Kontrola magazynów

Prowa­dzisz magazyn i towary, które w nich przetrzy­mujesz są bardzo cenne i dochodzi do częstych pomyłek czego efektem jest “zagubienie” paczki bądź dochodzi do kradzieży wśród pracow­ników?
Gdy taki problem występuje to możemy rozwiązać go dzięki zasto­so­waniu systemu do monito­ro­wania i kontro­lo­wania magazynów. Rozwią­zanie, które propo­nujemy oparte jest na monito­ringu wizyjnym z wykorzy­staniem szeroko rozbu­do­wanej analityce wideo. Dzięki takiemu zasto­so­waniu mamy nie tylko podgląd na cały nasz obiekt, ale przy poprawnej konfi­gu­racji uzyskamy infor­mację, że dany obiekt został usunięty z półki magazy­nowej gdzie nie powinno mieć to miejsca. Taka infor­macja może zostać wysłana do dowolnej osoby za pomocą maila w czasie rzeczy­wistym po wykryciu przez system zdarzeniu.
Integrując nasz system z wdrożonym na hali magazy­nowej systemem ERP uzyskamy jeszcze większą kontrolę.
Nasi specja­liści pomogą zapro­jek­tować Ci taki system, który w pełni Cię usatys­fak­cjonuje. 

Zyskujesz:
- zmini­ma­li­zo­wanie “zagubienia” i kradzieży przecho­wy­wanego produktu
- możliwość integracji z systemem typu ERP
- szybsze powia­do­mienia w sytuacjach kradzieży produktu
- weryfi­kacja i zwięk­szenie bezpie­czeństwa pracow­ników
- możliwość powięk­szenia systemu w każdym momencie

Prosty i elastyczny system kontroli

Monitoring hali magazy­nowej oparty jest o kamery szero­ko­kątne i rejestratory z dyskami. Poniżej rysunek poglądowy w jaki sposób będzie podłą­czony cały system. Dzięki techno­logii PoE kamery zostaną podłą­czone jednym kablem UTP z rejestra­torem czyli zasilanie kamery i trans­misja danych. Maksy­malna odległość kamery od rejestratora może wynosić 100 m. Aby zachować materiał wideo w rejestra­torze montujemy wewnątrz rejestratora dysk HDD o pojem­ności, która spełni oczeki­wania odnośnie długości przecho­wy­wanych nagrań. Ilość kamer może być dosto­sowana do Twoich oczekiwań. Wybie­rając nasze rozwią­zanie możesz być pewny, że wykonujesz to z kimś kto posiada bogate doświad­czenie w tej dziedzinie. Dzięki naszym specja­listom wykonamy system bez żadnych poprawek, tak jak tego oczekujesz.

Produkty proponowane w zestawach

Kamera IP IB9387-HT

5Mpix, 60kl/s, 50m infrared

KAMERA IP MS9390-HV

8Mpix, 180°, WDR Pro, SNV

KAMERA IP FE9391-EV

12Mpix, 360°, Smart IR, mikrofon

Zainteresowany?

Zapra­szamy do kontaktu.

Log In

Sign Up

Cart

.Newsletter SUMA.ToDAY

dostęp do fachowej wiedzy, wyjątkowych okazji cenowych

Potwierdzam. Proszę o przesyłanie mi informacji (możesz się wypisać w dowolnym momencie)

 

Zapisz się do newslettera SUMA.TODAY aby otrzymywać informacje o promocjach.

Proszę o przesyłanie mi wiadomości (możesz się wypisać w dowolnym czasie).