Firmom han­dlo­wym, insta­la­cyj­nym i inte­gra­cyj­nym z naszej branży zapew­nia­my korzyst­ne warunki współ­pra­cy. Zyskujesz rabaty cenowe i kupu­jesz w niż­szych cenach z odro­czo­nym ter­mi­nem płat­no­ści. Korzystasz  z ochrony pro­jek­to­wej, a tematy, które two­rzysz z nami, wygry­wasz razem z nami. Masz dostęp do  naszych doświad­czeń we wdro­że­niach i imple­men­ta­cji indy­wi­du­al­nych roz­wią­zań.

Cennik kata­lo­go­wy

Cennik odsprze­da­żo­wy*

 

Sklep B2B on‐line dla Partnerów **)

*) Oferta pod­sta­wo­wa obej­mu­je ofertę dla zare­je­stro­wa­nych part­ne­rów o sta­tu­sie REGIONALNY PARTNER HANDLOWY.
**) Platforma B2B dostęp­na tylko dla zare­je­stro­wa­nych part­ne­rów. Prezentuje stany maga­zy­no­we i ceny zgodnie ze sta­tu­sem part­ne­ra w pro­gra­mie part­ner­skim.

Program partnerski

Dołącz do naszego Programu Partnerskiego. Program obej­mu­je cztery poziomy part­ner­skie, Partnera Regionalnego, Sprzedażowego, Autoryzowanego i Certyfikowanego. Zarejestruj się jako nasz Partner i zacznij korzy­stać z bene­fi­tów.

Wybrane korzy­ści:

 • Indywidualny plan sprze­da­ży
  - zapla­nuj z nami rozwój swojej firmy tak aby nasza oferta pozwo­li­ła rosnąć Twojej firmie 
 • Dedykowane pro­mo­cje
  - korzy­staj z dedy­ko­wa­nych pro­mo­cji opie­ku­nów han­dlo­wych
 • Leady rynkowe
  - obsłu­guj zapy­ta­nia doty­czą­ce wdra­ża­nia naszych sys­te­mów
 • Współmarketing
  - podej­muj z nami wspólne aktyw­no­ści mar­ke­tin­go­we   
 • Globalna poli­ty­ka cenowa
  - korzy­staj z doj­rza­łej poli­ty­ki ryn­ko­wej pro­duk­tów 
 • Praca z pro­jek­ta­mi
  - korzy­staj z pełnego wspar­cia pro­jek­to­we­go i ochrony pro­jek­tów
 • Wsparcie tech­nicz­ne i pre­zen­ta­cje klienc­kie
  - pre­zen­tuj razem z nami swoim kentom naj­now­sze roz­wią­za­nia rynkowe
 • Program gwa­ran­cyj­ny 6 lat
  - zaofe­ruj klien­tom dłuższą gwa­ran­cję pro­du­cen­ta
 • Produkty demo
  - poznaj nasze pro­duk­ty jeszcze przed sprze­da­żą
 • Rotacja maga­zy­no­wa
  - zarzą­dzaj ela­stycz­nie swoimi zapa­sa­mi maga­zy­no­wym