Panoramiczna

Systemy panora­miczne to rozwią­zania pozwa­lające na obser­wacje 180° sceny. W odróż­nieniu do rozwiązań hemis­fe­rycznych (fisheye), rozwią­zania panora­miczne wykorzy­stują zaawan­sowane algorytmy prosto­wania obrazu już na poziomie kamer. Take rozwią­zanie pozwala na budowę wydajnych systemów o rozległym obszarze podglądu i elimi­nacje ilości użytych kamer w systemie.

Widok z kamer 180° pozwala uzyskać szerokie pokrycie obszaru a dzięki Smart Motion Detection, inteli­gentnemu wykry­waniu ruchu, ograni­czysz fałszywe alarmy jednym obiek­tywem. Dyskretne, nietypowa obudowa kamer panora­micznych  i Adaptive IR zapewnia przej­rzysty obraz ze szcze­gółami w warunkach dziennych i nocnych a jedno­cześnie, dyskretnie wkomponuje się w aranżacje projektu.

 

Kamery panora­miczne to idealne rozwią­zanie do monito­ringu, w którym istotne jest uzyskanie obrazu bez tzw. martwych stref. Niektóre modele kamer rejestrują obraz w ultra szerokiej perspek­tywie 180 stopni i rozdziel­czości  np. 20 MP. Dzięki temu nawet przy bardzo dużym cyfrowym zoomie zachowana jest wysoka szcze­gó­łowość obrazu. Dlatego też, kamery panora­miczne mogą objąć swoim zasięgiem bardzo rozległy teren, co sprawia, że doskonale nadaje się do nadzoru otwartych przestrzeni miejsc takich jak ulice, skrzy­żo­wania, parki, wielko­po­wierzch­niowe parkingi, a także hale magazynowe i produk­cyjne, sklepy wielko­po­wierzch­niowe. Z kolei  modele, które posiadają kilka obiek­tywów są w stanie zastąpić kilka klasycznych kamer, co znacznie obniża koszty insta­lacji, a także skraca czas montażu i nakłady związane z zarzą­dzaniem i konser­wacją.

Posiadamy najbar­dziej rozbu­dowaną ofertę kamer panora­micznych. Kamery z tej oferty posiadają różnego rodzaju i kształtu obudowy, co sprawia, że ich zasto­so­wanie jest po prostu wszech­stronne zarówno w przypadku monito­ringu wnętrz, jak i otwartych przestrzeni w trudnych warunkach pogodowych. 

Kompaktowa linia CC kamer VIVOTEK to niewielkich rozmiarów kamery, które dzięki swojej unikalnej ze względu na kształt i wanda­lo­od­pornej konstrukcji zapew­niają bezpie­czeństwo na najwyższym poziomie. Niektóre modele kamer, posiadają obudowę o kształcie pozba­wionym krawędzi, co uniemoż­liwia zacze­pienie o kamerę jakich­kolwiek elementów np. liny. Te kamery sprawdzą się wszędzie tam, gdzie kluczowy jest monitoring osób w połączeniu z zapew­nieniem im pełnego bezpie­czeństwa, bez ryzyka samooka­le­czenia osób monito­ro­wanych. Dodatkowo specjalnie zapro­jek­towany kształt utrudnia wandalom zerwanie kamery ze ściany. Kamery posiadają także wzmoc­nione obudowy, które odporne są na wszel­kiego rodzaju uszko­dzenia wywołane przez uderzenia

Z kolei kamery multi­sen­sorowe MS posiadają więcej niż jeden obiektyw i umożli­wiają scalanie obrazu z kilku obiek­tywów w jedną całość zapew­niając tym samym szerokie pole widzenia i doskonały nadzór

Warto także zaznaczyć, że panora­miczne kamery marki BOSCH to bardzo dyskretne, estetyczne i płaskie modele, charak­te­ry­zujące się łatwym montażem — metodą obrót i zatrza­śnięcie. Niektóre z modeli są bardzo dyskretne i łatwe do pomalo­wania, dzięki temu idealnie komponują się w wystrojem wnętrza.

