oferta przegląd

Jeste­śmy auto­ry­zo­wa­nym dys­try­bu­to­rem i impor­te­rem pro­duk­tów

kafel fuji

Nasze specjalizacje

BIURO-SKLEP-DOM

Sys­te­my dla małe­go bizneu
Roz­wią­za­nia dla małe­go biz­ne­su i biu­ra domo­we­go. Łatwe w mon­ta­żu i w korzyst­nej cenie. Ela­stycz­ne z gwa­ran­to­wa­nym wspar­ciem tech­nicz­nym.

TRANSPORT

Bran­ża trans­por­to­wa
Poznaj nasze roz­wią­za­nia dla bran­ży trans­por­to­wej. Moni­to­ring pojaz­dów, infra­struk­tu­ry i ter­mi­na­li. 

RETAIL

Bran­ża reta­il
Zobacz jakie są nasze roz­wią­za­nia dla obiek­tów han­dlo­wych w zakre­sie moni­to­rin­gu,  jak i sze­ro­ko poję­tej ana­li­ty­ki.

Nasze serwisy zewnętrzne

NOWY MONITORING

nowymonitoring.pl
Ser­wis dedy­ko­wa­ny dla użyt­kow­ni­ków poszu­ku­ją­cych wygod­nych roz­wią­zań do moni­to­rin­gu małych obiek­tów. 

VIPOS

vipos.pl
Ser­wis B2B dedy­ko­wa­ny dla firm insta­la­cyj­nych umoż­li­wia­ją­cy zakup pro­duk­tów w cenach hur­to­wych. Ceny part­ner­skie po zalo­go­wa­niu.

VASUP

vasup.pl
Ser­wis pomo­cy tech­nicz­nej. W przy­pad­ku awa­rii lub pod­czas kon­fi­gu­ra­cji — łatwy spo­sób na bez­po­śred­nią pomoc tech­ni­ka.