Dane rejestrowe i płatności

Adres rejestrowy

SUMA SOLUTIONS Sp. z o.o.
ul. Panew­nic­ka 109
40–761 Kato­wi­ce

Oddzia­ły
Biu­ro fir­mo­we VIVOTEK Pol­ska 
ul. Bul­wa­ro­wa 31
31–751 Kra­ków

Dane rejestrowe

Kon­ce­sja MSWiA L-0509/00
VAT No / NIP PL6270013240
REGON 008435281
BDO 000002728
KRS 0000119218 SR Kato­wi­ce-Wschód wydział VIII gospo­dar­czy KRS

Dane bankowe

Płat­no­ści w Zło­tych Pol­skich (PLN)
Opła­ty w PLN za dostar­czo­ny towar i wyko­na­ne usłu­gi pro­si­my regu­lo­wać na poniż­szy rachu­nek ban­ko­wy.
PLN — 23 1050 1243 1000 0090 3055 4530

Płat­no­ści w walu­cie EURO 
Opła­ty w EURO za dostar­czo­ny towar i wyko­na­ne usłu­gi pro­si­my regu­lo­wać na poniż­szy rachu­nek ban­ko­wy.

EURO — 22 1050 1243 1000 0090 3055 4548 Kod BIC (Swift): INGBPLPW

Płatności za towary

Za zło­żo­ne zamó­wie­nie moż­na doko­nać płat­no­ści w nastę­pu­ją­cy spo­sób:

 1. Za pobra­niem – przy odbio­rze prze­sył­ki u kurie­ra bądź w pacz­ko­ma­cie
 2. Kre­dyt kupiec­ki – na warun­kach uzgod­nio­nych umo­wą dla part­ne­rów han­dlo­wych SUMA SOLUTIONS
 3. Prze­lew / Przed­pła­ta – na niżej wska­za­ny numer kon­ta ban­ko­we­go:
  SUMA SOLUTIONS SP. Z O.O.
  Panew­nic­ka 109
  40–761 Kato­wi­ce
  ING BANK ŚLĄSKI S.A. O. w Kato­wi­cach
  Kod SWIFT: INGBPLPW
  Nr kon­ta: PL 23 1050 1243 1000 0090 3055 4530
  Klient, któ­ry wybrał opcję płat­no­ści prze­le­wem, jest zobo­wią­za­ny do uisz­cze­nia opła­ty za zło­żo­ne zamó­wie­nie w ter­mi­nie do 7 dni od daty zło­że­nia zamó­wie­nia, w prze­ciw­nym wypad­ku zamó­wie­nie zosta­nie anu­lo­wa­ne. Ist­nie­je moż­li­wość prze­dłu­że­nia ter­mi­nu zapła­ty przy uprzed­nim poin­for­mo­wa­niu o tym fak­cie skle­pu.
 4.  Płat­ność kar­tą płat­ni­czą onli­ne

   

 5. Auto­ry­za­cji płat­no­ści onli­ne i kar­tą płat­ni­czą doko­nu­je pro­fe­sjo­nal­ny sys­tem reali­za­cji trans­ak­cji płat­ni­czych onli­ne PayU. Płat­ność odnli­ne możesz doko­nać tyl­ko w zaku­pach onli­ne
  w naszym skle­pie inter­ne­to­wym vipos.pl
  Klient po wybra­niu opcji płat­no­ści zosta­je prze­kie­ro­wa­ny do serwisu,umożliwiającego auto­ry­za­cję trans­ak­cji. Płat­no­ści on-line w skle­pie inter­ne­to­wym SUMA SOLUTIONS są doko­ny­wa­ne za pośred­nic­twem PayU SA, któ­ry gwa­ran­tu­je bez­pie­czeń­stwo płat­no­ści w ramach plat­for­my payu.pl. Zgod­nie z wymo­ga­mi orga­ni­za­cji płat­ni­czych, fir­my ofe­ru­ją­ce płat­no­ści onli­ne powin­ny speł­niać rygo­ry­stycz­ne stan­dar­dy bez­pie­czeń­stwa PCI DSS. Pay­ment Card Indu­stry Data Secu­ri­ty Stan­dard to świa­to­wy stan­dard usta­lo­ny przez orga­ni­za­cje płat­ni­cze (Visa, Master­Card) w celu ochro­ny danych oso­bo­wych posia­da­czy kart oraz infor­ma­cji zwią­za­nych z trans­ak­cja­mi doko­ny­wa­ny­mi za pomo­cą kart płat­ni­czych.

Wszyst­kie ser­wi­sy obsłu­gi­wa­ne prze­zSU­MA SOLUTIONS Sp. z o.o.  i ser­wis płat­no­ści onli­ne korzy­sta­ją z bez­piecz­ne­go szy­fro­wa­nia SSL stro­ny i wpi­sy­wa­nych danych.

Waż­ne!  Prze­sył­ki opła­co­ne prze­le­wem, przy pomo­cy płat­no­ści onli­ne lub kar­tą płat­ni­czą są reali­zo­wa­ne po uprzed­nim odno­to­wa­niu sto­sow­nej wpła­ty na kon­cie ban­ko­wym SUMA SOLUTIONS