Milestone (139)

Pozwól eks­per­tom prze­pro­wa­dzić Cię przez świa­to­wej kla­sy sys­tem VMS. Wypeł­nij for­mu­larz i poroz­ma­wiaj ze spe­cja­li­stą Mile­sto­ne przez tele­fon aby zapla­no­wać pre­zen­ta­cję. Przez 60 minut zupeł­nie bez­płat­nie eks­pert, zapre­zen­tu­je Ci dzia­ła­nie opro­gra­mo­wa­nia oraz udzie­li wszel­kich infor­ma­cji doty­czą­cych zalet pły­ną­cych z korzy­sta­nia z naj­lep­sze­go opro­gra­mo­wa­nia do zarzą­dza­nia wideo, któ­re jest dostęp­ne na ryn­ku. I dodat­ko­wo dowiesz się…

Czytaj więcej

Czy wie­cie, że jest dostęp­ny naj­now­szy Devi­ce Pack 9.4a Mile­sto­ne XPro­tect® zapew­nia­ją­cy obsłu­gę nowych urzą­dzeń oraz aktu­ali­za­cje dla urzą­dzeń już dzia­ła­ją­cych z opro­gra­mo­wa­niem XPro­tect. Co nowe­go? Doda­no obsłu­gę: — kom­pre­sji H.265 dla wybra­nych urzą­dzeń Bosch. — nowych firmware’ów urzą­dzeń m.in. Vivo­tek oraz Bosch — nowych mode­li urzą­dzeń m.in. Vivo­tek i Bosch — lista mode­li dostęp­na…

Czytaj więcej

Zapra­sza­my na bez­płat­ne semi­na­rium tech­nicz­ne z fir­mą Mile­sto­ne! Cze­ka­my na Was już 16 listo­pa­da (czwar­tek) w Park Hotel Dia­ment w Kato­wi­cach, roz­po­czy­na­my o godz. 9.00! Szko­le­nie jest bez­płat­ne, wyma­ga­na jest jedy­nie reje­stra­cja (ilość miejsc ogra­ni­czo­na). Link do reje­stra­cji https://www.milestonesys.com/events/events/seminars/16–11–2017-Katowice-event-reg/ Semi­na­rium skie­ro­wa­ne jest dla firm chcą­cych roz­po­cząć współ­pra­cę z Mile­sto­ne, jak i do obec­nych Part­ne­rów Mile­sto­ne. Spo­tka­nie…

Czytaj więcej

Bez­płat­ne opro­gra­mo­wa­nie XPro­tect Essen­tial + XPro­tect Essen­tial + to dar­mo­wa, w peł­ni funk­cjo­nal­na wer­sja opro­gra­mo­wa­nia do zarzą­dza­nia mate­ria­łem wideo (VMS) fir­my Mile­sto­ne. Dzię­ki obsłu­dze ośmiu kamer XPro­tect Essen­tial + jest ide­al­nym roz­wią­za­niem dla wła­ści­cie­li małych firm, któ­rzy potrze­bu­ją sys­te­mu moni­to­rin­gu wizyj­ne­go w celu ochro­ny pra­cow­ni­ków i mająt­ku. XPro­tect Essen­tial + umoż­li­wia rów­nież dostęp do sys­te­mu…

Czytaj więcej

Nowy model Husky został wpro­wa­dzo­ny pod nazwą Mile­sto­ne Husky M20 jako reje­stra­tor z funk­cją Smart Start plug-and-play do auto­ma­tycz­ne­go wyszu­ki­wa­nia i doda­wa­nia kamer oraz zarzą­dza­nia miej­scem do prze­cho­wy­wa­nia nagrań, samo­dziel­nej wymia­ny dys­ków twar­dych, z moż­li­wo­ścią wypo­sa­że­nia w zarzą­dzal­ny switch PoE. Urzą­dze­nie ofe­ro­wa­ne jest w wer­sji na 8 i 16 kana­łów w dwóch wer­sjach pojem­no­ści dys­ko­wej.…

Czytaj więcej

szko­le­nie cer­ty­fi­ka­cyj­ne Po raz kolej­ny mamy przy­jem­ność zapro­sić do wzię­cia udzia­łu w szko­le­nie cer­ty­fi­ka­cyj­ne dla Part­ne­rów fir­my Mile­sto­ne. Szko­le­nie odbę­dzie się w dniach 1–3 mar­ca 2016 r. w War­sza­wie. Kurs potwier­dzo­ny zda­nym testem cer­ty­fi­ka­cyj­nym upraw­nia do zaku­pu i odsprze­da­ży pro­duk­tów XPro­tect Expert oraz XPro­tect Cor­po­ra­te. Wzo­rem poprzed­nich edy­cji, tak­że tym razem pro­po­no­wa­ne są dwa pakie­ty szko­le­nia: Szko­le­nie…

Czytaj więcej

Mile­sto­ne Husky M10 to nowo­cze­sny NVR o naj­wyż­szych walo­rach este­tycz­nych i użyt­ko­wych z fabrycz­nie zain­sta­lo­wa­nym  i skon­fi­gu­ro­wa­nym VMS XPro­tect Mile­sto­ne. Jest to roz­wią­za­nie dedy­ko­wa­ne do małych sys­te­mów tele­wi­zji dozo­ro­wej, zbu­do­wa­nych z mak­sy­mal­nie 8 kamer.…

Czytaj więcej

Kolej­na Cer­ty­fi­ka­cja Mile­sto­ne już za nami! W dniach 22–24 czerw­ca 2015r. odby­ło się kolej­ne szko­le­nie cer­ty­fi­ka­cyj­ne fir­my Mile­sto­ne. Pod­czas szko­le­nia Part­ne­rzy mie­li oka­zję pogłę­bić swo­ją wie­dzę z zakre­su opro­gra­mo­wa­nia Mile­sto­ne XPro­tect® w wer­sjach Cor­po­ra­te i Expert.…

Czytaj więcej

Xpro­tect Trans­act poma­ga prze­my­sło­wi deta­licz­ne­mu w iden­ty­fi­ka­cji pro­ble­mów w powią­za­niu z punk­ta­mi sprze­da­ży oraz urzą­dze­nia­mi wypła­ca­ją­cy­mi pie­nią­dze, redu­ku­jąc w ten spo­sób ubyt­ki sprze­da­ży, kra­dzie­że i oszu­stwa oraz zapew­nia­jąc bez­pie­czeń­stwo w skle­pie. Dostar­cza­jąc roz­wią­za­nie pozwa­la­ją­ce na syn­chro­ni­za­cję obra­zu video z kame­ry, z obra­zem przed­sta­wia­ją­cym para­gon w cza­sie rze­czy­wi­stym, pozwa­la­jąc w ten spo­sób na łatwe moni­to­ro­wa­nie pra­wi­dło­wo­ści…

Czytaj więcej

Teraz użyt­kow­ni­cy mają dostęp do apli­ka­cji mobil­nej z dowol­ne­go miej­sca na świe­cie, mogą dzię­ki niej oprócz obra­zu na żywo, zoba­czyć play­back oraz wyeks­por­to­wać wideo. Apli­ka­cja jest dostęp­na w 27 języ­kach, dzia­ła z wszyst­ki­mi plat­for­ma­mi XPro­tect® oraz urzą­dze­nia­mi Mile­sto­ne Husky™ i plat­for­mą Mile­sto­ne Arcus™. Apli­ka­cję moż­na pobrać za dar­mo z Google Play, App Sto­re oraz Win­dows…

Czytaj więcej