Ochrona środowiska

Ochrona śro­do­wi­ska

W SUMA pro­wa­dzo­na jest zbiórka zuży­te­go sprzętu elek­trycz­ne­go i elek­tro­nicz­ne­go w sys­te­mie 1:1. Oznacza to, że przy zakupie nowego sprzętu elek­trycz­ne­go lub elek­tro­nicz­ne­go stary sprzęt, tego samego rodzaju, w ilości nie więk­szej niż zaku­pio­ny mogą Państwo nie­od­płat­nie oddać po oka­za­niu dowodu zakupu nowego sprzętu. ( Zgodnie z art. 42 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzę­cie elek­trycz­nym i elek­tro­nicz­nym : „ Sprzedawca deta­licz­ny i sprze­daw­ca hurtowy są obo­wią­za­ni przy sprze­da­ży sprzętu prze­zna­czo­ne­go dla gospo­darstw domo­wych do nie­od­płat­ne­go przy­ję­cia zuży­te­go sprzętu w ilości nie więk­szej iż sprze­da­wa­ny nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju” )

Nie wyrzu­caj zuży­te­go urzą­dze­nia wraz ze zwy­kły­mi odpadkami/śmieciami. W ten sposób pomo­żesz chronić śro­do­wi­sko natu­ral­ne. Oddaj bez­płat­nie wyeks­plo­ato­wa­ne urzą­dze­nie do swojego dealera lub do nas w celu doko­na­nia recy­klin­gu.

Takie ozna­ko­wa­nie infor­mu­je, że sprzęt elek­trycz­ny i elek­tro­nicz­ny, po okresie jego użyt­ko­wa­nia, nie może być umiesz­cza­ny łącznie z innymi odpa­da­mi pocho­dzą­cy­mi z gospo­dar­stwa domo­we­go. Oznakowanie jest zgodne z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużytym sprzę­cie elek­trycz­nym i elek­tro­nicz­nym ( Dz. U. Nr. 180 poz. 1495 )

Użytkownik jest zobo­wią­za­ny do oddania go pro­wa­dzą­cym zbie­ra­nie zuży­te­go sprzętu elek­trycz­ne­go i elek­tro­nicz­ne­go. Prowadzący zbie­ra­nie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jed­nost­ki, tworzą odpo­wied­ni system umoż­li­wia­ją­cy oddanie tego sprzętu. W każdej gminie powinny znaj­do­wać się punkty zbie­ra­nia zuży­te­go sprzętu, gdzie bez­płat­nie możesz zosta­wić nie­po­trzeb­ny produkt. Jeśli potrze­bu­jesz infor­ma­cji o naj­bliż­szym takim punkcie, zapytaj nas o to.

Właściwe postę­po­wa­nie ze zużytym sprzę­tem elek­trycz­nym i elek­tro­nicz­nym przy­czy­nia się do unik­nię­cia szko­dli­wych dla zdrowia ludzi i śro­do­wi­ska natu­ral­ne­go kon­se­kwen­cji, wyni­ka­ją­cych z obec­no­ści skład­ni­ków nie­bez­piecz­nych oraz nie­wła­ści­we­go skła­do­wa­nia i prze­twa­rza­nia takiego sprzętu.

Nie wyrzu­caj zuży­te­go urzą­dze­nia wraz ze zwy­kły­mi odpadkami/śmieciami. W ten sposób pomo­żesz chronić śro­do­wi­sko natu­ral­ne. Oddaj bez­płat­nie wyeks­plo­ato­wa­ne urzą­dze­nie do swojego dealera lub do nas w celu doko­na­nia recy­klin­gu.

