Milestone Integration Day 2019

Milestone Integration Day Poland to w branży monito­ringu jedno z istot­niej­szych wydarzeń odbywa­jących się we wrześniu w Warszawie. To doskonała okazja aby spotkać się w gronie klientów i partnerów handlowych. To także czas, aby poroz­mawiać o różnych produktach i branżach, w celu rozwi­jania wspólnych przed­się­wzięć bizne­sowych. To także miejsce, gdzie będą zapre­zen­towane najnowsze rozwią­zania w branży monito­ringu wideo. Jesteśmy dumni, że możemy wspólnie pracować i tworzyć rozwią­zania dosto­sowane do indywi­du­alnych potrzeb!

Czwartek 5 września 2019

Hotel Indigo Warszawa Nowy Świat
Smolna 40
00–375 Warszawa

Agenda
09:00 Rejestracja i powitalna kawa
09:30 Powitanie i wprowa­dzenie do Milestone
09:50 Milestone: Co nowego?
10:10 Milestone: Panel klienta
10:30 Milestone: Wsparcie techniczne
10:50 Kawa i Networking
11:10 Milestone: Rozwią­zania w zakresie bezpie­czeństwa w mieście i handlu detalicznym
12:30 Lunch i Networking
13:30 Wykład
14:10 Partner
14:30 Kawa i Networking
15:00 Partner
15:20 Partner
15:40 Partner
16:00 Quiz z nagrodami

Odkryjmy razem Inteligentny Świat!

SUMA SOLUTIONS oficjalny PARTNER wydarzenia Milestone Integration Day Poland!

Firma Milestone projektuje, opracowuje i wytwarza najlepsze na świece rozwią­zania w zakresie zarzą­dzania monito­ringiem dla wszystkich organi­zacji, bez względu na ich rozmiar i charakter działal­ności.

Źródło: https://www.milestonesys.com/events/events-and-webinars/milestone-integration-day-poland/