KAMERY IP DO MONITORINGU
ZOBACZ NASZE PROMOCJE
WANDALOODOPORNE
EKSTREMALNIE
KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA
AKCESORIA MONTAŻOWE
180 stopni widoczności z oświetlaczem IR
KAMERY MUTISENSOROWE
ZOBACZ WIĘCEJ
INTELIGENTNE KAMERY

 

Promocje

Wybie­raj naj­lep­sze pro­mo­cje na nasze pro­duk­ty. Otrzy­muj ofer­ty spe­cjal­ne na ema­il.

Technologie i produkty

Poznaj aktu­al­no­ści doty­czą­ce naszych tech­no­lo­gii i moż­li­wo­ści sys­te­mów moni­to­rin­gu.

Doradztwo handlowe

Skon­tak­tuj się z nami aby dobrać sku­tecz­ne roz­wią­za­nie dla Two­je­go bez­pie­czeń­stwa.

Sklep internetowy

Pro­duk­ty któ­re możesz zapro­jek­to­wać w swo­im sys­te­mie.

Wdrożenia

Szu­kasz doświad­czo­ne­go dostaw­cy zapy­taj o refe­ren­cje.

Serwis RMA

Prze­sta­ło dzia­łać, zgłoś pro­blem.

NASZE USŁUGI

  • Sprze­daż hur­to­wa sys­te­mów moni­to­rin­gu.
  • Pro­jek­to­wa­nie sys­te­mów.
  • Audy­ty bez­pie­czeń­sta­wa i powy­ko­naw­cze.
  • Pomoc tech­nicz­na.
  • Wpar­cie pro­jek­to­we i finan­so­wa­nie dla inste­gra­to­rów.
  • Szko­le­nia tech­nicz­ne i zało­go­we.
  • Indy­wi­du­al­ne warun­ki han­dlo­we dla insta­la­to­rów.

Fir­mom han­dlo­wym, insta­la­cyj­nym i inte­gra­cyj­nym z naszej bran­ży zapew­nia­my korzyst­ne warun­ki współ­pra­cy. Zysku­jesz raba­ty ceno­we i kupu­jesz w niż­szych cenach z odro­czo­nym ter­mi­nem płat­no­ści. Korzy­stasz  z ochro­ny pro­jek­to­wej a tema­ty, któ­re two­rzysz z nami, wygry­wasz razem z nami. Masz dostęp do  naszych doświad­czeń we wdro­że­niach i imple­men­ta­cji indy­wi­du­al­nych roz­wią­zań.

suma.solutions

Import i dystrybucja

Potrze­bu­jesz indy­wi­du­al­nej ofer­ty i pomo­cy przy dobo­rze kamer – skon­tak­tuj się z nami! Wyślij do nas swo­je zapy­ta­nie lub zadzwoń, a nasz dorad­ca udzie­li Ci wszel­kich nie­zbęd­nych infor­ma­cji doty­czą­cych pro­duk­tów, cen, dostęp­no­ści czy roz­wią­zań tech­nicz­nych.
kafel fuji

Nasze spe­cja­li­za­cje pozwo­lą Ci zapro­jek­to­wać z nami bez­piecz­ny sys­tem. Sie­cio­wy­mi sys­te­ma­mi moni­to­rin­gu wideo ip zaj­mu­je­my się od 2002 roku, wraz z poja­wie­niem się pierw­szych takich roz­wią­zań w kra­ju. 

szybki kontakt

+32 757 99 29

firmy Handlowe

Zobacz jeśli chciał­byś pod­jąć regu­lar­ną współ­pra­cę han­dlo­wą z naszą fir­mą

Firmy intergacyjne

Zobacz jeśli inte­re­su­je Cię pod­ję­cie sta­łej współ­pra­cy pro­jek­to­wej