O SUMA SOLUTIONS

SUMA SOLUTIONS Sp. z o.o. jest firmą rodzin­ną, która została zało­żo­na w 1989 roku. Od 30 lat jest nie­prze­rwa­nie zwią­za­na z rynkiem secu­ri­ty.

Firma z ogrom­nym doświad­cze­niem, pre­kur­sor sys­te­mów wideo IP w Polsce, obecna na rynku moni­to­rin­gu wideo IP prak­tycz­nie od począt­ku jego ist­nie­nia a teraz również jako gracz rynku smart home.

Naszą filo­zo­fią jest dostar­cza­nie sys­te­mów klasy premium, gwa­ran­tu­ją­cych dobrą jakość roz­wią­za­nia i gwa­ran­cję zabez­pie­cze­nia mienia tak w war­stwie fizycz­nej jaki w infor­ma­tycz­nej. Nie bez zna­cze­nia dla nas, jako odpo­wie­dzial­ne­go impor­te­ra, jest śro­do­wi­sko i ślad eko­lo­gicz­ny a co za tym idzie wpro­wa­dza­nie do oferty tylko sys­te­mów cechu­ją­cych długi cykl życia i możliwe długi okres napraw pogwa­ran­cyj­nych.

Współpracujemy z naj­więk­szy­mi i ugrun­to­wa­ny­mi na rynku firmami, kształ­tu­ją­cy­mi branżę secu­ri­ty. Jest to gwa­ran­tem naj­lep­szych praktyk biz­ne­so­wych i spraw­dzo­nych, nie­za­wod­nych i bez­piecz­nych roz­wią­zań.  W naszej ofercie dys­try­bu­cyj­nej znaj­du­ją się tak znane marki jak SONY, Milestone Systems, Bosch, Fuji i wiele innych czo­ło­wych roz­wią­zań branży zabez­pie­czeń. Jesteśmy jedynym dys­try­bu­to­rem marki VIVOTEK w Polsce od 2006 roku..

Długie doświad­cze­nie biz­ne­so­we, wiedza i kon­ce­sjo­no­wa­ny profil dzi­łal­no­ści w MSWiA, oraz kom­pe­ten­cje pra­cow­ni­ków gwa­ran­tu­ją bez­pie­czeń­stwo wraż­li­wych danych doty­czą­cych pro­jek­to­wa­nych sys­te­mów ochrony. Połączenie jakości ofe­ro­wa­nych przez nas  pro­duk­tów oraz usług powo­du­je to iż SUMA SOLUTIONS  znaj­du­je się  ścisłej czo­łów­ce roz­wi­ja­ją­cych się przed­się­biorstw w Polsce.

Według rapor­tów gospo­dar­czych wywia­dow­ni  firma SUMA SOLUTIONS znaj­du­je się w czo­łów­ce spe­cja­li­zo­wa­nych dostaw­ców urzą­dzeń tele­wi­zji dozo­ro­wej i sys­te­mów moni­to­rin­gu wizyj­ne­go w Polsce.

Współpracując z nami, mogą Państwo stwo­rzyć swoje nowo­cze­sne, docho­do­we przed­się­bior­stwo z pro­duk­ta­mi seg­men­tu klien­tów premium bez zmar­twień na przy­szłość.  

Spotkaj się z nami i poznaj naszą ofertę i filo­zo­fię współ­pra­cy z Partnerami. Dołącz do naj­lep­szych i naj­bar­dziej dyna­micz­nych graczy ryn­ko­wych branży secu­ri­ty. Rozwijaj się razem z nami.30W latach 2015–2016 firma skupia się modelu dys­try­bu­cji i impor­cie pro­duk­tów liderów rynku tele­wi­zji prze­my­sło­wej IP. Większość z nich to ścisła czo­łów­ka branży moni­to­rin­gu wideo IP, wyzna­cza­ją­ca stan­dar­dy i kie­run­ki rozwoju dla całego sektora.  W ramach firmy funk­cjo­nu­ją działy — sprze­da­ży, pro­jek­to­wy, orga­ni­za­cyj­ny, które oferują szereg usług. Firma pozy­sku­je do współ­pra­cy nowych part­ne­rów takich Panasonic, roz­sze­rza­jąc ofertę o jako­ścio­we roz­wią­za­nia japoń­skie­go pro­du­cen­ta oraz otwiera się na nowy segment rynku Smart home ofe­ru­jąc po raz pierw­szy w swojej histo­rii urzą­dze­nia Sigma Casa  do budowy nowo­cze­sne­go domu.   

