O SUMA SOLUTIONS

SUMA SOLUTIONS Sp. z o.o. jest fir­mą rodzin­ną, któ­ra zosta­ła zało­żo­na w 1989 roku. Od 30 lat jest nie­prze­rwa­nie zwią­za­na z ryn­kiem secu­ri­ty.

Fir­ma z ogrom­nym doświad­cze­niem, pre­kur­sor sys­te­mów wideo IP w Pol­sce, obec­na na ryn­ku moni­to­rin­gu wideo IP prak­tycz­nie od począt­ku jego ist­nie­nia a teraz rów­nież jako gracz ryn­ku smart home.

Naszą filo­zo­fią jest dostar­cza­nie sys­te­mów kla­sy pre­mium, gwa­ran­tu­ją­cych dobrą jakość roz­wią­za­nia i gwa­ran­cję zabez­pie­cze­nia mie­nia tak w war­stwie fizycz­nej jaki w infor­ma­tycz­nej. Nie bez zna­cze­nia dla nas, jako odpo­wie­dzial­ne­go impor­te­ra, jest śro­do­wi­sko i ślad eko­lo­gicz­ny a co za tym idzie wpro­wa­dza­nie do ofer­ty tyl­ko sys­te­mów cechu­ją­cych dłu­gi cykl życia i moż­li­we dłu­gi okres napraw pogwa­ran­cyj­nych.

Współ­pra­cu­je­my z naj­więk­szy­mi i ugrun­to­wa­ny­mi na ryn­ku fir­ma­mi, kształ­tu­ją­cy­mi bran­żę secu­ri­ty. Jest to gwa­ran­tem naj­lep­szych prak­tyk biz­ne­so­wych i spraw­dzo­nych, nie­za­wod­nych i bez­piecz­nych roz­wią­zań.  W naszej ofer­cie dys­try­bu­cyj­nej znaj­du­ją się tak zna­ne mar­ki jak SONY, Mile­sto­ne Sys­tems, Bosch, Fuji i wie­le innych czo­ło­wych roz­wią­zań bran­ży zabez­pie­czeń. Jeste­śmy jedy­nym dys­try­bu­to­rem mar­ki VIVOTEK w Pol­sce od 2006 roku..

Dłu­gie doświad­cze­nie biz­ne­so­we, wie­dza i kon­ce­sjo­no­wa­ny pro­fil dzi­łal­no­ści w MSWiA, oraz kom­pe­ten­cje pra­cow­ni­ków gwa­ran­tu­ją bez­pie­czeń­stwo wraż­li­wych danych doty­czą­cych pro­jek­to­wa­nych sys­te­mów ochro­ny. Połą­cze­nie jako­ści ofe­ro­wa­nych przez nas  pro­duk­tów oraz usług powo­du­je to iż SUMA SOLUTIONS  znaj­du­je się  ści­słej czo­łów­ce roz­wi­ja­ją­cych się przed­się­biorstw w Pol­sce.

Według rapor­tów gospo­dar­czych wywia­dow­ni  fir­ma SUMA SOLUTIONS znaj­du­je się w czo­łów­ce spe­cja­li­zo­wa­nych dostaw­ców urzą­dzeń tele­wi­zji dozo­ro­wej i sys­te­mów moni­to­rin­gu wizyj­ne­go w Pol­sce.

Współ­pra­cu­jąc z nami, mogą Pań­stwo stwo­rzyć swo­je nowo­cze­sne, docho­do­we przed­się­bior­stwo z pro­duk­ta­mi seg­men­tu klien­tów pre­mium bez zmar­twień na przy­szłość.  

Spo­tkaj się z nami i poznaj naszą ofer­tę i filo­zo­fię współ­pra­cy z Part­ne­ra­mi. Dołącz do naj­lep­szych i naj­bar­dziej dyna­micz­nych gra­czy ryn­ko­wych bran­ży secu­ri­ty. Roz­wi­jaj się razem z nami.30

W latach 2015–2016 fir­ma sku­pia się mode­lu dys­try­bu­cji i impor­cie pro­duk­tów lide­rów ryn­ku tele­wi­zji prze­my­sło­wej IP. Więk­szość z nich to ści­sła czo­łów­ka bran­ży moni­to­rin­gu wideo IP, wyzna­cza­ją­ca stan­dar­dy i kie­run­ki roz­wo­ju dla całe­go sek­to­ra.  W ramach fir­my funk­cjo­nu­ją dzia­ły — sprze­da­ży, pro­jek­to­wy, orga­ni­za­cyj­ny, któ­re ofe­ru­ją sze­reg usług. Fir­ma pozy­sku­je do współ­pra­cy nowych part­ne­rów takich Pana­so­nic, roz­sze­rza­jąc ofer­tę o jako­ścio­we roz­wią­za­nia japoń­skie­go pro­du­cen­ta oraz otwie­ra się na nowy seg­ment ryn­ku Smart home ofe­ru­jąc po raz pierw­szy w swo­jej histo­rii urzą­dze­nia Sig­ma Casa  do budo­wy nowo­cze­sne­go domu.   

