Promocja!

SONY SNC-EM631

2 581  1 229  z VAT

Kategoria:

Pozostało tylko: 1

Opis

SONY SNC-EM631 to kompaktowa, łatwa w insta­lacji, sieciowa minikamera kopułkowa zapewnia wyraźny obraz Full HD w różnego rodzaju zadaniach monito­ringu wewnętrznego — w biurach, bankach, sklepach lub szkołach.

Wzmoc­niona obudowa spełnia wymagania standardu odpor­ności na akty wanda­lizmu IK10, co czyni model SNC-EM631 dosko­nałym wyborem do insta­lacji w miejscach, gdzie istnieje zagro­żenie fizycznymi manipu­la­cjami.

Przetwornik CMOS Exmor firmy Sony rejestruje wyraźny i czytelny obraz Full HD o niskim poziomie szumów, zapew­niając nieza­wodny monitoring nawet w trudnych warunkach niskiego oświe­tlenia.

Kamery SNC-EM631 są wyposażone w nagra­dzaną platformę przetwa­rzania sygnału IPELA ENGINE EX firmy Sony. To rozwią­zanie podnosi jakość obrazu w wielu różnych środo­wi­skach, w tym w trudnych warunkach słabego oświe­tlenia.

Techno­logia View-DR znacząco rozszerza zakres dynamiki, zapew­niając lepszą rejestrację obrazu w ujęciach o wysokim kontraście i z silnym oświe­tleniem od tyłu, na przykład w słonecznych biurach lub przy wjazdach na parkingi. Mechanizm stabi­li­zacji obrazu sprawia, że obrazy pozostają wyraźne i czytelne, nawet jeśli na kamerę wpływają drgania słupa lub uchwytu monta­żowego.

Funkcje kamery: 

 • Wandaloodporna

  Wzmoc­niona obudowa spełnia wymagania standardu odpor­ności na akty wanda­lizmu IK10 (ochrona przed udarami mecha­nicznymi), co czyni model SNC-EM631 dosko­nałym wyborem do insta­lacji w miejscach, gdzie istnieje zagro­żenie fizycznymi manipu­la­cjami.

 • Wyraźny obraz każdego ujęcia w jakości Full HD

  Szcze­gółowe obrazy w szerokim zakresie zasto­sowań związanych z wideomo­ni­to­ringiem — od przestrzeni handlowych aż po banki i szkoły. Przetwornik CMOS Exmor o wysokiej rozdziel­czości generuje wyraźne i czytelne obrazy Full HD 1080p nawet w warunkach słabego oświe­tlenia, takich jak słabo oświe­tlone parkingi.

 • Najlepsze parametry przetwarzania obrazu dzięki technologii IPELA ENGINE EX

  Będąca sercem serii kamer G6 (6. generacji) firmy Sony wydajna platforma przetwa­rzania IPELA ENGINE EX łączy wiele techno­logii w celu uzyskania optymalnej jakości obrazu Full HD. Techno­logia View-DR łączy obrazy wykonane z różnymi warto­ściami czasu otwarcia migawki, zapew­niając szeroki zakres dynamiki do 90 dB, co pozwala uzyskać dobre wyniki w warunkach wysokiego kontrastu i silnego oświe­tlenia od tyłu.

 • Pewniejsze i stabilniejsze filmy

  Wbudowany stabi­li­zator obrazu ogranicza do minimum efekty drgań kamery — na przykład gdy kamera jest zamon­towana na słupie lub odczuwa efekty drgań mecha­nicznych. Wyraź­niejsze i stabil­niejsze obrazy wideo sprawiają, że o wiele łatwiej jest zobaczyć, co dzieje się w danym ujęciu.

 • Technologie inteligentnej detekcji ruchu i twarzy pomagają uchwycić najważniejsze momenty

  Wbudowana funkcja detekcji ruchu może inicjować różne działania — od przecho­wy­wania i przesy­łania obrazów aż po włączenie zewnętrznych alarmów dźwię­kowych. Fałszywe alarmy powodowane przez szumy, pogodę i hałas otoczenia zostały ograni­czone do minimum dzięki zasto­so­waniu inteli­gentnego algorytmu przetwa­rzania. Obsłu­giwana jest także detekcja ludzkich twarzy, która umożliwia szybkie indek­so­wanie nagrań w celu znale­zienia zdarzeń, podczas których dana twarz była widoczna w ujęciu.

