Firmy instalacyjne

Jako dys­try­bu­tor współ­pra­cu­je­my z fir­ma­mi zaj­mu­ją­cy­mi się mon­ta­żem i sprze­da­żą deta­licz­ną lub hur­to­wą pro­duk­tów z naszej ofer­ty. Wyzna­jąc zasa­dę nie­kon­ku­ro­wa­nia ze swo­imi part­ne­ra­mi han­dlo­wy­mi, nie pro­wa­dzi­my sprze­da­ży hur­to­wej do klien­tów indy­wi­du­al­nych oraz insty­tu­cjo­nal­nych, któ­rych pro­fil dzia­łal­no­ści nie jest bez­po­śred­nio zwią­za­ny z naszą bran­żą.

Dla firm indy­wi­du­al­nych pro­wa­dzi­my usłu­gi kon­sul­tin­go­we w zakre­sie opra­co­wa­nia kon­cep­cji zabez­pie­czeń obiek­tów z reko­men­da­cją firm wyko­naw­czych.

Jaki jest Twój profil działalności?

Fir­my insta­la­cyj­ne

Od 15 lat two­rzy­my i roz­wi­ja­my z naszy­mi Part­ne­ra­mi pro­gram dys­try­bu­cji z war­to­ścią doda­ną. W naszej ofer­cie fir­my insta­la­cyj­ne znaj­dą szyb­kie­go i ela­stycz­ne­go dostaw­cę spraw­dzo­nych roz­wią­zań.  Dodat­ko­wo współ­pra­cu­jąc z nami możesz korzy­stać z narzę­dzi wspie­ra­ją­cych finan­so­wa­nie, ochro­nę należ­no­ści, jak i tech­nicz­ne wspar­cie wdro­że­nio­we.

 • Indy­wi­du­al­ny plan sprze­da­ży
  - zapla­nuj z nami roz­wój swo­jej fir­my tak aby nasza ofer­ta pozwo­li­ła rosnąć Two­jej fir­mie.  
 • Dedy­ko­wa­ne pro­mo­cje
  - korzy­staj z dedy­ko­wa­nych pro­mo­cji opie­ku­nów han­dlo­wych i wygry­waj 
 • Leady ryn­ko­we
  - obsłu­guj nasze zapy­ta­nia ofer­to­we
 • Współ­mar­ke­ting
  - podej­muj z nami wspól­ne aktyw­no­ści mar­ke­tin­go­we   
 • Glo­bal­na poli­ty­ka ceno­wa
  - korzy­staj z doj­rza­łej poli­ty­ki ryn­ko­wej pro­duk­tów 
 • Pra­ca z pro­jek­ta­mi
  - korzy­staj z peł­ne­go wspar­cia pro­jek­to­we­go i ochro­ny pro­jek­tów
 • Wspar­cie tech­nicz­ne i pre­zen­ta­cje klienc­kie
  - pre­zen­tuj razem z nami swo­im ken­tom naj­now­sze roz­wią­za­nia ryn­ko­we,
 • Pro­gram gwa­ran­cyj­ny 6 lat
  - zaofe­ruj klien­tom dłuż­szą gwa­ran­cje pro­du­cen­ta
 • Pro­gram pro­mo­cji bonu­sów
  - odbie­raj bonu­sy za wyni­ki sprze­da­żo­we

FreshMail.pl
 

Otrzymuj informacje o nowościach na skrzykę email

FreshMail.pl