Kamera wieloobiektywowa SONY SNC‐WL862

Kamera na 5! Kamera wie­lo­obiek­ty­wo­wa SONY SNC‐WL862 Model SONY SNC‐WL862 SONY to nowa, sie­cio­wa kamera wypo­sa­żo­na w cztery nie­za­leż­ne prze­twor­ni­ki CMOS i obiek­ty­wy z sys­te­mem zdalnej regu­la­cji ostro­ści. Dzięki temu możemy rów­no­cze­śnie oglądać obraz z czte­rech obsza­rów. To z kolei zmniej­sza liczbę potrzeb­nych kamer, znacz­nie ułatwia insta­la­cję i obniża koszty. Dodatkowo roz­dziel­czość 20 mega­pik­se­li (cztery nie­za­leż­ne prze­twor­ni­ki o roz­dziel­czo­ści 5 MP każdy) to…

Read more...

VCA — Inteligentna Analiza Treści Wideo w kamerach fisheye Vivotek

Inteligentna Analiza Treści Wideo (VCA)w kame­rach fisheye Vivotek Zalety Deep‐Learning: Trzy analizy treści wideo (VCA): wykry­wa­nie naru­sze­nia strefy, detek­cji tłumu i prze­by­wa­nia w danej strefie Algorytm oparty na sztucz­nej inte­li­gen­cji “Deep‐Learning” Wiele reguł zdarzeń i łatwa kon­fi­gu­ra­cja VIVOTEK oferuje zestaw trzech bez­płat­nych funkcji ana­li­tycz­nych wideo w kame­rach typu fisheye do zasto­so­wań zwią­za­nych z bez­pie­czeń­stwem, takich jak: naru­sze­nie strefy, prze­kro­cze­nie w linii…

Read more...