO, SMS lub komenda CGI

Inne

 • Konfi­gu­racja kamery: Konfi­gu­racja w oparciu o przeglą­darkę zaimple­men­towana w VAST LiveC­lient
 • Wielo­ję­zyczny interfejs użytkownika: polski, angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański, chiński trady­cyjny, chiński uprosz­czony, japoński, portu­galia
 • PTZ: wirtualny panel PTZ, joystick, klikanie na obrazie i skróty klawia­turowe
 • Insta­lacja: 4 oddzielne pliki insta­la­cyjne dla VAST ServerVAST LiveC­lientVAST LivePlayback oraz wspólny

Skróty klawia­turowe

 • PTZ oraz E-PTZ
 • Pełny ekran, widok pojedyńczy oraz zmiana układu strony
 • zapis aktualnej klatki z kamery
 • Zatrzy­manie alarmu
 • Wyłącz audio na wybranym kanale
 • Rozpocznij / zatrzymał przełą­czanie

Obsługa ekranu dotykowego

 • Multi-touch w trybie PiP*

Audio

 • Obsługa dwukie­run­kowego audio

Dodatkowe informacje

Typ urządzenia

Oprogramowanie

Log In

Sign Up

Cart

.Newsletter SUMA.ToDAY

dostęp do fachowej wiedzy, wyjątkowych okazji cenowych

Potwierdzam. Proszę o przesyłanie mi informacji (możesz się wypisać w dowolnym momencie)

 

Zapisz się do newslettera SUMA.TODAY aby otrzymywać informacje o promocjach.

Proszę o przesyłanie mi wiadomości (możesz się wypisać w dowolnym czasie).