W SUMA prowadzona jest zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w systemie 1:1. Oznacza to, że przy zakupie nowego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego stary sprzęt, tego samego rodzaju, w ilości nie większej niż zakupiony mogą Państwo nieodpłatnie oddać po okazaniu dowodu zakupu nowego sprzętu. ( Zgodnie z art. 42 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym : „ Sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy są obowiązani przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej iż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju” )

Nie wyrzucaj zużytego urządzenia wraz ze zwykłymi odpadkami/śmieciami. W ten sposób pomożesz chronić środowisko naturalne. Oddaj bezpłatnie wyeksploatowane urządzenie do swojego dealera lub do nas w celu dokonania recyklingu.

Takie oznakowanie informuje, że sprzęt elektryczny i elektroniczny, po okresie jego użytkowania, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Oznakowanie jest zgodne z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym ( Dz. U. Nr. 180 poz. 1495 )

Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. W każdej gminie powinny znajdować się punkty zbierania zużytego sprzętu, gdzie bezpłatnie możesz zostawić niepotrzebny produkt. Jeśli potrzebujesz informacji o najbliższym takim punkcie, zapytaj nas o to.

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

Nie wyrzucaj zużytego urządzenia wraz ze zwykłymi odpadkami/śmieciami. W ten sposób pomożesz chronić środowisko naturalne. Oddaj bezpłatnie wyeksploatowane urządzenie do swojego dealera lub do nas w celu dokonania recyklingu.

Takie oznakowanie informuje, że sprzęt elektryczny i elektroniczny, po okresie jego użytkowania, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Oznakowanie jest zgodne z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym ( Dz. U. Nr. 180 poz. 1495 )

Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. W każdej gminie powinny znajdować się punkty zbierania zużytego sprzętu, gdzie bezpłatnie możesz zostawić niepotrzebny produkt. Jeśli potrzebujesz informacji o najbliższym takim punkcie, zapytaj nas o to.

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

Koszty gospodarowania odpadami obejmują faktyczne koszty zbierania, przetwarzania, recyklingu albo innych niż recykling procesów odzysku oraz unieszkodliwiania zużytego sprzętu. SUMA SOLUTIONS SP. Z O.O. jest zarejestrowana w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska pod numerem E0008875W jako wprowadzający sprzęt elektroniczny oraz zbierający zużyty sprzęt.

Ceny netto naszych produktów uwzględniają koszt gospodarowania odpadami, który nie powoduje wzrostu tych cen. Ceny netto sprzedaży naszych produktów uwzględniają koszty gospodarowania odpadami już od momentu wejście w życie ustawy.

Są one tylko uwidaczniane jako składnik obowiązującej ceny.

Realizując obowiązki sprzedawcy sprzętu będziemy przekazywali Państwu odpowiednie informacje dotyczące kosztów gospodarowania odpadami otrzymane od naszych dostawców krajowych.

Kamery video – Koszt gospodarowania odpadami (KGO) – 0,23 zł /kg (netto)

Pozostałe produkty lub sprzęt do celów nagrywania lub odtwarzania dźwięku l – Koszt gospodarowania odpadami (KGO) – 0,25 zł /kg (netto)

Wszystkie nasze produkty spełniają wymogi dyrektywy RoHS.

Dyrektywa ta zakłada, że nowy sprzęt elektroniczny wprowadzany do obiegu na terenie Unii Europejskiej począwszy od 1 lipca 2006 nie będzie zawierał materiałów szkodliwych: ołowiu, rtęci, kadmu, sześciowartościowego chromu, polibromowego difenylu (PBB)
i polibromowego eteru fenylowego (PBDE).

RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances) – unijna dyrektywa Restriction of Hazardous Substances (2002/95/EC), z 27 stycznia 2003 roku, wprowadzona w życie 1 lipca 2006 roku. Jej celem jest ograniczenie stosowania substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, oraz ochronę zdrowia i środowiska poprzez odpowiednią utylizację w/w sprzętu.