Mega zestawy 8 kamer + rejestrator

Takie zesta­wy to dosko­na­ły wybór dla skle­pów deta­licz­nych, biur, restau­ra­cji, ogród­ków restau­ra­cyj­nych obiek­tów uży­tecz­no­ści publicz­nych, zakła­dów fry­zjer­skich, bawial­ni, pla­ców zabaw, przed­szko­li, domów czy par­kin­gów.

- 16-kana­ło­wy reje­stra­tor PoE (nie jest wyma­ga­ne dodat­ko­we zasi­la­nie dla kamer)

- Kame­ry 2MP

- Łącz­na pojem­ność dys­ków 12 TB

- Obsłu­ga funk­cji EZCon­nect do prze­glą­da­nia nagrań w try­bie mobil­nym przez całą dobę

- Wyświe­tla­nie na moni­to­rach HDMI/VGA

Sprawdź naszą ofertę!!!

Zadzwoń i zamów

8 kamer FD8169A rejestrator ND8422P

Do zasto­so­wa­nia wewnętrz­ne­go

8 kamer FD8369A-V rejestrator ND8422P

Do zasto­so­wa­nia zewnętrz­ne­go

8 kamer IB8369A rejestrator ND8422P

Do zasto­so­wa­nia zewnętrz­ne­go

ZDALNY PODGLĄD

Łatwa kon­fi­gu­ra­cja i bez­piecz­ny zdal­ny pod­gląd reje­stra­to­ra za pomo­cą VIVOC­lo­ud

IDEALNY OBRAZ

Pro­sto­wa­nie obra­zu z kame­ry fisheye

VAST

Współ­pra­ca z opro­gra­mo­wa­niem VAST

Zobacz wszystkie zestawy DOM i BIZNES w naszym Sklepie Internetowym VIPOS

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

FreshMail.pl
 

Otrzymuj informacje o nowościach na skrzykę email

FreshMail.pl