Vivotek (139)

Już dostęp­ne dwa zesta­wy kamer wraz z reje­stra­to­rem w bar­dzo korzyst­nej ofer­cie ceno­wej! Reje­stra­tor WiFi ND8212W + 4 kame­ry bez­prze­wo­do­we IP8160-W (do zasto­so­wa­nie wewnętrz­ne­go) lub IB8360-W (do zasto­so­wa­nia zewnętrz­ne­go). Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje znaj­dziesz w w naszym skle­pie Vipos! Ceny hur­to­we widocz­ne tyl­ko po zalo­go­wa­niu! Upu­sty dla insta­la­to­rów i do dal­szej odsprze­da­ży   ND8212W + 4xIP8160W Cena kata­lo­go­wa…

Czytaj więcej

Obraz w per­spek­ty­wie 180° lub 360° W ofer­cie Vivo­tek dostęp­ne są już 12 MP kame­ry mul­ti­sen­so­ro­we, wypo­sa­żo­ne aż w 4 obiek­ty­wy. W zależ­no­ści od mode­lu – kame­ry MS8391-EV i MS8392-EV posia­da­ją obiek­ty­wy sta­ło­ogni­sko­we, nato­miast model MA8391-ETV obiek­ty­wy zmien­no­ogni­sko­we. Kame­ry zapew­nia­ją dosko­na­ły ultra­sze­ro­ki obraz wyso­kiej roz­dziel­czo­ści. Mode­le MS8391-EV i MS8392-EV reje­stru­ją obraz w per­spek­ty­wie 180 stop­ni,…

Czytaj więcej

Na dobry począ­tek Nowe­go Roku wasze ulu­bio­ne mode­le kamer w bar­dzo niskich cenach! Pro­mo­cja kame­ry Sprawdź­cie co dla Was przy­go­to­wa­li­śmy: Sty­lo­we i eko­no­micz­ne kame­ry typu bul­let IB8360 i IB8360-W — bez­prze­wo­do­wa (model IB8360-W) — wbu­do­wa­ny oświe­tlacz IR sku­tecz­ny do 12 metrów (dobrej jako­ści obraz w zupeł­nej ciem­no­ści) — apli­ka­cja VIVOC­lo­ud (łatwy i bez­piecz­ny pod­gląd zdal­ny…

Czytaj więcej

Dzię­ku­je­my za tak cie­płe przy­ję­cie poprzed­niej pro­mo­cji doty­czą­cej kamer IP bul­let Ful­lHD. Teraz mamy dla Was dwa razy wię­cej. Pro­mo­cję roz­sze­rza­my o kame­ry 4Mpix i dwu­krot­nie wydłu­ża­my okres pro­mo­cji! Pro­mo­cja kame­ry ip bul­let WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI Udział w ofe­ro­wa­nej pro­mo­cji “pro­mo­cja kame­ry ip” jest moż­li­wy do 30 grud­nia 2017 SUMA SOLUTIONS ofe­ru­je Ci moż­li­wość…

Czytaj więcej

Już 22 i 28 listo­pa­da zapra­sza­my na dru­gą część szko­le­nia tech­nicz­ne­go Vivo­tek Expert Cer­ti­fi­ca­te II (VECII) – VTT Ter­mi­ny szko­le­nia 22 listo­pa­da — Byd­goszcz  28 listo­pa­da — Kato­wi­ce Opis szko­le­nia Vivo­tek Tech­ni­cal Tra­ining (VTT) dedy­ko­wa­ny jest głów­nie dla pra­cow­ni­ków dzia­łu tech­nicz­ne­go i ser­wi­su. Pro­gram kon­cen­tru­je się na osią­gnię­ciu mak­sy­mal­nej wydaj­no­ści pro­duk­tów VIVOTEK. Pod­czas szko­le­nia pro­wa­dzo­ne…

Czytaj więcej

Kame­ra ip IB8367A kma­era ip B8367A to naj­czę­ściej wybie­ra­na kame­ra sie­cio­wa typu bul­let.  To model typu „all in one”, ze wzglę­du na  swo­ją funk­cjo­nal­ność, zapew­nia wyso­kiej jako­ści obraz wideo w wyso­kiej roz­dziel­czo­ści FULL HD, przy bar­dzo korzyst­nym sto­sun­ku jako­ści do ceny. Prze­zna­czo­na jest do dozo­ru zewnętrz­ne­go i jest dosko­na­łym roz­wią­za­niem do moni­to­rin­gu ulic, nie­du­żych par­kin­gów,…

Czytaj więcej

Kame­ra ip FD8166A kame­ra ip FD8166A to naj­chęt­niej wybie­ra­na mini-kame­­ra sie­cio­wa, w for­mie dys­kret­nej kopuł­ki, dosko­na­le nada­je się do moni­to­ro­wa­nia prze­strze­ni znaj­du­ją­cych się wewnątrz obiek­tów.  Kame­ra jest prak­tycz­nie nie­zau­wa­żal­na, a jej śred­ni­ca wyno­si zale­d­wie 9 cm. Dzię­ki cze­mu może ide­al­nie wkom­po­no­wać się w design biur, skle­pów, wind czy innych prze­strze­ni uży­tecz­no­ści publicz­nej. Cho­ciaż jest nie­wiel­kich…

Czytaj więcej

Aktu­ali­za­cje do kamer. Poni­żej znaj­du­ją się lin­ki do paczek z aktu­ali­za­cja­mi opro­gra­mo­wa­nia do kamer. Aktu­ali­za­cje mogą doty­czyć dodat­ko­wych funk­cji, usu­wa­ją wykry­te błę­dy i zagro­że­nia. Zale­ca­my bie­żą­ce aktu­ali­zo­wa­nie urzą­dzeń i opro­gra­mo­wa­nia.…

Czytaj więcej