Firmy handlowe

Jako dys­try­bu­tor współ­pra­cu­je­my z fir­ma­mi zaj­mu­ją­cy­mi się mon­ta­żem i sprze­da­żą deta­licz­ną lub hur­to­wą pro­duk­tów z naszej ofer­ty. Wyzna­jąc zasa­dę nie­kon­ku­ro­wa­nia ze swo­imi part­ne­ra­mi han­dlo­wy­mi, nie pro­wa­dzi­my sprze­da­ży hur­to­wej do klien­tów indy­wi­du­al­nych oraz insty­tu­cjo­nal­nych, któ­rych pro­fil dzia­łal­no­ści nie jest bez­po­śred­nio zwią­za­ny z naszą bran­żą.

Dla firm indy­wi­du­al­nych pro­wa­dzi­my usłu­gi kon­sul­tin­go­we w zakre­sie opra­co­wa­nia kon­cep­cji zabez­pie­czeń obiek­tów z reko­men­da­cją firm wyko­naw­czych.

Jaki jest Twój profil działalności?

Fir­my han­dlo­we i dys­try­bu­cyj­ne

Pod­pi­su­jąc z nami umo­wę o współ­pra­cy dys­try­bu­cyj­nej możesz w ławy spo­sób dołą­czyć do auto­ry­zo­wa­ne­go kana­łu sprze­da­ży. W prze­wi­du­je­my trzy stop­nie współ­pra­cy.

Partner handlowy

Współ­pra­ca na warun­kach ogól­nych. Roz­szerz swo­ją ofer­tę o pro­duk­ty z nasze­go por­fe­la.

Partner branżowy

Współ­pra­ca na warun­kach ofer­ty pro­duk­to­wej. Wybierz pro­duk­ty pasu­ją­ce do Two­je bran­ży i uzy­skaj na nie pre­fe­ren­cje warun­ki han­dlo­we

Partner dystrybucyjny

Współ­pra­ca na warun­kach ofer­ty dys­try­bu­cyj­nej. Zapla­nuj z nami wspól­ne dzia­ła­nia ryn­ko­we, warun­ki na gru­py pro­duk­to­we i dzia­łaj wspól­nie z nami.

 • Glo­bal­na poli­ty­ka ceno­wa
  - zaofe­ru­jesz swo­im klien­tom sta­bil­ny i prze­wi­dy­wal­ny rynek
 • Pra­ca z reje­stro­wa­ny­mi tema­ta­mi i pro­jek­ta­mi
  - zaofe­ru­jesz glo­bal­ną poli­ty­kę wspar­cia dla pro­jek­tów
 • Wspar­cie tech­nicz­ne i wdro­że­nio­we
  - otrzy­masz moż­li­wość ofe­ro­wa­nia wspar­cia wdro­że­no­we­go do inwe­sty­cji
 • Dostęp do szko­leń z nowych tech­no­lo­gii
  - będziesz uczest­ni­czył w szko­le­niach pro­du­cenc­kich
 • Roz­sze­rzo­ny pro­gram gwa­ran­cyj­ny
  - możesz ofe­ro­wać roz­sze­żo­ny pro­gram gwa­ran­cyj­ny
 • Współ­mar­ke­ting 
  - możesz razem z nami orga­ni­zo­wać akcje mar­ke­tin­go­we 

 

FreshMail.pl
 

Otrzymuj informacje o nowościach na skrzykę email

FreshMail.pl