VIVOTEK — najbardziej rozbudowana oferta kamer panoramicznych.

VIVOTEK posia­da naj­bar­dziej roz­bu­do­wa­ną ofer­tę kamer pano­ra­micz­nych 180 °.  Pano­ra­micz­ne kame­ry VIVOTEK dostęp­ne są w sze­ro­kiej gamie mega­pik­se­lo­wych roz­dziel­czo­ści: 2, 3, 8, 12 MP. Posia­da­ją róż­ne­go rodza­ju i kształ­tu obu­do­wy, co spra­wia, że ich zasto­so­wa­nie jest po pro­stu wszech­stron­ne! Zarów­no w przy­pad­ku moni­to­rin­gu wnętrz, jak i otwar­tych prze­strze­ni w trud­nych warun­kach pogo­do­wych. Dosko­na­le spraw­dzą się…

Czytaj więcej ...

Promocja 7 dni — rejestrator ND8322P

Pro­mo­cja 7 dni — reje­stra­tor ND8322P. Obni­żo­na cena od dzi­siaj 09.11 do 15.11.2018! Tyl­ko przez 7 dni! Cena pro­mo­cyj­na Cena kata­lo­go­wa Reje­stra­tor ND8322P to: 8 kana­łów 8 por­to­wy switch 802.3af 2x HDD, max 12TB (brak dys­ków w zesta­wie) RAID ONVIF HDMI/VGA Pro­sto­wa­nie obra­zu z kame­ry fisheye VIVOC­lo­ud Auto Adap­ti­ve Strea eSA­TA Współ­pra­ca z opro­gra­mo­wa­niem VAST

Czytaj więcej ...

Ulubione zestawy w tej samej promocyjnej cenie!

Po zalo­go­wa­niu Wasze ulu­bio­ne zesta­wy w pro­mo­cyj­nej cenie! Wszyst­kie zesta­wy w tej samej cenie! Łącz, roz­dzie­laj, mie­szaj:)   Do każ­de­go zesta­wu: — dysk twar­dy cctv do pra­cy cią­głej 1TB a do nie­któ­rych dodat­ko­wo — 5 sztuk kabli połą­cze­nio­wych PATCHCORD RJ45 UTP KAT.5E (2x20m, 2x15m, 1x5m)  Cena zawie­ra bez­płat­ne zdal­ne wspar­cie tech­nicz­ne! idź do skle­pu VIPOS

Czytaj więcej ...

VivoQuickView – narzędzie analityki obrazu kamer Vivotek

Vivo­Qu­ic­kView to opro­gra­mo­wa­nie ana­li­ty­ki obra­zu dedy­ko­wa­ne tyl­ko dla kamer Vivo­tek! — Pro­gram dzia­ła w sys­te­mach Win­dows w wer­sjach od 7, 8, 10, 32/64 bit oraz w wer­sjach ser­we­ro­wych 2016 32/64 bit.- Z pro­gra­mu moż­na wybie­rać inte­re­su­ją­ce funk­cjo­nal­no­ści, ponie­waż jest zapro­jek­to­wa­ny w archi­tek­tu­rze modu­ło­wej.- Pro­gram Vivo­Qu­ic­kView jest auto­no­micz­nym opro­gra­mo­wa­niem, co pozwa­la na insta­la­cję w dowol­nym miej­scu…

Czytaj więcej ...

2 listopada nasze oddziały będą zamknięte

Infor­mu­je­my, że w naj­bliż­szy pią­tek tj. 2 listo­pa­da nasze biu­ra w Kato­wi­cach i Kra­ko­wie będą zamknię­te. Na wszyst­kie zapy­ta­nia odpo­wie­my 5 listo­pa­da. Tak­że w ponie­dzia­łek będą reali­zo­wa­ne wszel­kie zamó­wie­nia.…

Czytaj więcej ...

Mobilny rejestrator przyszłości dla pojazdów — model NV9311P!

