Opracujemy całą koncepcję monito­ringu razem z Tobą

.Konsulting

.konsulting — jak działamy

Pomagamy

Nasz zespół konsul­tingowy  był zaanga­żowany w niektóre z najwięk­szych i najbar­dziej presti­żowych projektów bezpie­czeństwa w Polsce a nawet w Europie, w tym w krytyczną infra­strukturę krajową, bazy wojskowe, obiekty rządowe, hotele, centra danych, zakłady użytecz­ności publicznej, obiekty handlowe i rekre­acyjne, uniwer­sytety, obiekty trans­portowe, więzienia, poste­runki policji, zakłady produk­cyjne, parkingi, składy celne, siedziby firm i CCTV w przestrzeni publicznej.

Pomagamy w całym procesie inwestycyjnym

Kreacja, badanie i projektowanie

doświadczenie & dobra praktyka

Jesteśmy jedną z wiodących polskich firm specja­li­zu­jących się w doradztwie w zakresie zabez­pieczeń technicznych we wszystkich aspektach bezpie­czeństwa fizycznego, w tym elektro­nicznych systemów bezpie­czeństwa, i związanych z nimi polityk, procedur i wymagań dotyczących infra­struktury wsparcia.

Nasz zespół  posiada ponad 15-letnie doświad­czenie w projek­to­waniu i wdrażaniu zinte­gro­wanych systemów każdej wielkości, obejmu­jących cyfrową sieć telewizji przemy­słowej, kontrolę dostępu, zinte­growane systemy zarzą­dzania bezpie­czeń­stwem. Oferujemy fachowe doradztwo, usługi projektowe i techniczne dla klientów końcowych oraz wsparcie dla wielo­bran­żowych firm inżynie­ryjnych i integra­torów systemów w zakresie złożonych systemów bezpie­czeństwa.

SUMA.KONSULTING

Jesteśmy nieza­leżnymi konsul­tantami — w usługach konsul­tin­gowych zapew­niamy kreację systemu, badanie możli­wości technicznych, projek­to­wanie systemu i nadzór nad wykonaw­stwem. Działamy w obrębie kompe­tencji zespołu własnego i sieci naszych partnerów z grupy SUMA EKSPERT

Jak pracujemy

Kreacja, Badanie i Projektowanie

KREACJA — Pierwszym etapem każdego zlecenia gruntowne ustalenie  zakresu zlecenia, zrozu­mienia specy­ficznych zagrożeń, ryzyka i praktyk bizne­sowych klienta. BADANIE — W drugim etapie rozpo­czynamy badania nad rozwią­za­niami w zakresie wymagań zlecenia na poziomie szcze­gó­ło­wości podyk­to­wanym przez uzgod­niony brief klienta. PROJEKTOWANIE — Uzgad­niane i szcze­gółowo projek­towane jest wstępne rozwią­zanie w zakresie wymagań zlecenia.

01

Kreacja

wymaga to od nas zrozu­mienia specy­ficznych zagrożeń, ryzyka i praktyk bizne­sowych klienta celem doboru zespołu z odpowiednimi umiejęt­no­ściami i doświad­czeniem.

02

Badnie

obejmuje wykonal­ności, optyma­li­zacje projektów, analizę kosztów, wymagań cywil­no­prawnych i infra­struk­tu­ralnych, rozwój procedur i polityk systemów.

03

Projektowanie

obejmujące wykonanie całej dokumen­tacji pomoc­niczej, schematów i planów CAD, arkuszy kalku­la­cyjnych i raportów z analizy technicznej i kosztowej.

04

Realizacja

obejmuje raport z audytu, dokumen­tacji specy­fi­kacji, pakietu przetar­gowego, dokumen­tacje testową, portfel szkoleń lub uzgod­niony pakiet zarzą­dzania kontraktem lub umową repre­zen­tacji klienta.

Jesteśmy częścią rodziny przez całą drogę projektu .

audyt • zarzą­dzanie projektem • odbiór projektu • eksplo­atacja systemu

Nie jesteś sam w inwestycji

profesjonalne usługi doradztwa

Nasze usługi pomagają w optyma­li­zacji procesu inwesty­cyjnego w zakresie doboru i obiek­tywnej oceny bierzących i przewi­dy­wanych potrzeb inwestor vs dostępnych rozwiązań rynkowych.

Wyzwania jakie możesz spotkać

  • Wybór systemu zamkniętego techno­lo­gicznie
  • Licytacja ceny kosztem “wirtu­alnej funkcjo­nal­ności”
  • Zakup systemu bez kompe­tencji wdroże­niowych
  • Rozmycie odpowie­dzial­ności wykonawców

Nasze specjalizacje produktowe .EXPERT

Log In

Sign Up

Cart

.Newsletter SUMA.ToDAY

dostęp do fachowej wiedzy, wyjątkowych okazji cenowych

Potwierdzam. Proszę o przesyłanie mi informacji (możesz się wypisać w dowolnym momencie)

 

Zapisz się do newslettera SUMA.TODAY aby otrzymywać informacje o promocjach.

Proszę o przesyłanie mi wiadomości (możesz się wypisać w dowolnym czasie).