Slide2

NETWORKINGKONTAKTY • WSPÓŁPRACA
Dbamy aby nasi Partnerzy byli blisko siebie, blisko produ­centa, blisko techno­logii. Cykliczne organi­zujemy spotkania produ­cenckie gdzie możecie z bezpo­średnio poroz­mawiać z inżynierami, osobami odpowie­dzialnymi za rozwój produktów.