Mobil­ny reje­stra­tor przy­szło­ści dla pojaz­dów — model NV9311P NV9311P to mobil­ny reje­stra­tor prze­zna­czo­ny do moni­to­rin­gu pojaz­dów.  Umoż­li­wia oglą­da­nie obra­zu z kamer na żywo w roz­dziel­czo­ści  1080p i obsłu­gu­je do 8 kamer. Zapew­nia  kom­pre­sję wideo H.265 i posia­da 8 por­tów  PoE, co umoż­li­wia pod­łą­cze­nie i zasi­la­nie kamer sie­cio­wych. Mobil­ny reje­stra­tor spraw­dzi się we wszyst­kich rodza­jach pojaz­dów,…

Czytaj więcej ...

Promocja 7 dni — kamera panoramiczna model CC8370-HV

Model CC8370-HV to pano­ra­micz­na kame­ra zamknię­ta w zwar­tej, wan­da­lo­od­por­nej obu­do­wie.  Ze wzglę­du na swój uni­kal­ny, pozba­wio­ny kra­wę­dzi  kształt obu­do­wy, model ten spraw­dzi się wszę­dzie tam, gdzie klu­czo­wy jest moni­to­ring osób w połą­cze­niu z zapew­nie­niem im peł­ne­go bez­pie­czeń­stwa bez ryzy­ka samo­oka­le­cze­nia osób moni­to­ro­wa­nych. Istot­nym dodat­kiem jest wbu­do­wa­ny mikro­fon umoż­li­wia­ją­cy zapis dźwię­ku na odle­głość do 5 m.…

Czytaj więcej ...

Promocja 7 dni — kamera panoramiczna model CC8371-HV

Model VIVOTEK CC8371-HV to pierw­sza kom­pak­to­wa kame­ra pano­ra­micz­na (180°) z oświe­tla­czem IR. Ze wzglę­du na ultra sze­ro­ki kąt widze­nia, kame­ra zapew­nia użyt­kow­ni­kom moż­li­wość oglą­da­nia bar­dzo sze­ro­kich scen, pod wie­lo­ma kąta­mi, bez tzw. mar­twych stref. Oświe­tlacz IR, sku­tecz­ny do 15 metrów, to dodat­ko­wy atut tego mode­lu. Dzię­ki tej funk­cji uzy­sku­je­my dobrej jako­ści obraz w zupeł­nie ciem­nym…

Czytaj więcej ...

Promocja 7 dni — kopułka Vivotek model FD8179-H

Wie­my jak bar­dzo lubi­cie kopuł­ki, więc w tym tygo­dniu jesz­cze jed­na 7 dnio­wa pro­mo­cja wła­śnie na ten typ kame­ry. Model FD8179-H, 4 MP, obiek­tyw sta­ło­ogni­sko­wy w pro­mo­cyj­nej cenie przez cały tydzień lub do wyczer­pa­nia zapa­sów. Obni­żo­na cena od dzi­siaj 12.10 do 18.10.2018! FD8179-H jest sie­cio­wą kame­rą typu kopuł­ka, dedy­ko­wa­ną do zasto­so­wań wewnętrz­nych. — roz­dziel­czo­ści 4…

Czytaj więcej ...

XProtect Essential+ bezpłatne oprogramowanie do zarządzania nagraniami

XPro­tect Essen­tial+ to w peł­ni funk­cjo­nal­na wer­sja wio­dą­ce­go na ryn­ku opro­gra­mo­wa­nia do zarzą­dza­nia nagra­nia­mi (VMS) i w dodat­ku zupeł­nie bez­płat­na! Obsłu­gu­je do 8 kamer i dosko­na­le spraw­dzi się w przy­pad­ku mniej­szych firm, któ­re potrze­bu­ją pod­sta­wo­we­go sys­te­mu moni­to­rin­gu w celu ochro­ny pra­cow­ni­ków i mie­nia. Opro­gra­mo­wa­nie z łatwo­ścią inte­gru­je się z inny­mi sys­te­ma­mi i apli­ka­cja­mi dostęp­ny­mi na…

Czytaj więcej ...

FreshMail.pl
 

Otrzymuj informacje o nowościach na skrzykę email

FreshMail.pl