Nasze strony www

Zapra­sza­my do odwie­dze­nia pro­wa­dzo­nych przez nas ser­wi­sów tema­tycz­nych.

Pomoc tech­nicz­na

Tutaj w łatwy spo­sób uzy­skasz pomoc tech­nicz­ną dla pro­duk­tów z naszej ofer­ty. Wystar­czy wysłać zapy­ta­nie a tech­nik skon­tak­tu­je się z Tobą i pomo­że w roz­wią­za­niu pro­ble­mu. 

Sklep inter­ne­to­wy

Sklep inter­ne­to­wy z naszy­mi pro­duk­ta­mi. Możesz spraw­dzić ceny kata­lo­go­we a po zalo­go­wa­niu Part­ne­rzy han­dlo­wi widzą ceny do dal­szej odsprze­da­ży. 

Vivo­tek Pol­ska

Ser­wis poświę­co­ny pro­duk­tom i współ­pra­cy w zakre­sie pro­duk­tów VIVOTEK. Jeśli chciał­byś pogłę­bić współ­pra­cę z nami w zakre­sie pro­duk­tów VIVOTEK — zapra­sza­my do współ­pra­cy.