Grupa branżowa

Dołącz do dedykowanego forum branżowego.

To forum dys­ku­syj­ne dedy­ku­je­my fachow­com bran­żo­wym, naszym part­ne­rom han­dlo­wym. Zamiast otrzy­my­wać kolej­ne e-maile z new­slet­te­rów, naszym Part­ne­rom ofe­ru­je­my dostęp do narzę­dzia dostę­pu do infor­ma­cji i facho­wej wie­dzy. W gru­pie znaj­dziesz infor­ma­cje o nowo­ściach, pro­mo­cjach dedy­ko­wa­nych tyl­ko dla firm bran­żo­wych. W łatwy spo­sób skon­tak­tu­jesz się ze spe­cja­li­sta­mi, uzy­skasz odpo­wiedź na pyta­nia tech­nicz­ne. Dopy­tasz o szcze­gó­ły, skon­sul­tu­jesz kwe­stie tech­nicz­ne. Z gru­py możesz korzy­stać zarów­no za pomo­cą prze­glą­dar­ki na kom­pu­te­rze jak i apli­ka­cji na urzą­dze­niu mobil­nym.

Fachow­cy Bez­po­śred­ni dostęp do spe­cja­li­stów Cały nasz zespół korzy­sta z gru­py jako głów­ne­go narzę­dzia komu­ni­ka­cji. Tą dro­gą naszyb­ciej uzy­skasz bez­po­śred­nią pomoc spe­cja­li­sty zaj­mu­ją­ce­go się danym pro­duk­tem.

Nowo­ści Wyprze­dzisz kon­ku­ren­cje W pierw­szej kolej­no­ści dowiesz się o nowych roz­wią­za­niach. Poznasz jak to dzia­ła i skon­sul­tu­jesz wąt­pli­wo­ści

Dodat­ko­we zyski Tyl­ko w gru­pie zamknię­te pro­mo­cje Nie­któ­re pro­mo­cje są tyl­ko dla Cie­bie. Wyko­rzy­staj je na ryku ofe­ru­jąc super oka­zje swo­im klien­tom

 

Dołącz do grup SUMA SOLUTIONS

  • Aby dołą­czyć do grup wypeł­nij poniż­szy for­mu­larz.
  • Jeśli Two­ja fir­ma jest fir­mą bran­żo­wą — w prze­cią­gu jed­ne­go dnia robo­cze­go otrzy­masz ema­ilem zapro­sze­nie do gru­py.
  • W otrzy­ma­nej wia­do­mo­ści znaj­dziesz link do akty­wa­cji kon­ta.
  • Z gru­py możesz korzy­stać za pomo­cą prze­glą­dar­ki lub apli­ka­cji na urzą­dze­nia mobil­ne.
  • Usłu­ga gru­py SUMA SOLUTIONS jest bez­płat­na dla Part­ne­rów SUMA.

 

[con­tact-form-7 404 “Not Found”]