Po raz kolejny na Securex — dziękujemy, że byliście z nami!

Dzię­ku­je­my, że byli­ście tam z nami! Już po raz kolej­ny mie­li­śmy oka­zję zapre­zen­to­wać naszą ofer­tę na Mię­dzy­na­ro­do­wych Tar­gach Zabez­pie­czeń Secu­rex. W cią­gu tych czte­rech, inten­syw­nych dni mogli­śmy Wam poka­zać spraw­dzo­ne roz­wią­za­nia, naj­now­sze mode­le urzą­dzeń Vivo­tek, któ­re wpro­wa­dza­my do naszej ofer­ty, a tak­że roz­wią­za­nia fir­my Mile­sto­ne.

Tak prezentowało się nasze stoisko:)

I jeszcze krótkie podsumowanie tego co ciekawe i nowe w naszej ofercie.

 

MS9390-HV

Mul­ti­sen­so­ro­wa, zewnętrz­na 2-sen­so­ro­wa kame­ra o ultra sze­ro­kim polu widze­nia 180° z oświe­tla­czem IR o zasię­gu do 20 metrów. Dosko­na­le spraw­dzi się w moni­to­rin­gu holi, recep­cji, prze­strze­ni przed wej­ściem do budyn­ków.

MS8391-EV

Zewnętrz­na 4 sen­so­ro­wa kame­ra o ultra­sze­ro­kim polu widze­nia (180°). Ofe­ru­je ide­al­ne połą­cze­nie 4 obra­zów w jeden pano­ra­micz­ny widok. Sta­no­wi ide­al­ne roz­wią­za­nie do moni­to­ro­wa­nia par­kin­gów, hali, ulic, skrzy­żo­wań czy skle­pów wiel­ko­po­wierzch­nio­wych.

NVR 8312

Kom­pak­to­wy reje­stra­tor, obsłu­gu­ją­cy do 8 kamer IP oraz 3,5” dysk twar­dy o pojem­no­ści do 6TB. Zdal­ny dostęp zapew­nia­ją apli­ka­cje VivoC­lo­ud oraz iVie­wer na urzą­dze­niach mobil­nych.

CD8371-HNTV

kame­ra prze­zna­czo­na do wnętrz nara­żo­nych na pod­wyż­szo­ny wan­da­lizm. Uni­kal­ny kształt unie­moż­li­wia jej zerwa­nie. Dodat­ko­wo kame­ra odpor­na jest na wszel­kie­go rodza­ju ude­rze­nia dzię­ki obu­do­wie speł­nia­ją­cej nor­mę IK10+. Posia­da G-sen­sor wzbu­dza­ją­cy alarm przy ude­rze­niu w kame­rę, oświe­tlacz IR 940nm i dwu­kie­run­ko­we audio.

RX9104

Sie­cio­wy trans­ko­der Vivo­tek RX9401 to urzą­dze­nie, dzię­ki któ­re­mu może­my połą­czyć sie­cio­we urzą­dze­nia wideo (kame­ry IP oraz wideo ser­we­ry) ze sprzę­tem takim jak tele­wi­zor i moni­tor. Trans­ko­der pozwa­la wyświe­tlać (bez moż­li­wo­ści nagry­wa­nia) obraz nawet z 16 kana­łów na moni­to­rze, przy mak­sy­mal­nej roz­dziel­czo­ści kamer 8 MP.

SD9365-EHL

Pro­fe­sjo­nal­na kame­ra szyb­ko­obro­to­wa wypo­sa­żo­na w wycie­racz­kę. Posia­da wbu­do­wa­ny oświe­tlacz IR, efek­tyw­ny na odle­głość do 150 m oraz obiek­tyw z 20-krot­nym zoo­mem optycz­nym.

Pamiętajcie, że jesteśmy dla Was prze cały rok! Piszcie do nas, dzwońcie, przyjeżdżajcie lub zaproście nas do siebie. Zawsze pomożemy, doradzimy i zaproponujemy najlepsze rozwiązania. 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *