Niezawodne kamery w bardzo niskich cenach! Promocja kamery

Na dobry począ­tek Nowe­go Roku wasze ulu­bio­ne mode­le kamer w bar­dzo niskich cenach! Pro­mo­cja kame­ry Sprawdź­cie co dla Was przy­go­to­wa­li­śmy: Sty­lo­we i eko­no­micz­ne kame­ry typu bul­let IB8360 i IB8360-W — bez­prze­wo­do­wa (model IB8360-W) — wbu­do­wa­ny oświe­tlacz IR sku­tecz­ny do 12 metrów (dobrej jako­ści obraz w zupeł­nej ciem­no­ści) — apli­ka­cja VIVOC­lo­ud (łatwy i bez­piecz­ny pod­gląd zdal­ny…

Czytaj więcej ...

Promocja kamery ip bullet

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI Udział w ofe­ro­wa­nej pro­mo­cji “pro­mo­cja kame­ry ip” jest moż­li­wy do wyczer­pa­nia zapa­sów SUMA SOLUTIONS ofe­ru­je Ci moż­li­wość zaku­pie­nia w skle­pie inter­ne­to­wym kamer typu bul­let IB8367A, IB8369A, IB8377 i IB8379 na warun­kach okre­ślo­nych w pro­mo­cji. Pro­mo­cja jest ogra­ni­czo­na ilo­ścio­wo  do wyczer­pa­nia zapa­su pro­mo­cyj­nych kamer. Ceny pro­mo­cyj­ne dla insta­la­to­ra są widocz­ne po zalo­go­wa­niu do…

Czytaj więcej ...

MEGA CENY NA BULLETY! SUPER PROMOCJA!

W naszej pro­mo­cji Mega niskie ceny na kame­ry typu bul­let! Dla­cze­go nasze bul­le­ty są naj­lep­sze? — wbu­do­wa­ny oświe­tlacz IR sku­tecz­ny do 30 metrów (dobrej jako­ści obraz w zupeł­nej ciem­no­ści) — apli­ka­cja VIVOC­lo­ud (łatwy i bez­piecz­ny pod­gląd zdal­ny) — smart stre­am II w celu opty­ma­li­za­cji wydaj­no­ści pasma — moż­li­wość wydłu­że­nia gwa­ran­cji — wytrzy­ma­łe kon­struk­cyj­nie, meta­lo­we, wan­da­lo­od­por­ne…

Czytaj więcej ...

Mega ceny na HEMISFERY

REGULAMIN PROMOCJI „Mega ceny na HEMISFERYWARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI Udział w ofe­ro­wa­nej pro­mo­cji jest moż­li­wy do 31 paź­dzier­ni­ka 2017 ZAKUP PRODUKTÓW W CENACH PROMOCYJNYCH: SUMA SOLUTIONS ofe­ru­je Ci moż­li­wość zaku­pie­nia w skle­pie inter­ne­to­wym wybra­nych kamer hemis­fe­rycz­nych VIVOTEK na warun­kach okre­ślo­nych w pro­mo­cji. Pro­mo­cja jest ogra­ni­czo­na cza­so­wo i trwa do do 31 paź­dzier­ni­ka 2017 lub…

Czytaj więcej ...

Kamera FD8166A w niższej cenie do soboty!

W naszym skle­pie VIPOS dobry tydzień dla naszych zare­je­stro­wa­nych Part­ne­rów👨👩 Kame­ra FD8166A w niż­szej cenie! KOD RABATOWYDSD4GWU8 KOD waż­ny do 03 wrze­śnia 2017 Zapra­sza­my do nasze­go skle­pu – VIPOS! Zobacz kame­rę IP FD8166A »…

Czytaj więcej ...

kamera ip IP8160 i IP8160-W

REGULAMIN PROMOCJI „Cena spe­cjal­na na kame­ry IP IP8160 i IP8160-WWARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI Możesz wziąć udział w ofe­ro­wa­nej pro­mo­cji do 31 sierp­nia 2017 ZAKUP PRODUKTÓW W CENACH PROMOCYJNYCH: SUMA SOLUTIONS ofe­ru­je Ci moż­li­wość zaku­pie­nia  poniż­szych pro­duk­tów na warun­kach okre­ślo­nych w pro­mo­cji. Pro­mo­cja jest ogra­ni­czo­na cza­so­wo i trwa do 31 sierp­nia 2017 Kame­ra IP IP8160

Czytaj więcej ...

Czujnik udarowy ∑CASA za 1 zł

REGULAMIN PROMOCJI „Czuj­nik ude­rze­nia ∑CASA za 1 zł” WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI Możesz wziąć udział w ofe­ro­wa­nej 30 kwiet­nia 2017 ZAKUP PRODUKTÓW W CENACH PROMOCYJNYCH: SUMA SOLUTIONS y ofe­ru­je Ci moż­li­wość zaku­pie­nia poniż­szych pro­duk­tów na warun­kach okre­ślo­nych w pro­mo­cji jeśli suma zaku­pów pro­duk­tów VIVOTEK w mie­sią­cu kwie­cień wynie­sie mini­mum 2 500 zł net­to. Pro­mo­cja jest ogra­ni­czo­na…

Czytaj więcej ...

Smart home Sigmacasa za 1 zł

Za nami już 10 lat obec­no­ści na ryn­ku pol­skim z pro­duk­ta­mi VIVOTEK. Z tej oka­zji dla naszych klien­tów pro­mo­cja jako podzię­ko­wa­nie za wybór naszych roz­wią­zań. Teraz może­cie roz­bu­do­wać swój dom / miesz­ka­nie o ele­men­ty smart sys­te­mu ∑CASA.…

Czytaj więcej ...

FreshMail.pl
 

Otrzymuj informacje o nowościach na skrzykę email

FreshMail.pl