Oferta współpracy

Jako dys­try­bu­tor współ­pra­cu­je­my z fir­ma­mi zaj­mu­ją­cy­mi się mon­ta­żem i sprze­da­żą deta­licz­ną lub hur­to­wą pro­duk­tów z naszej ofer­ty. Wyzna­jąc zasa­dę nie­kon­ku­ro­wa­nia ze swo­imi part­ne­ra­mi han­dlo­wy­mi, nie pro­wa­dzi­my sprze­da­ży hur­to­wej do klien­tów indy­wi­du­al­nych oraz insty­tu­cjo­nal­nych, któ­rych pro­fil dzia­łal­no­ści nie jest bez­po­śred­nio zwią­za­ny z naszą bran­żą.

Dla firm indy­wi­du­al­nych pro­wa­dzi­my usłu­gi kon­sul­tin­go­we w zakre­sie opra­co­wa­nia kon­cep­cji zabez­pie­czeń obiek­tów z reko­men­da­cją firm wyko­naw­czych.

Jaki jest Twój profil działalności?

 • Atrak­cyj­ne warun­ki finan­so­wa­nia
  — współ­pra­cu­jąc z nami korzy­stasz z atrak­cyj­nych cen na pro­duk­ty i limi­tu kre­dy­to­we­go wspie­ra­ją­ce­go Two­ją dzia­łal­ność.
 • Szyb­kie zaku­py dla insta­la­to­rów
  — zama­wia­jąc w naszym skle­pie inter­ne­to­wym vipos.pl korzy­stasz ze swo­ich upu­stów hur­to­wych, a dodat­ko­wo otrzy­mu­jesz wspar­cie indy­wi­du­al­ny­mi ofer­ta­mi sprze­da­ży inter­ne­to­wej.
 • Ochro­na pro­jek­to­wa dla inte­gra­to­rów
  — współ­pra­cu­jąc z nami możesz sko­rzy­stać z ochro­ny pro­jek­to­wej. Tema­ty, któ­re two­rzysz z nami, wygry­wasz razem z nami.
 • Narzę­dzia dla firm han­dlo­wych i dys­try­bu­cyj­nych
  —  pro­wa­dząc fir­mę han­dlo­wą lub dys­try­bu­cyj­ną możesz sko­rzy­stać z roz­wią­zań wspie­ra­ją­cych dys­try­bu­cję naszych pro­duk­tów.
 • Pomoc tech­nicz­na
  — współ­pra­cu­jąc z nami masz dostęp do  naszych doświad­czeń we wdro­że­niach i imple­men­ta­cji indy­wi­du­al­nych roz­wią­zań.

Projektowanie i montaż

Pla­nu­jesz inwe­sty­cje i szu­kasz part­ne­ra do kon­sul­tin­gu z zakre­su sys­te­mów bez­pie­czeń­stwa. Skon­tak­tuj się z nami. Dobie­rze­my wspól­nie roz­wią­za­nie i wyko­naw­cę. Wspól­nie z inwe­sto­ra­mi współ­pra­cu­je­my w zakre­sie dobo­ru sił i środ­ków zabez­pie­cze­nia tech­nicz­ne­go obiek­tów. Wspie­ra­my i koor­dy­nu­je­my reali­za­cje inwe­sty­cji na tere­nie całej Pol­ski,  we współ­pra­cy z lokal­ny­mi part­ne­ra­mi insta­la­cyj­ny­mi i inte­gra­cyj­ny­mi SUMA SOLUTIONS.

Od 29 lat zaj­mu­je­my się pro­ble­ma­ty­ką ochro­ny obiek­tów. Nasza dzia­łal­ność jest obję­ta kon­ce­sją MSWiA L-0509/00. 

Razem z nami możesz skon­sul­to­wać plan ochro­ny obiek­tu, prze­ana­li­zo­wać siły i środ­ki ochro­ny, dobrać sce­na­riu­sze do zadań i zagro­żeń. 

Reko­men­du­je­my w dobo­rze nasze spraw­dzo­ne fir­my part­ner­skie jak  i koor­dy­nu­je­my wyko­naw­ców sys­te­mów na tere­nie całej Pol­ski w trak­cie reali­za­cji pro­jek­tów.  Pro­wa­dzi­my sko­le­nia dla obsłu­gi obiek­tów w zakre­sie eks­plo­ata­cji i kon­ser­wa­cji naszych sys­te­mów.  

W dzia­ła­niach kon­sul­tin­go­wych łączy­my kom­pe­ten­cje wszyst­kich ogniw kana­łu bran­żo­we­go.

 • dopa­so­wa­nie sił i środ­ków do zagro­żeń
 • dobór i koor­dy­na­cja wyko­naw­ców z sie­ci part­ne­rów SUMA SOLUTIONS w Pol­sce 
 • glo­bal­na aktu­ali­za­cja bez­pie­czeń­stwa tele­in­for­ma­tycz­ne­go koor­dy­no­wa­nych sys­te­mów
 • szko­le­nia obsłu­gi i kon­ser­wa­cji sys­te­mów