 • Pewne wykrywanie dzięki zdecentralizowanym analizom

  Wydajne funkcje analizy wideo DEPA Advanced rozsze­rzają inteli­gentną detekcję ruchu o oparte na regułach zdarzenia alarmowe, które mogą generować powia­do­mienia z filtrami, takimi jak „przejście” i „wtargnięcie” w celu ograni­czenia liczby fałszywych alarmów.

 • Niższe koszty okablowania dzięki funkcji zasilania przez sieć Ethernet (Power Over Ethernet — PoE)

  Funkcja zasilania przez sieć Ethernet umożliwia zasilanie kamery przy użyciu tego samego przewodu Ethernet, który jest używany do przesy­łania danych, co zmniejsza poziom złożo­ności i koszty insta­lacji.

 • Zdalne sterowanie i wyświetlanie obrazu za pomocą smartfona

  Podgląd na żywo obrazu z kamery można wyświetlić zdalnie na smart­fonie lub tablecie z systemem opera­cyjnym Android lub iOS. Tą drogą możliwe jest też stero­wanie obrotem, pochy­leniem i zoomem w kamerze. Nie trzeba nawet pobierać specjalnej aplikacji.

 • Zgodność ze standardem ONVIF (Open Network Video Interface Forum)

  Zgodność ze standardem ONVIF upraszcza współ­pracę z innymi urządze­niami sieciowymi wideo. Organi­zacja ONVIF (Open Network Video Interface Forum) definiuje powszechnie stosowany protokół służący do wymiany infor­macji między sieciowymi urządze­niami wideo, w tym infor­macji związanych z automa­tycznym wykry­waniem urządzeń i przesy­łaniem strumieni wideo.

 • Potrójne strumieniowanie zapewnia dodatkową elastyczność zastosowań

  Można skonfi­gu­rować maksy­malnie trzy jedno­czesne strumienie wideo IP w celu zreali­zo­wania potrzeb opera­cyjnych. Na przykład jeden strumień dla podglądu na żywo w wysokiej jakości, drugi do efektywnego zapisu w pamięci i trzeci do oglądania obrazu za pośred­nictwem połączenia o niskiej przepu­sto­wości lub na urządze­niach przeno­śnych.

 • Funkcja Dzień/Noc zapewnia wyraźniejsze obrazy przez całą dobę

  W warunkach bardzo słabego oświe­tlenia kamera automa­tycznie włącza specjalny nocny tryb monito­ro­wania, wyłącza filtr odcinający światło podczerwone i zwiększa czułość do poziomu fali światła podczer­wonego. Zaawan­sowane przetwa­rzanie filmów zapewnia wyraźne i czytelne kolorowe obrazy przy niskich poziomach oświe­tlenia — od 0,1 luksa. W ciągu dna filtr odcinający światło podczerwone zapewnia wysoką czytelność obrazu i dokładność odwzo­ro­wania kolorów nawet w jasnym świetle słonecznym.

 *UWAGI

Dodatkowe informacje

Kompresja

H.264

Optyka

Zmienno-ogniskowa

Rozdzielczość

2 MP [FullHD]

Typ urządzenia

Kamery IP

Analityka wideo

Inteligentne wykrywanie ruchu

Rodzaj kamery

Kopułka

Zastosowanie

Wewnętrzne

Log In

Sign Up

Cart

.Newsletter SUMA.ToDAY

dostęp do fachowej wiedzy, wyjątkowych okazji cenowych

Potwierdzam. Proszę o przesyłanie mi informacji (możesz się wypisać w dowolnym momencie)

 

Zapisz się do newslettera SUMA.TODAY aby otrzymywać informacje o promocjach.

Proszę o przesyłanie mi wiadomości (możesz się wypisać w dowolnym czasie).