W SUMA prowa­dzona jest zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektro­nicznego w systemie 1:1. Oznacza to, że przy zakupie nowego sprzętu elektrycznego lub elektro­nicznego stary sprzęt, tego samego rodzaju, w ilości nie większej niż zakupiony mogą Państwo nieod­płatnie oddać po okazaniu dowodu zakupu nowego sprzętu. ( Zgodnie z art. 42 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektro­nicznym : „ Sprze­dawca detaliczny i sprze­dawca hurtowy są obowiązani przy sprzedaży sprzętu przezna­czonego dla gospo­darstw domowych do nieod­płatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej iż sprze­dawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju” )

Nie wyrzucaj zużytego urządzenia wraz ze zwykłymi odpadkami/śmieciami. W ten sposób pomożesz chronić środo­wisko naturalne. Oddaj bezpłatnie wyeks­plo­atowane urządzenie do swojego dealera lub do nas w celu dokonania recyklingu.

Takie oznako­wanie informuje, że sprzęt elektryczny i elektro­niczny, po okresie jego użytko­wania, nie może być umiesz­czany łącznie z innymi odpadami pocho­dzącymi z gospo­darstwa domowego. Oznako­wanie jest zgodne z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektro­nicznym ( Dz. U. Nr. 180 poz. 1495 )

Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowa­dzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektro­nicznego. Prowa­dzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożli­wiający oddanie tego sprzętu. W każdej gminie powinny znajdować się punkty zbierania zużytego sprzętu, gdzie bezpłatnie możesz zostawić niepo­trzebny produkt. Jeśli potrze­bujesz infor­macji o najbliższym takim punkcie, zapytaj nas o to.

Właściwe postę­po­wanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektro­nicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środo­wiska naturalnego konse­kwencji, wynika­jących z obecności skład­ników niebez­piecznych oraz niewła­ściwego składo­wania i przetwa­rzania takiego sprzętu.

Nie wyrzucaj zużytego urządzenia wraz ze zwykłymi odpadkami/śmieciami. W ten sposób pomożesz chronić środo­wisko naturalne. Oddaj bezpłatnie wyeks­plo­atowane urządzenie do swojego dealera lub do nas w celu dokonania recyklingu.

Takie oznako­wanie informuje, że sprzęt elektryczny i elektro­niczny, po okresie jego użytko­wania, nie może być umiesz­czany łącznie z innymi odpadami pocho­dzącymi z gospo­darstwa domowego. Oznako­wanie jest zgodne z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektro­nicznym ( Dz. U. Nr. 180 poz. 1495 )

Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowa­dzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektro­nicznego. Prowa­dzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożli­wiający oddanie tego sprzętu. W każdej gminie powinny znajdować się punkty zbierania zużytego sprzętu, gdzie bezpłatnie możesz zostawić niepo­trzebny produkt. Jeśli potrze­bujesz infor­macji o najbliższym takim punkcie, zapytaj nas o to.

Właściwe postę­po­wanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektro­nicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środo­wiska naturalnego konse­kwencji, wynika­jących z obecności skład­ników niebez­piecznych oraz niewła­ściwego składo­wania i przetwa­rzania takiego sprzętu.

Koszty gospo­da­ro­wania odpadami obejmują faktyczne koszty zbierania, przetwa­rzania, recyklingu albo innych niż recykling procesów odzysku oraz uniesz­ko­dli­wiania zużytego sprzętu. SUMA SOLUTIONS SP. Z O.O. jest zareje­strowana w Głównym Inspek­to­racie Ochrony Środo­wiska pod numerem E0008875W jako wprowa­dzający sprzęt elektro­niczny oraz zbierający zużyty sprzęt.

Ceny netto naszych produktów uwzględ­niają koszt gospo­da­ro­wania odpadami, który nie powoduje wzrostu tych cen. Ceny netto sprzedaży naszych produktów uwzględ­niają koszty gospo­da­ro­wania odpadami już od momentu wejście w życie ustawy.

Są one tylko uwidacz­niane jako składnik obowią­zu­jącej ceny.

Reali­zując obowiązki sprze­dawcy sprzętu będziemy przeka­zywali Państwu odpowiednie infor­macje dotyczące kosztów gospo­da­ro­wania odpadami otrzymane od naszych dostawców krajowych.

Kamery video — Koszt gospo­da­ro­wania odpadami (KGO) — 0,23 zł /kg (netto)

Pozostałe produkty lub sprzęt do celów nagry­wania lub odtwa­rzania dźwięku l — Koszt gospo­da­ro­wania odpadami (KGO) — 0,25 zł /kg (netto)

Wszystkie nasze produkty spełniają wymogi dyrektywy RoHS.

Dyrektywa ta zakłada, że nowy sprzęt elektro­niczny wprowa­dzany do obiegu na terenie Unii Europej­skiej począwszy od 1 lipca 2006 nie będzie zawierał materiałów szkodliwych: ołowiu, rtęci, kadmu, sześcio­war­to­ściowego chromu, polibro­mowego difenylu (PBB)
i polibro­mowego eteru fenylowego (PBDE).

RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances) — unijna dyrektywa Restriction of Hazardous Substances (2002/95/EC), z 27 stycznia 2003 roku, wprowa­dzona w życie 1 lipca 2006 roku. Jej celem jest ograni­czenie stoso­wania substancji niebez­piecznych w sprzęcie elektrycznym i elektro­nicznym, oraz ochronę zdrowia i środo­wiska poprzez odpowiednią utyli­zację w/w sprzętu.

Log In

Sign Up

Cart

Wpisz swój adres email

Potwierdzam. Proszę o przesyłanie mi informacji (możesz się wypisać w dowolnym momencie)

 

Zapisz się do newslettera SUMA.TODAY aby otrzymywać informacje o promocjach.

Proszę o przesyłanie mi wiadomości (możesz się wypisać w dowolnym czasie).