Dalsza odsprzedaż

Fir­mom han­dlo­wym, insta­la­cyj­nym i inte­gra­cyj­nym z naszej bran­ży zapew­nia­my korzyst­ne warun­ki współ­pra­cy. Zysku­jesz raba­ty ceno­we i kupu­jesz w niż­szych cenach z odro­czo­nym ter­mi­nem płat­no­ści. Korzy­stasz  z ochro­ny pro­jek­to­wej a tema­ty, któ­re two­rzysz z nami, wygry­wasz razem z nami. Masz dostęp do  naszych doświad­czeń we wdro­że­niach i imple­men­ta­cji indy­wi­du­al­nych roz­wią­zań.

Od 15 lat two­rzy­my i roz­wi­ja­my z naszy­mi Part­ne­ra­mi pro­gram dys­try­bu­cji . W naszej ofer­cie fir­my insta­la­cyj­ne znaj­dą szyb­kie­go i ela­stycz­ne­go dostaw­cę spraw­dzo­nych roz­wią­zań.  Dodat­ko­wo współ­pra­cu­jąc z nami możesz korzy­stać z narzę­dzi wspie­ra­ją­cych finan­so­wa­nie, ochro­nę należ­no­ści, jak i tech­nicz­ne wspar­cie wdro­że­nio­we.

 • Indy­wi­du­al­ny plan sprze­da­ży
  - zapla­nuj z nami roz­wój swo­jej fir­my tak aby nasza ofer­ta pozwo­li­ła rosnąć Two­jej fir­mie.  
 • Dedy­ko­wa­ne pro­mo­cje
  - korzy­staj z dedy­ko­wa­nych pro­mo­cji opie­ku­nów han­dlo­wych
 • Leady ryn­ko­we
  - obsłu­guj zapy­ta­nia doty­czą­ce wdra­ża­nia naszych sys­te­mów
 • Współmarke­ting
  - podej­muj z nami wspól­ne aktyw­no­ści mar­ke­tin­go­we   
 • Glo­bal­na poli­ty­ka ceno­wa
  - korzy­staj z doj­rza­łej poli­ty­ki ryn­ko­wej pro­duk­tów 
 • Pra­ca z pro­jek­ta­mi
  - korzy­staj z peł­ne­go wspar­cia pro­jek­to­we­go i ochro­ny pro­jek­tów
 • Wspar­cie tech­nicz­ne i pre­zen­ta­cje klienc­kie
  - pre­zen­tuj razem z nami swo­im ken­tom naj­now­sze roz­wią­za­nia ryn­ko­we,
 • Pro­gram gwa­ran­cyj­ny 6 lat
  - zaofe­ruj klien­tom dłuż­szą gwa­ran­cje pro­du­cen­ta
 • Pro­duk­ty demo
  - poznaj nasze pro­duk­ty jesz­cze przed sprze­da­żą
 • Rota­cja maga­zy­no­wa
  - zarzą­dzaj ela­stycz­nie swo­imi zapa­sa­mi maga­zy­no­wy­mi
 
 
 
Skon­tak­tuj się z nami i spo­tkaj się z opie­ku­nem han­dlo­wym lub zare­je­struj swo­ją fir­mę u nas jako Part­ne­ra Han­dlo­we­go