Technologie i produkty

Zachowaj dystans

Dokładna kontrola ilości osób w OBIEKCIE. W tym trudnym okresie na całym świecie dążymy do zapew­nienia rozwiązań dla Twojej firmy, umożli­wia­jących zapew­nienie bezpiecznego i zdrowego środo­wiska dla Twoich klientów.  Dzięki rozwią­zaniu VIVOTEK Crowd Control Solution można łatwo monito­rować liczbę osób wchodzących i wycho­dzących z wyliczeniem osób pozosta­jących w obiekcie, zapew­niając w ten sposób klientom i perso­nelowi bezpieczne otoczenie.  Ten inteli­gentny system liczący może być stosowany przy wejściach do obszarów o wyższym prawdo­po­do­bień­stwie interakcji społecznych, takich jak komuni­kacja publiczna, obiekty sanitarne, sklepy, super­markety, apteki, banki i restau­racje. TRANSPORT strefy sanitarne Budynki użytecz­ności publicznej powierzchnie handlowe Bezpieczny i prosty sposób aby zwery­fi­kować ilość osób w Twoim obiekcie. Określ ile osób może przebywać w pomiesz­czeniu, a system już sam będzie kontro­lował to w czasie rzeczy­wistym. Dokładność Kontrola ilości osób — dla trans­portu Wdrożenie naszego systemu jest bardzo…

Niezawodne oprogramowania Milestone wykorzystywane w monitoringu lotnisk

Każdego dnia miliony osób wybiera samolot jako środek trans­portu. Dlatego też, w dzisiej­szych czasach linie lotnicze, służby celne, patrole graniczne i policja na lotni­skach, szcze­gólnie zwracają uwagę na wysoki poziom bezpie­czeństwa podróżnych i są zainte­re­sowani nieza­wodnymi rozwią­za­niami do monito­ringu wideo. Warto podkreślić, że często wybierane i polecane są rozwią­zania firmy Milestone, głównie ze względu na fakt, że oprogra­mo­wanie XProtect® bezpro­blemowo integruje się z produktami i urządze­niami innych firm. Charak­te­ry­styka branży — Zróżni­cowane środo­wisko i warunki pogodowe, wiele budynków na rozległym obszarze — Wielu użytkow­ników, w tym ochrona lotniska, służby celne, patrol graniczny, policja lotniska, linie lotnicze, podróżni, obsługa lotniska i punkty handlowe zloka­li­zowane na lotnisku Zagro­żenia związane z bezpie­czeń­stwem — Wykry­wanie podej­rzanych osób w punktach kontroli paszpor­towej / kontroli bezpie­czeństwa — Ochrona obiektu — Pozosta­wione bagaże — Zakaz wstępu do strefy…

Monitorowanie ruchu ulicznego z oprogramowaniami Milestone

Przez cały czas, miliony przemiesz­cza­jących się samochodów mogą spowo­dować kolizję drogową lub spowo­dować inne zagro­żenie bezpie­czeństwa. W związku z tym, monito­ro­wanie ruchu stało się niezbędne. Obecnie istotne jest aby szybko wykryć i wskazać lokali­zację zaist­niałego wypadku i lepiej określić, w jaki sposób odpowiednio zareagować na niego. Z pomocą przychodzi tutaj oprogra­mo­wanie Milestone i jego integracja z produktami stron trzecich. I tak, na przykład: rozpo­zna­wanie tablic rejestra­cyjnych, wyznacza ramy dla służb drogowych i umożliwia reago­wanie na wystę­pujące zdarzenia, a następnie anali­zo­wanie wzorców ruchu w celu plano­wania infra­struktury drogowej. Charak­te­ry­styka branży — Siedziba główna z setkami lub tysiącami kamer, które są rozmiesz­czone w okolicy lub w mieście — Wsparcie dla regio­nalnych centrów monito­ro­wania ruchu z kamer wideo i przeka­zy­wanie infor­macji na temat warunków na drogach do lokalnych mediów Zagro­żenia związane z bezpie­czeń­stwem — Wypadki drogowe — Przekra­czanie dozwo­lonej prędkości —…

6 powodów, dla których warto wybrać oprogramowanie do rozpoznawania twarzy Senstar Symphony

