LICYTACJE w sklepie VIPOS!

Już od marca rozpoczynamy Viposowe LICYTACJE!

W każ­dy czwar­tek może­cie przy­łą­czyć się do licy­ta­cji urzą­dze­nia i nabyć go w korzyst­nej cenie!

Za każ­dym razem inne urzą­dze­nie – kame­ra, reje­stra­tor, switch, a może atrak­cyj­ny zestaw? W naszej licy­ta­cji udział bio­rą róż­ne mar­ki znaj­du­ją­ce się w naszej ofer­cie – Vivo­tek, Sony, Kore­nix i wie­le innych.

Napisz­cie co Waszym zda­niem war­to licy­to­wać, a my posta­ra­my się uwzględ­nić  Wasze pro­po­zy­cje:)

Baw­cie się jed­no­cze­śnie kupu­jąc:) 

Już w ponie­dzia­łek poin­for­mu­je­my Was jakie urzą­dze­nie będzie wysta­wio­ne na pierw­szą licy­ta­cję.

Aktu­al­ne infor­ma­cje o licy­ta­cjach znaj­dzie­cie na:

stro­nie nasze­go skle­pu VIPOS

naszym Face­bo­oku

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

FreshMail.pl
 

Otrzymuj informacje o nowościach na skrzykę email

FreshMail.pl