Nie jesteś jesz­cze klien­tem SUMA SOLUTIONS?  Zapra­sza­my do współ­pra­cy!

Wycho­dząc naprze­ciw ocze­ki­wa­niom Klien­tów, ofe­ru­je­my wyjąt­ko­wo korzyst­ne warun­ki roz­wo­ju wła­snej fir­my, two­rząc tym samym dla Pań­stwa biz­ne­so­we wspar­cie.  Nasza dzia­łal­ność jest obję­ta kon­ce­sją MSWiA L-0509/00.

 • Atrak­cyj­ne warun­ki finan­so­wa­nia
  — współ­pra­cu­jąc korzy­stasz z atrak­cyj­nych cen na pro­duk­ty i limi­tu kre­dy­to­we­go wspie­ra­ją­ce­go Two­ją dzia­łal­ność.
 • Szyb­kie zaku­py — to się opła­ca
  — zama­wia­jąc w naszym skle­pie inter­ne­to­wym vipos.pl korzy­stasz ze swo­ich upu­stów hur­to­wych, a dodat­ko­wo otrzy­mu­jesz wspar­cie indy­wi­du­al­ny­mi ofer­ta­mi sprze­da­ży inter­ne­to­wej.
 • Pro­gram part­ner­ski i pro­mo­cje
  — za zaku­py otrzy­mu­jesz punk­ty i możesz je wymie­niać na pro­duk­ty z pro­gra­mu Bono­bra­nia.
 • Zaawan­so­wa­ne wspar­cie
  — zaawan­so­wa­ne roz­wią­za­nia moni­to­rin­gu reali­zu­jesz z kom­plek­so­wym wspar­ciem naszych spe­cja­li­stów.
 • Pomoc tech­nicz­na
  — za pomo­cą naszej plat­for­my pomo­cy tech­nicz­nej vasup.pl szyb­ko uzy­skasz kon­takt ze spe­cja­li­stą pomo­cy tech­nicz­nej.

Aby zostać klien­tem SUMA SOLUTIONS  nale­ży wypeł­nić for­mu­larz reje­stra­cji fir­my part­ner­skiej.  Po wypeł­nie­niu i wery­fi­ka­cji poda­nych danych zosta­nie przy­dzie­lo­ny opie­kun han­dlo­wy oraz uzy­skasz dostęp do wybra­nych w for­mu­la­rzu usług.

Dołącz do pro­gra­mu. Prze­ko­naj się sam, jak łatwo zacząć!

« ZAREJESTRUJ SWOJĄ FIRMĘ »

 

dys­try­bu­cja • kame­ry ip • sys­te­my sie­cio­we • moni­to­ring • kame­ry sie­cio­we • smart sys­te­my

Specjalizacje i segmenty

Ofer­ta SUMA SOLUTIONS zorien­to­wa­na jest na współ­pra­cę z fir­ma­mi w spe­cja­li­zo­wa­nych seg­men­tach i bran­żach. 

smb • han­dlo­wy • hote­lar­ski • trans­por­to­wy • peni­ten­cjar­ny • pali­wo­wy 

Praca z projektami

Wspól­na ana­li­za wymo­gów inwe­sto­ra, pro­du­cen­ta, pro­jek­tan­ta, inte­gra­to­ra i wyko­naw­cy  — zgra­nie spe­cja­li­stów i wdro­że­niow­ców owo­cu­je nowo­cze­sny­mi i spraw­dzo­ny­mi roz­wią­za­nia­mi. Zbu­do­wa­li­śmy model pozwa­la­ją­cy na płyn­ną i sta­bil­ną reali­za­cję pro­jek­tów. Reje­stru­jąc u nas pro­jekt zysku­jesz mar­że, doradz­two i dostęp do syner­gii wspól­ne­go biz­ne­su.
W pro­jek­tach łączy­my kom­pe­ten­cje wszyst­kich dzia­łów.

 • kasto­mi­za­cja pro­jek­to­wa
 • sie­cio­wa­nie kon­tak­tów
 • glo­bal­na poli­ty­ka ceno­wa
 • pra­ca z pro­jek­ta­mi
 • wspar­cie tech­nicz­ne
 • indy­wi­du­al­ny pro­gram gwa­ran­cyj­ny
 • pro­gram pro­mo­cji bonu­sów
 • pre­zen­ta­cje klienc­kie
 • spo­łecz­ność

Dystrybucja

Od 15 lat two­rzy­my i roz­wi­ja­my z naszy­mi Part­ne­ra­mi pro­gram dys­try­bu­cji z war­to­ścią doda­ną. W naszej ofer­cie fir­my znaj­dą szyb­kie­go i ela­stycz­ne­go dostaw­cę spraw­dzo­nych roz­wią­zań z narzę­dzia­mi wspie­ra­ją­cy­mi finan­so­wa­nie, ochro­nę należ­no­ści, jak i tech­nicz­ne wspar­cie wdro­że­nio­we.

 • glo­bal­na poli­ty­ka ceno­wa
 • pra­ca z reje­stro­wa­ny­mi tema­ta­mi i pro­jek­ta­mi
 • wspar­cie tech­nicz­ne i wdro­że­nio­we
 • dostęp do szko­leń z nowych tech­no­lo­gii
 • roz­sze­rzo­ny pro­gram gwa­ran­cyj­ny
 • pro­gram pro­mo­cji bonu­sów
 • pre­zen­ta­cje klienc­kie
 • współ­mar­ke­ting   
 • spo­łecz­ność

W dys­try­bu­cji naszą spe­cja­li­za­cją jest pra­ca z sys­te­ma­mi kla­sy pre­mium wraz ze wspar­ciem sprze­da­żo­wym i posprze­da­żo­wym. Spe­cja­li­zu­je­my się w sprze­da­ży do firm (B2B).

Spo­tkaj się z opie­ku­nem bran­żo­wym. Poznaj  i uzy­skaj dostęp do roz­wią­zań z naszej ofer­ty.

« ZAREJESTRUJ SWOJĄ FIRMĘ »