Zdalny podgląd — Aplikacja Qnapa d na urządzenia mobilne.

Apli­ka­cja Qnap Vmo­bi­le umoż­li­wia zdal­ny pod­gląd Apli­ka­cja Qnap Vmo­bi­le umoż­li­wia zdal­ny pod­gląd do reje­stra­to­rów w dowol­nym miej­scu i cza­sie za pomo­cą urzą­dzeń z sys­te­mem Andro­id i iOS. Pozwa­la na zarzą­dza­nie kame­ra­mi IP, pod­gląd live-view, ste­ro­wa­nie PTZ, wysy­ła­nie powia­do­mień o zda­rze­niach, odtwa­rza­nie i wyszu­ki­wa­nie nagra­nych mate­ria­łów według daty i cza­su. Wśród funk­cji, któ­re ta apli­ka­cja ofe­ru­je,…

Czytaj więcej ...

rejestratory QNAP — nowa seria

reje­stra­to­ry QNAP QNAP® zapre­zen­to­wał serię reje­stra­to­rów VS-2200 PRO+, współ­pra­cu­ją­cych z  sys­te­mem Linux. 2-dys­­ko­­we reje­stra­to­ry VS-2200 Pro+ dostęp­ne są w obu­do­wie typu tower w 3 warian­tach, obsłu­gu­ją­cych 4, 8 lub 12 kana­łów. Przy moż­li­wo­ści korzy­sta­nia z wie­lu cie­ka­wych funk­cji, urzą­dze­nie wyróż­nia się nie­wiel­ki­mi roz­mia­ra­mi oraz atrak­cyj­ną ceną. Jest to ide­al­ne roz­wią­za­nie dla małych insta­la­cji w biu­rach,…

Czytaj więcej ...

Dyski twarde marki WD do QNAP

QNAP pole­ca do moni­to­rin­gu 24/7 serię pur­pu­ro­wych dys­ków twar­dych mar­ki WD: WD Pur­ple™ 5 TB (WD50PURX) & 6 TB (WD60PURX), zapew­nia­jąc przy tym naj­wyż­szą jakość zapi­su i bez­pie­czeń­stwo zapi­sa­nych danych z nagrań. Nowe WD Pur­ple 5/6 TB zosta­ły zapro­jek­to­wa­ne dla sys­te­mów NVR obsłu­gu­ją­cych do 8 kie­sze­ni. Jest to seria wypro­du­ko­wa­na spe­cjal­nie do roz­wią­zań moni­to­rin­gu. Dys­ki…

Czytaj więcej ...

Aplikacja mobilna QNAP w wersji 3.0

QNAP pre­zen­tu­je nową wer­sję apli­ka­cji mobil­nej dla sys­te­mów iOS. Apli­ka­cja posia­da roz­sze­rzo­ną funk­cjo­nal­ność, jest bar­dziej przy­ja­zna użyt­kow­ni­kom, tryb low-ban­dwidth oraz popra­wio­ny inter­fa­ce użyt­kow­ni­ka. _________________________________________________________________________ Użyt­ko­wa­nie sys­te­mów moni­to­rin­gu w ruchu sta­je się coraz popu­lar­niej­sze. Więk­szość apli­ka­cji, dostar­cza jed­nak sła­bej jako­ści obraz, głów­nie za spra­wą sła­bej prze­pu­sto­wo­ści łącza mobil­ne­go. Apli­ka­cja VMo­bi­le 3.0 zosta­ła wypo­sa­żo­na w spe­cjal­ny tryb…

Czytaj więcej ...