2009–2014

Kolejne lata to dyna­micz­ny rozwój firmy poparty licz­ny­mi nagro­da­mi, cer­ty­fi­ka­ta­mi i wyróż­nie­nia­mi. Nawiązując współ­pra­cę i pod­pi­su­jąc umowy na dys­try­bu­cję pro­duk­tów świa­to­wych liderów branży moni­to­rin­gu wideo IP, SUMA z firmy dzia­ła­ją­cej na lokal­nym rynku stała się uczest­ni­kiem rynku ogól­no­pol­skie­go. Pięć razy z rzędu odzna­czo­no nas pre­sti­żo­wy­mi nagro­da­mi Gazel Biznesu i Diamentów Forbesa. Dziękujemy wszyst­kim naszym part­ne­rom — nasz sukces to też Wasz sukces.

2004–2008

To czas dyna­micz­nych prze­mian. Firma ze spe­cja­li­stycz­ne­go profilu inte­gra­cyj­ne­go prze­ista­cza się w wyspe­cja­li­zo­wa­ne­go dys­try­bu­to­ra wideo ip. Czerpiąc z wła­snych doświad­czeń, two­rzy­my model dys­try­bu­cyj­ny, z jakiego sami chcie­li­by­śmy korzy­stać. Sukcesywnie roz­sze­rza­my port­fo­lio pro­duk­tów, zwra­ca­jąc uwagę na aspekt jako­ścio­wy i dłu­go­fa­lo­wą poli­ty­kę rozwoju pro­duk­tów.

2003

W 2003 w ramach firmy wykształ­cił się dział tech­nicz­ny, który zaan­ga­żo­wał się w nowa­tor­skie roz­wią­za­nia w dzie­dzi­nie moni­to­rin­gu wizyj­ne­go, wyko­rzy­stu­jąc kamery IP. To było wła­ści­wie posu­nię­cie, które dało firmie impuls do dal­sze­go rozwoju. W 2003 roku była to zupełna nowość na polskim rynku. Pomimo rezerwy, jaką wyka­zy­wał rynek wzglę­dem tych roz­wią­zań, SUMA inwe­sto­wa­ła tylko w roz­wią­za­nia sie­cio­we. Wraz z coraz większą dostęp­no­ścią Internetu oraz zain­te­re­so­wa­niem tą tech­no­lo­gią kolej­nych pro­du­cen­tów kamer, moni­to­ring IP zyski­wał uznanie i klien­tów.

2000–2002

Te dwa lata to czasy ana­lo­go­we w histo­rii SUMA. Lata pracy z kame­ra­mi CCTV, budową już jak na ówcze­sne czasy jako­ścio­wych sys­te­mów wyso­kiej roz­dziel­czo­ści, gdzie 520 linii tele­wi­zyj­nych wyzna­cza­ło jakość systemu. To też czas aktyw­no­ści SUMA w zakre­sie sys­te­mów kon­tro­li dostępu, sygna­li­za­cji wła­ma­nia i napadu. To grunt, z którego do dziś czer­pie­my przy pro­ble­ma­ty­ce pro­jek­to­wa­nia sys­te­mów bez­pie­czeń­stwa.

1989–1999

Rok 1989 to rok w którym spisano pomysł utwo­rze­nia firmy, stwo­rzo­no umowę spółki. Firma wystar­to­wa­ła z dzia­łal­no­ścią w 1990 roku. Przez dzie­sięć lat z rzędu spe­cja­li­zo­wa­ła się w dwóch obsza­rach. Pierwszy, pro­wa­dzo­ny do dzisiaj, to profil han­dlo­wy. SUMA jako jedna z nie­licz­nych w Polsce pro­wa­dzi­ła sprze­daż broni. Drugi profil firmy to usługi spe­cja­li­stycz­ne ochrony mienia. Zapewnialiśmy bez­pie­czeń­stwo osobom jak i opra­co­wy­wa­li­śmy plany zabez­pie­czeń obiek­tów, które w póź­niej­szym okresie z suk­ce­sa­mi wdra­ża­li­śmy. Wśród naszych klien­tów znaleźć można było gwiazdy świa­to­we­go formatu np. zespoły Metallica / AC‐DC. Powierzano nam również bez­pie­czeń­stwo obiek­tów o szcze­gól­nym zna­cze­niu.