Technologie w monitoringu

Vivo­Qu­ic­kVi­veW to zestaw apli­ka­cji któ­ry pozwo­li Ci w ławy spo­sób roz­sze­rzyć funk­cjo­nal­ność sys­te­mu moni­to­rin­gu. W skład apli­ka­cji wcho­dzą trzy modu­ły:

  • Odczyt tablic reje­stra­cyj­nych — moduł umoż­li­wia­ją­cy auto­ma­tycz­ny odczyt tablic reje­stra­cyj­nych, auto­ma­tycz­ne ste­ro­wa­nie urzą­dze­nia­mi zewnętrz­ny­mi (np. szla­ba­ny) i roz­bu­do­wa­ny sytem rapor­to­wa­nia zda­rzeń. 
  • Ope­ra­tor — moduł umoż­li­wia­ją­cy szyb­kie wywo­ły­wa­nie obra­zu i wido­ków kamer na dowol­nej sta­cji robo­czej celem wery­fi­ka­cji zda­rzeń
  • Mena­dżer licze­nia — moduł inte­gru­ją­cy rapor­ty sys­te­mów opar­tych na liczar­kach osób 2D i 3D. Narzę­dzie dedy­ko­wa­ne dla ana­li­zy i kon­so­liad­cji danych z sys­te­mów z dużą ilo­ści zli­cza­rek. 

To kolej­ne kon­ku­ren­cyj­ne ceno­wo roz­wią­za­nie zwie­sza­ją­ce efek­tyw­ność sys­te­mów moni­to­ring. Za pomo­cą naszej kame­ry IP 3D może­my zli­czać prze­pływ tłu­mu z dokład­no­ści do 98%. Dla osób poszu­ku­ją­cych wydaj­ne­go i efek­tyw­ne­go kosz­to­wo roz­wią­za­nia mamy kame­ry liczą­ce 2D.  

Kame­ry z aktyw­nym sys­te­mem ochro­ny fir­my TREND MICRO chro­nią­cym  kame­ry ip przed cybe­ra­ta­ka­mi.  Kame­ry IP two­je­go sys­te­mu moni­to­rin­gu mogą być obję­te aktyw­ną ochro­ną. Opro­gra­mo­wa­nie zawar­te w kame­rach IP ana­li­zu­je ruch sie­cio­wy pomię­dzy kame­rą a użyt­kow­ni­ka­mi pod wzglę­dem bez­pie­czeń­stwa. Algo­rytm opro­gra­mo­wa­nia  zapo­bie­ga i blo­ku­je poten­cjal­ne ata­ki sie­cio­we.