2009–2014

Kolej­ne lata to dyna­micz­ny roz­wój fir­my popar­ty licz­ny­mi nagro­da­mi, cer­ty­fi­ka­ta­mi i wyróż­nie­nia­mi. Nawią­zu­jąc współ­pra­cę i pod­pi­su­jąc umo­wy na dys­try­bu­cję pro­duk­tów świa­to­wych lide­rów bran­ży moni­to­rin­gu wideo IP, SUMA z fir­my dzia­ła­ją­cej na lokal­nym ryn­ku sta­ła się uczest­ni­kiem ryn­ku ogól­no­pol­skie­go. Pięć razy z rzę­du odzna­czo­no nas pre­sti­żo­wy­mi nagro­da­mi Gazel Biz­ne­su i Dia­men­tów For­be­sa. Dzię­ku­je­my wszyst­kim naszym part­ne­rom — nasz suk­ces to też Wasz suk­ces.

2004–2008

To czas dyna­micz­nych prze­mian. Fir­ma ze spe­cja­li­stycz­ne­go pro­fi­lu inte­gra­cyj­ne­go prze­ista­cza się w wyspe­cja­li­zo­wa­ne­go dys­try­bu­to­ra wideo ip. Czer­piąc z wła­snych doświad­czeń, two­rzy­my model dys­try­bu­cyj­ny, z jakie­go sami chcie­li­by­śmy korzy­stać. Suk­ce­syw­nie roz­sze­rza­my port­fo­lio pro­duk­tów, zwra­ca­jąc uwa­gę na aspekt jako­ścio­wy i dłu­go­fa­lo­wą poli­ty­kę roz­wo­ju pro­duk­tów.

2003

W 2003 w ramach fir­my wykształ­cił się dział tech­nicz­ny, któ­ry zaan­ga­żo­wał się w nowa­tor­skie roz­wią­za­nia w dzie­dzi­nie moni­to­rin­gu wizyj­ne­go, wyko­rzy­stu­jąc kame­ry IP. To było wła­ści­wie posu­nię­cie, któ­re dało fir­mie impuls do dal­sze­go roz­wo­ju. W 2003 roku była to zupeł­na nowość na pol­skim ryn­ku. Pomi­mo rezer­wy, jaką wyka­zy­wał rynek wzglę­dem tych roz­wią­zań, SUMA inwe­sto­wa­ła tyl­ko w roz­wią­za­nia sie­cio­we. Wraz z coraz więk­szą dostęp­no­ścią Inter­ne­tu oraz zain­te­re­so­wa­niem tą tech­no­lo­gią kolej­nych pro­du­cen­tów kamer, moni­to­ring IP zyski­wał uzna­nie i klien­tów.

2000–2002

Te dwa lata to cza­sy ana­lo­go­we w histo­rii SUMA. Lata pra­cy z kame­ra­mi CCTV, budo­wą już jak na ówcze­sne cza­sy jako­ścio­wych sys­te­mów wyso­kiej roz­dziel­czo­ści, gdzie 520 linii tele­wi­zyj­nych wyzna­cza­ło jakość sys­te­mu. To też czas aktyw­no­ści SUMA w zakre­sie sys­te­mów kon­tro­li dostę­pu, sygna­li­za­cji wła­ma­nia i napa­du. To grunt, z któ­re­go do dziś czer­pie­my przy pro­ble­ma­ty­ce pro­jek­to­wa­nia sys­te­mów bez­pie­czeń­stwa.

1989–1999

Rok 1989 to rok w któ­rym spi­sa­no pomysł utwo­rze­nia fir­my, stwo­rzo­no umo­wę spół­ki. Fir­ma wystar­to­wa­ła z dzia­łal­no­ścią w 1990 roku. Przez dzie­sięć lat z rzę­du spe­cja­li­zo­wa­ła się w dwóch obsza­rach. Pierw­szy, pro­wa­dzo­ny do dzi­siaj, to pro­fil han­dlo­wy. SUMA jako jed­na z nie­licz­nych w Pol­sce pro­wa­dzi­ła sprze­daż bro­ni. Dru­gi pro­fil fir­my to usłu­gi spe­cja­li­stycz­ne ochro­ny mie­nia. Zapew­nia­li­śmy bez­pie­czeń­stwo oso­bom jak i opra­co­wy­wa­li­śmy pla­ny zabez­pie­czeń obiek­tów, któ­re w póź­niej­szym okre­sie z suk­ce­sa­mi wdra­ża­li­śmy. Wśród naszych klien­tów zna­leźć moż­na było gwiaz­dy świa­to­we­go for­ma­tu np. zespo­ły Metal­li­ca / AC-DC. Powie­rza­no nam rów­nież bez­pie­czeń­stwo obiek­tów o szcze­gól­nym zna­cze­niu.