czas na rodzinny czas

RODZINNE KAJAKI

sierpień 2020

mała Panew

Co powinieneś wiedzieć

ZABIERZ DOBRY HUMOR i RODZINĘ

Zapra­szamy na organi­zowany przez nas coroczny spływ kajakowy. Spływ organi­zowany jest na rzece Mała Panew. Kajaki to doskonały relaks i odpoczynek dla osób prefe­ru­jących aktywne formy spędzania wolnego czasu . Lekki wysiłek przy wiosło­waniu i pokonane kilometry są źródłem frajdy dla wprawionych kajako­wiczów jak i dla tych, którzy trzymają wiosło po raz pierwszy w życiu. Średni poziom wody w Małej Panwii to 50 cm ( po kolana ), jest płytko a zatem bezpiecznie, to idealna rzeka dla rodzin z dziećmi. Spływ kończy się w przystani grillem lub ogniskiem w zależ­ności od prefe­rencji grupy.

Warunki ogólne

- Spotkanie jest odpłatne, a koszt wynosi 40 zł /osoba
- Ponie­sione koszty uczest­nictwa zostaną później zwrócone partnerom .EXPERT w formie VOUCHER’a do zreali­zo­wania w zakupach w SUMA.
- Adres spotkania — przystań Tropicana, Zawadzkie 
- Ilość osób uczest­ni­czących w spływie jest ograni­czona, liczy się kolejność zgłoszeń
- Partnerzy .EXPERT otrzymują pierw­szeństwo uczest­nictwa
- Zapisy trwają do wskazanej daty lub do wyczer­pania miejsc
- Organi­za­torzy Spływu nie ponoszą odpowie­dzial­ności względem uczest­ników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po spływie kajakowym
- Każdy uczestnik bierze udział w spływie na własną odpowie­dzialność
- Uczestnicy ponoszą odpowie­dzialność cywilną i prawną za wszelkie wyrzą­dzone szkody
- Udział wydarzeniu jest jedno­znaczny ze zgodą na nieod­płatne utrwa­lenie i rozpo­wszech­nienie wizerunku, w szcze­gól­ności formie fotografii i filmu z relacji imprezy, które mogą być wykonane w ramach spotkania, na które zapisuję się poprzez niniejszy formularz bez koniecz­ności każdo­ra­zowego ich zatwier­dzania.
- Na miejscu jest możliwy odpłatny nocleg w charak­terze biwakowym
- Szczegóły organi­za­cyjne zostaną przesłane drogą e‑mali bezpo­średnio do uczest­ników
- Nad bezpie­czeń­stwem i techniczną organi­zacją spływu czuwa firma Talent Kajaki bracia Kurek

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

W poprzednich latach

ROK 2019

ROK 2018

ROK 2017

Zapisy

Jeszcze z początkiem marca pełni zapału ogłasza­liśmy nasze tegoroczne wydarzenia.  Dzisiaj, czerwiec 2020 r., razem z Wami i połową świata tkwimy w bezpre­ce­den­sowej sytuacji niepew­ności, bezsil­ności i koniecz­ności zrewi­do­wania wielu swoich planów – zarówno tych zawodowych, jak i życiowych.

Mimo że taktownie oszczę­dza­liście nam kłopo­tliwych pytań i ponagleń w sprawie  tegorocznego spływu kajakowego, to domyślamy się, że niepo­koicie się o to wydarzenie i  jego przyszłość w czasie pandemii.

Dlatego zdecy­do­wa­liśmy się na ten wstępny komunikat, przy czym od razu przepra­szamy, że nie jest on ani tak wyczer­pujący, ani tak konkretny jak byśmy chcieli.

Czy Spływ kajakowy odbędzie się w tym roku?
Tego niestety nie wiemy i jest to od nas w tej chwili nieza­leżne. My ze swojej strony dokładamy wszelkich starań by nasz i Wasz spływ kajakowy mógł dojść do skutku, gdy tylko będą ku temu warunki.

Co musi się wydarzyć, żeby Spływ kajakowy mógł odbyć się w tym roku?
Po pierwsze, ogólna sytuacja epide­miczna w Polsce i Europie musi zostać opanowana.
Po drugie, muszą zostać zdjęte restrykcje nałożone na obywateli i podmioty w czasie epidemii, szcze­gólnie te dotyczące swobody poruszania się w przestrzeni publicznej oraz organi­zo­wania i uczest­nictwa w imprezach.

Komunikat w sprawie organi­zacji Spływu Kajakowego planujemy wydać w lipcu 2020 roku, chyba że wcześniej wystąpią nowe, ważne okolicz­ności.

Log In

Sign Up

Cart

Wpisz swój adres email

Potwierdzam. Proszę o przesyłanie mi informacji (możesz się wypisać w dowolnym momencie)

 

Zapisz się do newslettera SUMA.TODAY aby otrzymywać informacje o promocjach.

Proszę o przesyłanie mi wiadomości (możesz się wypisać w dowolnym czasie).