Dołącz do VIVOTEK — szkolenie 26 kwietnia KATOWICE

Szkolenie VIVOTEK — Zostań Partnerem VIVOTEK

Moduły szkolenia:
• Dlaczego VIVOTEK? – poznaj program partnerski i benefity płynące z autory­zo­wanego kanału produ­centa.
Program partnerski VIVOTEK Polska powstał i jest aktywnie rozwijany razem z partnerami od 2015 roku. Razem z partnerami rozwijamy i rozbu­do­wy­wujemy moduły programu, pozwa­lające zdobywać Partnerom nowe rynki zbytu na produkty wideo ip.

• Produkty VIVOTEK – prezen­tacja oferty produktów VIVOTEK wraz z techno­lo­giami dostępnymi w kamerach.
Mnogość technologi i możli­wości. W tej części szkolenia pokażemy jak i do czego użyć dostępnych w VIVOTEK techno­logii aby system monito­ringu był dla klienta inwestycją a nie kosztem.

• Pierwsze kroki – urucho­mienie kamery, konfi­gu­racja urządzeń oraz programu VAST.
Ta część pokazuje w jaki sposób szybko i sprawie skonfi­gu­rować system, nieza­leżnie od ilości kamer, czy jest ich 5 czy 200. Czas to pieniądz i konfi­gu­racja musi być łatwa, szybka i nieza­wodna.

Szkolenie prowadzą:
VIVOTEK Polska
Robert Stanosz — Business Development Manager (Poland)
Marcin Kulik — Product manager

UWAGA: Liczba miejsc ograni­czona do 20 osób na szkoleniu i maksy­malnie dwóch z firmy. Po zapeł­nieniu listy ogłosimy kolejny termin.