VIVOTEK stworzył nową generację kamer z funkcją detekcji ruchu, w których zasto­sowano funkcję  Inteli­gentnego wykry­wania ruchu – Smart Motion Detection. W przeci­wień­stwie do kamer konku­rencji, w kamerach VIVOTEK nie dochodzi do genero­wania  fałszywych alarmów, które mogą być wyzwalane np. przez kołysanie drzew, przełą­czanie trybów pracy z dziennego na nocny, ruchu chmur, a nawet mogą być wywołane przez zwierzęta czy poruszające się pojazdy. Inteli­gentna funkcja detekcji ruchu związana jest tylko z poruszającą się osobą. VIVOTEK dzięki swojemu długo­let­niemu doświad­czeniu w branży monito­ringu i posia­daniu rozbu­do­wanych baz danych obrazów, opracował silnik wykry­wający sieci neuronowe  w przypadku obiektów, które mają kształt ludzi. Opierając się na bazach danych obrazów sylwetki człowieka, inteli­gentny silnik natych­miast rozpo­znaje wygląd ludzkich postaci w obszarze nadzoru wideo. Po wykryciu człowieka tylko ludzkie działania związane z aktyw­nością człowieka będą działały jako wyzwa­lacze zdarzeń. Pozwala to zredu­kować zarówno fałszywe alarmy, nie tracąc czasu na ich weryfi­kację przez pracow­ników ochrony, a także czas i wysiłek związany z konfi­gu­racją kamery.

Dodatkowo obudowy są całko­wicie szczelne. Odporne są na deszcz i wodę. Z powodzeniem mogą być insta­lowane na zewnątrz także w trudnych warunkach atmos­fe­rycznych, takich jak silne opady deszczu, wysoka wilgotność, kurz czy wiatr. Wszystkie kamery znajdujące się w ofercie demokra­tycznej posiadają wysoki współ­czynnik ochrony IP66.

W niektórych modelach kamer panora­micznych VIVOTEK zasto­sowano najnowszą techno­logię Smart IR II z systemem Adaptive IR. Adaptive IR umożliwia oświe­tlenie promie­nio­waniem podczer­wonym, w taki sposób, aby dosto­sować się do sceny, w celu zapew­nienia jak najlepszej widocz­ności i obrazu w podczer­wieni, dodatkowo redukując tzw. jasne punkty i niedo­świe­tlone ciemne plamki pojawiające się na obrazie. Dzięki temu obraz w niedo­świe­tlonym pomiesz­czeniu lub w nocy jest jeszcze bardziej wyrazisty i nie umknie nam żaden szczegół.

Dzięki zasto­so­waniu w kamerach kompresji H.265 zyskujemy dłuższy czas zapisu materiału wideo, zmniej­szając rozmiar nagrań bez utraty jakości obrazu, co stanowi największą korzyść dla posia­daczy systemu monito­ringu.

Wyświetlanie wszystkich wyników: 7

 • Vivotek CC9381-HV

  2 943  z VAT
 • Vivotek FE9181‑H

  4 226  z VAT
 • Vivotek FE9381-EHV

  4 815  z VAT
 • Vivotek FE9182‑H

  5 114  z VAT
 • Vivotek MS9390-HV

  5 392  z VAT
 • Vivotek FE9382-EHV

  5 726  z VAT
 • VIVOTEK MS9321-EHV

  8 758  z VAT

Log In

Sign Up

Cart

.Newsletter SUMA.ToDAY

dostęp do fachowej wiedzy, wyjątkowych okazji cenowych

Potwierdzam. Proszę o przesyłanie mi informacji (możesz się wypisać w dowolnym momencie)

 

Zapisz się do newslettera SUMA.TODAY aby otrzymywać informacje o promocjach.

Proszę o przesyłanie mi wiadomości (możesz się wypisać w dowolnym czasie).