Technologie w monitoringu

VivoQuickViveW to zestaw aplikacji ktu00f3ry pozwoli Ci w u0142awy sposu00f3b rozszerzyu0107 funkcjonalnou015bu0107 systemu monitoringu. W sku0142ad aplikacji wchodzu0105 trzy moduu0142y:

  • Odczyt tablic rejestracyjnychu00a0- moduu0142 umou017cliwiaju0105cy automatyczny odczyt tablic rejestracyjnych, automatyczne sterowanie urzu0105dzeniami zewnu0119trznymi (np. szlabany) i rozbudowany sytem raportowania zdarzeu0144.u00a0
  • Operator – moduu0142 umou017cliwiaju0105cy szybkie wywou0142ywanie obrazu i widoku00f3w kamer na dowolnej stacji roboczej celem weryfikacji zdarzeu0144
  • Menadu017cer liczenia – moduu0142 integruju0105cy raporty systemu00f3w opartych na liczarkach osu00f3b 2D i 3D. Narzu0119dzie dedykowane dla analizy i konsoliadcji danych z systemu00f3w z duu017cu0105 ilou015bci zliczarek.u00a0

To kolejne konkurencyjne cenowo rozwiu0105zanie zwieszaju0105ce efektywnou015bu0107 systemu00f3w monitoring. Za pomocu0105 naszej kamery IP 3D mou017cemy zliczau0107 przepu0142yw tu0142umu z doku0142adnou015bci do 98%. Dla osu00f3b poszukuju0105cych wydajnego i efektywnego kosztowo rozwiu0105zania mamy kamery liczu0105ce 2D.u00a0u00a0

Kamery z aktywnym systemem ochrony firmy TREND MICRO chroniu0105cymu00a0 kamery ip przed cyberatakami.u00a0 Kamery IP twojego systemu monitoringu mogu0105 byu0107 obju0119te aktywnu0105 ochronu0105. Oprogramowanie zawarte w kamerach IP analizuje ruch sieciowy pomiu0119dzy kameru0105 a uu017cytkownikami pod wzglu0119dem bezpieczeu0144stwa. Algorytm oprogramowaniau00a0 zapobiega i blokuje potencjalne ataki sieciowe.u00a0