Technologie i produkty

Odczyt tablic rejestracyjnych

RODZAJE SYSTEMÓW  Aby rozpo­znawać automa­tycznie tablice rejestra­cyjne pojazdów możesz skorzystać z dwóch dróg SYSTEMY LPR To specja­li­zowane oprogra­mo­wanie korzy­stające z wysokiej dokład­ności algorytmów do analizy tablic rejestra­cyjnych.  Do systemów LPR wykorzy­stujemy dedykowane kamery LPC (np monitoring autostrad).  KAMERY LPR To specja­li­zowane kamery korzy­stające z wewnętrznego oprogra­mo­wania anali­zu­jącego obraz kamery. Kamery oferują podstawowe, najczę­ściej używane funkcje anali­tyczne np. jak białe i czarne listy.  SYSTEMY LPR OPROGRAMOWANIE DO ODCZYTU TABLIC REJESTRACYJNYCH Oprogra­mo­wanie LPR zapewnia różno­rodność konfi­gu­racji całego systemu, automa­ty­zacji powiązań scena­riuszy oraz dokładnego doboru kamer do specy­ficznych warunków na drodze. Dedykowane kamery LPR umożli­wiają w łatwy sposób stworzenie autono­micznego systemu kontroli dostępu, poboru opłat czy systemu ewidencji przemiesz­cza­jących się po zakładzie pojazdów. W NASZEJ OFERCIE ZNAJDZIESZ TRZY APLIKACJE LPR • SENSTAR LPR • Milestone LPR • VivoQu­ic­kView LPR KAMERY LPR Kamera do odczytu tablic rejestra­cyjnych Model IB9387-LPR

Ekonomiczne rozwiązania – mini kamery 3000i z funkcjami analityki BOSCH

Seria nowych, sieciowych kamer 3000i Bosch, obejmuje cztery modele, przystępnych cenowo urządzeń w różnych obudowach. Doskonale sprawdzą się do nadzoru małych sklepów detalicznych, biur, banków, obiektów użytecz­ności publicznej, a także prywatnych posesji i domów. Kamery Bosch 3000i pracują w rozdziel­czości od 1080p do 5MP, wyświe­tlają 30 kl./s oraz posiadają funkcję High Dynamic Range do 120dB. Modele do zasto­sowań zewnętrznych są też wyposażone w oświe­tlacz IR, który zapewnia wysokiej jakości obrazy w warunkach słabego oświe­tlenia, a nawet w nocy. Kamera wewnętrzna FLEXIDOME typu turret jest również wyposażona w oświe­tlacz IR. Najistot­niejszą jednak funkcją jest Essential Video Analytics, a także funkcje analizy obrazu, takie jak wykry­wanie zablo­ko­wanych wyjść awaryjnych, powia­da­mianie o kolejce czy do analizy zachowań, w tym do zliczania osób, co można wykorzystać do poprawy obsługi klienta. Sieciowe kamery dozoru 3000i to wysoka jakość obrazu…

Skuteczny system monitoringu w obiekcie handlowym — oprogramowania Milestone

Jak skutecznie chronić swoje pieniądze prowadząc biznes w branży związanej ze sprzedażą detaliczną? Od zawsze sprzedaż detaliczna boryka się z problemem częstych, drobnych kradzieży. To z kolei przekłada się na ponoszenie strat finan­sowych przez właści­cieli sklepów. Prostym i skutecznym rozwią­zaniem tego problemu jest skuteczny system monito­ringu zainsta­lowany w obiekcie handlowym. Warto podkreślić, że skuteczny system nadzoru wideo dodatkowo wpływa na wzrost bezpie­czeństwa, osób pracu­jących, jak i przeby­wa­jących w obiekcie. A dodatkowo oprogra­mo­wania Milestone pozwalają, także właści­cielom zinte­grować system biznesowy, tak aby osiągnąć większą wydaj­ności w codziennej działal­ności. Duże sklepy detaliczne, rozmiesz­czone w wielu lokali­za­cjach geogra­ficznych, ze scentra­li­zowaną siedzibą główną. Globalne korpo­racje muszą koordy­nować działalność wszystkich sklepów detalicznych, zloka­li­zo­wanych na rozległym obszarze geogra­ficznym. Centralne zarzą­dzanie monito­ringiem pozwala opera­torom bezpie­czeństwa nadzo­rować wszystkie sklepy z jednego miejsca, na przykład siedziby firmy. Doskonale sprawdzi się…

