Firmy integracyjne

Jako dys­try­bu­tor współ­pra­cu­je­my z fir­ma­mi zaj­mu­ją­cy­mi się mon­ta­żem i sprze­da­żą deta­licz­ną lub hur­to­wą pro­duk­tów z naszej ofer­ty. Wyzna­jąc zasa­dę nie­kon­ku­ro­wa­nia ze swo­imi part­ne­ra­mi han­dlo­wy­mi, nie pro­wa­dzi­my sprze­da­ży hur­to­wej do klien­tów indy­wi­du­al­nych oraz insty­tu­cjo­nal­nych, któ­rych pro­fil dzia­łal­no­ści nie jest bez­po­śred­nio zwią­za­ny z naszą bran­żą.

Dla firm indy­wi­du­al­nych pro­wa­dzi­my usłu­gi kon­sul­tin­go­we w zakre­sie opra­co­wa­nia kon­cep­cji zabez­pie­czeń obiek­tów z reko­men­da­cją firm wyko­naw­czych.

Jaki jest Twój profil działalności?

Fir­my inte­gra­cyj­ne

Wspól­na ana­li­za wymo­gów inwe­sto­ra, pro­du­cen­ta, pro­jek­tan­ta, inte­gra­to­ra i wyko­naw­cy  — zgra­nie spe­cja­li­stów i wdro­że­niow­ców owo­cu­je nowo­cze­sny­mi i spraw­dzo­ny­mi roz­wią­za­nia­mi. Zbu­do­wa­li­śmy model pozwa­la­ją­cy na płyn­ną i sta­bil­ną reali­za­cję pro­jek­tów. Reje­stru­jąc u nas pro­jekt zysku­jesz mar­że, doradz­two i dostęp do syner­gii wspól­ne­go biz­ne­su.

W pro­jek­tach łączy­my kom­pe­ten­cje wszyst­kich ogniw kana­łu bran­żo­we­go.

 • kasto­mi­za­cja pro­jek­to­wa
  - dopa­suj pro­duk­ty na eta­pie pro­jek­to­wa­nia dokład­nie do potrzeb inwe­sto­ra
 • sie­cio­wa­nie kon­tak­tów
  - poma­ga­my łącze­niu kom­pe­ten­cji firm inte­gra­cyj­nych w zakre­sie ocze­ki­wań inwe­sto­ra
 • glo­bal­na poli­ty­ka ceno­wa
  - gwa­ran­tu­je­my sta­bil­ną poli­ty­kę wspar­cia pro­jek­tów gwa­ran­tu­jąc dłu­gi cykl życia pro­duk­tów
 • pra­ca z pro­jek­ta­mi
  -  gwa­ran­tu­je­my wspar­cie han­dlo­we i inży­nier­skie do tema­owt
 • indy­wi­du­al­ny pro­gram gwa­ran­cyj­ny
  - dopa­so­wu­je­my gwa­ra­cje do nor­ma­ty­wów bran­żo­wych

FreshMail.pl
 

Otrzymuj informacje o nowościach na skrzykę email

FreshMail.pl