Od 15 lat two­rzy­my i roz­wi­ja­my z naszy­mi Part­ne­ra­mi pro­gram wspie­ra­ją­cy małą przed­się­bior­czość. W naszej ofer­cie fir­my insta­la­cyj­ne znaj­dą narzę­dzia wspie­ra­ją­ce finan­so­wa­nie, ochro­nę należ­no­ści i tech­nicz­ne wspar­cie wdro­że­nio­we.

 

Spo­tkaj się z opie­ku­nem regio­nal­nym. Poznaj  i uzy­skaj dostęp do roz­wią­zań z naszej ofer­ty.

  • glo­bal­na poli­ty­ka ceno­wa
  • pra­ca z reje­stro­wa­ny­mi tema­ta­mi i pro­jek­ta­mi
  • wspar­cie tech­nicz­ne i wdro­że­nio­we
  • dostęp do szko­leń z nowych tech­no­lo­gii
  • roz­sze­rzo­ny pro­gram gwa­ran­cyj­ny
  • pro­gram pro­mo­cji bonu­sów
  • pre­zen­ta­cje klienc­kie
  • współ­mar­ke­ting   
  • spo­łecz­ność

 

Kupuj onli­ne
dosta­wa w 24 h
zwrot do 14 dni
pro­gram part­ner­ski
Pomoc
pomoc tech­nicz­na
napra­wy — gwa­ran­cja
kon­sul­ta­cje tech­nicz­ne
Warun­ki han­dlo­we
indy­wi­du­al­ne warun­ki
wspar­cie han­dlo­we
wspar­cie mar­ke­tin­go­we