Oprogra­mo­wanie do rozpo­zna­wania twarzy Senstar Symphony pozwala na identy­fi­kację rysów twarzy osób. Dzięki temu możemy np. nie wpuszczać określonych osób, które w przeszłości wywoływały konflikty do obiektów użytecz­ności publicznej, kawiarni, dyskotek, kasyn czy stadionów. Z kolei identy­fi­kacja i rozpo­znanie znanych i ważnych dla nas gości, poprawi ich poziom obsługi. To z kolei wpłynie na ich lepsze zadowo­lenia, a nam przyniesie wymierne zyski. Opaten­towana techno­logia 2D do 3D Oprogra­mo­wanie do rozpo­zna­wania twarzy wykorzy­stuje połączenie opaten­to­wanej techno­logii korekcji ułożenia 2D do 3D. Dzięki temu szybko i nieza­wodnie identy­fikuje osoby w czasie rzeczy­wistym. Identy­fi­kacja osób odbywa się bez względu na wystę­pujące oświe­tlenie, pod różnymi kątami widzenia. Bez znaczenia dla identy­fi­kacji jest także zarost, okulary czy poza danej osoby. Program rozpo­znaje poruszające się osoby, a także przeby­wające w większym tłumie. Szybkie przetwa­rzanie obrazu Oprogra­mo­wanie…

MA9322-EHTV — multisensorowy model z 4 niezależnymi obiektywami

Widok dookólny 360° 4 obiektywy Całkowita rozdziel­czość 20 MP Odświe­żanie 30 kl/sek [przy 2688x1920] dla każdego przetwornika SNV (Supreme Night Visibility) monito­ro­wanie w kolorze w warunkach słabego oświe­tlenia Smart Stream III w celu optyma­li­zacji wydaj­ności pasma WDR Pro poprawa obrazu w miejscach o wysokim kontraście oświe­tlenia Jedno­kie­runkowe audio — wbudowany mikrofon i detekcja audio Wanda­lo­od­porna obudowa IK10 Odporna na nieko­rzystne warunki atmos­fe­ryczne, klasa szczel­ności IP66, praca w skrajnych tempe­ra­turach ‑30°C — +60°C Zdalne ustawianie ostrości Techno­logia kompresji H.265 Wbudowany oświe­tlacz IR skuteczny do 30 metrów Odporna na warunki atmos­fe­ryczne obudowa o klasie ochrony IP66 i wanda­lo­od­por­ności IK10 Bezpie­czeństwo Trend Micro INTELIGENTNE FUNKCJE Model MA9322-EHTV posiada tak zwane inteli­gentne funkcje, podno­szącą bezpie­czeństwo. Funkcja Tampering Detection,  powia­damia o wszel­kiego rodzaju próbach związanych z naruszeniem kamery. Dzięki temu kamera jest w stanie poinfor­mować użytkownika o wszelkich incydentach,…

Skuteczny monitoring obiektów handlowych

Nieza­wodne zabez­pie­czenia wpływające na poprawę bezpie­czeństwa klientów i pracow­ników, a także skuteczny monitoring, w dzisiej­szych czasach są kluczowymi elementami infra­struktury każdego sklepu. Poza samą ochroną, wykorzy­stując nowoczesne kamery i oprogra­mo­wania, monito­rować można także różne inne parametry, jak na przykład natężenie ruchu w sklepie. W tym celu z pomocą przychodzą rozwią­zania Vivotek z szeregiem nowocze­snych techno­logii. Wejście/wyjście Wejście to najbar­dziej ruchliwa lokali­zacja sklepu, dlatego istotne jest aby uchwycić czysty obraz wszystkich osób wchodzących i wycho­dzących ze sklepu. Jednak należy pamiętać, że urządzenia umiesz­czone przy wejściach do sklepów często muszą radzić sobie z silnym nasło­necz­nieniem. Co więcej może to wpływać na zaciem­nianie lub obniżenie jakości obrazu wideo. WDR Pro Techno­logia szero­kiego zakresu dynamiki (WDR) zwiększa widoczność obrazu w warunkach o wysokim kontraście i poprawia identy­fi­kację obiektu. Inaczej mówiąc, kamera z funkcją WDR Pro jest w stanie wyraźnie…