Takie ozna­ko­wa­nie infor­mu­je, że sprzęt elek­trycz­ny i elek­tro­nicz­ny, po okresie jego użyt­ko­wa­nia, nie może być umiesz­cza­ny łącznie z innymi odpa­da­mi pocho­dzą­cy­mi z gospo­dar­stwa domo­we­go. Oznakowanie jest zgodne z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużytym sprzę­cie elek­trycz­nym i elek­tro­nicz­nym ( Dz. U. Nr. 180 poz. 1495 )

Użytkownik jest zobo­wią­za­ny do oddania go pro­wa­dzą­cym zbie­ra­nie zuży­te­go sprzętu elek­trycz­ne­go i elek­tro­nicz­ne­go. Prowadzący zbie­ra­nie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jed­nost­ki, tworzą odpo­wied­ni system umoż­li­wia­ją­cy oddanie tego sprzętu. W każdej gminie powinny znaj­do­wać się punkty zbie­ra­nia zuży­te­go sprzętu, gdzie bez­płat­nie możesz zosta­wić nie­po­trzeb­ny produkt. Jeśli potrze­bu­jesz infor­ma­cji o naj­bliż­szym takim punkcie, zapytaj nas o to.

Właściwe postę­po­wa­nie ze zużytym sprzę­tem elek­trycz­nym i elek­tro­nicz­nym przy­czy­nia się do unik­nię­cia szko­dli­wych dla zdrowia ludzi i śro­do­wi­ska natu­ral­ne­go kon­se­kwen­cji, wyni­ka­ją­cych z obec­no­ści skład­ni­ków nie­bez­piecz­nych oraz nie­wła­ści­we­go skła­do­wa­nia i prze­twa­rza­nia takiego sprzętu.

Koszty gospo­da­ro­wa­nia odpa­da­mi obej­mu­ją fak­tycz­ne koszty zbie­ra­nia, prze­twa­rza­nia, recy­klin­gu albo innych niż recy­kling pro­ce­sów odzysku oraz uniesz­ko­dli­wia­nia zuży­te­go sprzętu. SUMA SOLUTIONS SP. Z O.O. jest zare­je­stro­wa­na w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska pod numerem E0008875W jako wpro­wa­dza­ją­cy sprzęt elek­tro­nicz­ny oraz zbie­ra­ją­cy zużyty sprzęt.

Ceny netto naszych pro­duk­tów uwzględ­nia­ją koszt gospo­da­ro­wa­nia odpa­da­mi, który nie powo­du­je wzrostu tych cen. Ceny netto sprze­da­ży naszych pro­duk­tów uwzględ­nia­ją koszty gospo­da­ro­wa­nia odpa­da­mi już od momentu wejście w życie ustawy.

Są one tylko uwi­dacz­nia­ne jako skład­nik obo­wią­zu­ją­cej ceny.

Realizując obo­wiąz­ki sprze­daw­cy sprzętu będzie­my prze­ka­zy­wa­li Państwu odpo­wied­nie infor­ma­cje doty­czą­ce kosztów gospo­da­ro­wa­nia odpa­da­mi otrzy­ma­ne od naszych dostaw­ców kra­jo­wych.

Kamery video — Koszt gospo­da­ro­wa­nia odpa­da­mi (KGO) — 0,23 zł /kg (netto)

Pozostałe pro­duk­ty lub sprzęt do celów nagry­wa­nia lub odtwa­rza­nia dźwięku l — Koszt gospo­da­ro­wa­nia odpa­da­mi (KGO) — 0,25 zł /kg (netto)

Wszystkie nasze produkty spełniają wymogi dyrektywy RoHS.

Dyrektywa ta zakłada, że nowy sprzęt elek­tro­nicz­ny wpro­wa­dza­ny do obiegu na terenie Unii Europejskiej począw­szy od 1 lipca 2006 nie będzie zawie­rał mate­ria­łów szko­dli­wych: ołowiu, rtęci, kadmu, sze­ścio­war­to­ścio­we­go chromu, poli­bro­mo­we­go dife­ny­lu (PBB)
i poli­bro­mo­we­go eteru feny­lo­we­go (PBDE).

RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances) — unijna dyrek­ty­wa Restriction of Hazardous Substances (2002/95/EC), z 27 stycz­nia 2003 roku, wpro­wa­dzo­na w życie 1 lipca 2006 roku. Jej celem jest ogra­ni­cze­nie sto­so­wa­nia sub­stan­cji nie­bez­piecz­nych w sprzę­cie elek­trycz­nym i elek­tro­nicz­nym, oraz ochronę zdrowia i śro­do­wi­ska poprzez odpo­wied­nią uty­li­za­cję w/w sprzętu.