Systemy zarządzania nadzorem miejskim — Milestone

Wiele urzędów miejskich na całym świecie kupuje scentra­li­zowane systemy zarzą­dzania nadzorem, aby lepiej chronić swoje społe­czeństwo i infra­strukturę. Duże miasta wymagają lepszych systemów nadzoru, aby radzić sobie z codziennymi zagro­że­niami, takimi jak: kradzieże pojazdów, kradzieże kieszonkowe, napady, strze­laniny, akty wanda­lizmu. Nagra­dzane oprogra­mo­wanie do zarzą­dzania wideo Milestone XProtect może przyczynić się do poprawy ogólnego bezpie­czeństwa publicznego, skracając czas reakcji w przypadku wystą­pienia incydentu i zapew­niając organom ścigania szybkich infor­macji, niezbędnych do wszczęcia natych­mia­stowych inter­wencji. Jednostki policji muszą nieustannie obser­wować nagrania wideo z setek lub nawet tysięcy kamer rozmiesz­czonych w całym mieście. Wymagania systemowe zapew­niające bezpie­czeństwo miastu. Możliwość szybkiego reago­wania na aktywne alarmy Otwarta platforma umożliwia integrację produktów dodat­kowych i aplikacji innych firm, takich jak analiza wideo, rozpo­zna­wanie twarzy i rozpo­zna­wanie tablic rejestra­cyjnych Możliwość stałego dostępu do nagrań wideo Łatwa…

Aktualne promocje na kamery SONY

Do końca 2019 roku Kamery do zasto­so­wania wewnętrznego, jak i monito­ringu terenów zewnętrznych. Kopułki, bullety i kamera typu box. Wszystkie poniższe modele są w    SONY w mega promocji, aż do końca roku! SNC-EM600 Minikamera kopułkowa 720p/30 z techno­logią IPELA ENGINE EX  Przetwornik CMOS Exmor 1/3 cala ze skano­waniem progre­sywnym Rozdziel­czość 1920x1080 Wbudowany obiektyw zmien­no­ogni­skowy Zoom optyczny 3x , Zoom cyfrowy 4x, Zoom całkowity 12x Kąt widzenia w poziomie od 92,9° do 31,8°, w pionie od 73,1° do 25,5°, nachy­lenie 121,5° Ogniskowa f = od 3 mm do 9 mm Przysłona F1,2 (szero­ko­kątny) do F2,1 (teleobiektyw) Prawdziwa funkcja D/N, Korekcja tonów: Techno­logia Visibility Enhancer, Redukcja szumów Techno­logia XDNR, Stabi­li­zator obrazu, Archi­tektura funkcji analizy DEPA Advanced Inteli­gentna detekcja ruchu, Wykry­wanie twarzy, Alarm dotyczący sabotażu, Analiza sceny: przecho­dzenie, wtargnięcie, wykry­wanie…

XProtect Mobile Milestone — Zdalny nadzór gdziekolwiek jesteś!

XProtect Mobile to bezpłatna aplikacja na urządzenia mobilne, dla wszystkich produktów Milestone. Dzięki bezpłatnej aplikacji XProtect Mobile będziesz mieć zdalny dostęp do systemu nadzoru na urządze­niach mobilnych, gdzie­kolwiek jesteś, nawet w trakcie podróży. Wystarczy smartfon czy tablet z dostępem do internetu. Aplikacja umożliwia wyświe­tlanie, odtwa­rzanie i ekspor­to­wanie nagrań wideo, słuchanie dźwięku, a także przeka­zy­wanie za pomocą kamery komuni­katów używając przycisku Push-To-Talk. Co więcej, dzięki kontroli dostępu, możemy odbierać powia­do­mienia dotyczące zdarzeń i wyzwa­lanych alarmów bezpo­średnio na urządzeniu mobilnym. Aplikacja XProtect Mobile pozwala szybko reagować na wszelkie incydenty i zdarzenia, poprzez zdalne stero­wanie wyjściami. Dzieje się tak, ponieważ obraz wideo, dzięki GPS, jest na bieżąco przesyłany z kamery na urządzenie mobilne i z powrotem do systemu XProtect. Aplikacja obsługuje 30 języków i zapewnia natych­mia­stowy dostęp do systemów za pośred­nictwem Wi-Fi,…

6 polecanych dodatków do oprogramowania XProtect Milestone

W tej części zapre­zen­tujemy w skrócie produkty dodatkowe XProtect Milestone, które w szcegól­ności chcemy Wam polecić. Produkty dodatkowe to elementy i funkcje, które wzbogacają system o dodatkowe wartości, a przede wszystkim funkcjo­nal­ności. W celu spełnienia rosnących oczekiwań użytkow­ników,  Milestone opracował i rozwinął dodatki, biorąc pod uwagę rozwią­zania XProtect VMS i Milestone Husky. Na pewno dodatki do oprogra­mo­wania warto stosować, aby tworzyć niestan­dardowe rozwią­zania w zakresie nadzoru, a także brać pod uwagę konkretne potrzeby.  Jeżeli chcecie uzyskać jeszcze więcej infor­macji o każdym z prezen­to­wanych poniżej dodatków, zapra­szamy do przejścia do szcze­gó­łowych artykułów. Polecane dodatki do oprogra­mo­wania XProtect Access XProtect   Access Zinte­gro­wanie funkcji kontroli dostępu z istnie­jącym oprogra­mo­waniem Na początek prezen­tujemy dodatek XProtect Access, który umożliwia zinte­gro­wanie funkcji kontroli dostępu z istnie­jącym oprogra­mo­waniem. Dzięki niemu użytkownik może zarządzać kamerami wideo i systemem kontroli dostępu za pomocą…