Newsletter SUMA

Do waszej skrzyn­ki e-mail mogą tra­fić naj­cie­kaw­sze infor­ma­cje z naszej bran­ży. Dowie­cie się m.in. o naja­trak­cyj­niej­szych pro­mo­cjach, nowych pro­duk­tach i tech­no­lo­giach, a tak­że cie­ka­wych wyda­rze­niach, w któ­rych war­to wziąć udział.

Wia­do­mość wysy­ła­na będzie do Was tyl­ko jeden raz w mie­sią­cu! Za to znaj­dzie­cie w niej pod­su­mo­wa­nie tego, na co szcze­gól­nie chcie­li­by­śmy zwró­cić Wam uwa­gę.

Aby go otrzy­my­wać wystar­czy wypeł­nić for­mu­larz i wyra­zić zgo­dę na otrzy­my­wa­nie infor­ma­cji od nas.

[FM_form id=“2”]