Vivotek (9)

Dzię­ku­je­my za tak cie­płe przy­ję­cie poprzed­niej pro­mo­cji doty­czą­cej kamer IP bul­let Ful­lHD. Teraz mamy dla Was dwa razy wię­cej. Pro­mo­cję roz­sze­rza­my o kame­ry 4Mpix i dwu­krot­nie wydłu­ża­my okres pro­mo­cji! Pro­mo­cja kame­ry ip bul­let WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI Udział w ofe­ro­wa­nej pro­mo­cji “pro­mo­cja kame­ry ip” jest moż­li­wy do 30 grud­nia 2017 SUMA SOLUTIONS ofe­ru­je Ci moż­li­wość…

Czytaj więcej

Już 22 i 28 listo­pa­da zapra­sza­my na dru­gą część szko­le­nia tech­nicz­ne­go Vivo­tek Expert Cer­ti­fi­ca­te II (VECII) – VTT Ter­mi­ny szko­le­nia 22 listo­pa­da — Byd­goszcz  28 listo­pa­da — Kato­wi­ce Opis szko­le­nia Vivo­tek Tech­ni­cal Tra­ining (VTT) dedy­ko­wa­ny jest głów­nie dla pra­cow­ni­ków dzia­łu tech­nicz­ne­go i ser­wi­su. Pro­gram kon­cen­tru­je się na osią­gnię­ciu mak­sy­mal­nej wydaj­no­ści pro­duk­tów VIVOTEK. Pod­czas szko­le­nia pro­wa­dzo­ne…

Czytaj więcej

Kame­ra ip IB8367A kma­era ip B8367A to naj­czę­ściej wybie­ra­na kame­ra sie­cio­wa typu bul­let.  To model typu „all in one”, ze wzglę­du na  swo­ją funk­cjo­nal­ność, zapew­nia wyso­kiej jako­ści obraz wideo w wyso­kiej roz­dziel­czo­ści FULL HD, przy bar­dzo korzyst­nym sto­sun­ku jako­ści do ceny. Prze­zna­czo­na jest do dozo­ru zewnętrz­ne­go i jest dosko­na­łym roz­wią­za­niem do moni­to­rin­gu ulic, nie­du­żych par­kin­gów,…

Czytaj więcej

Kame­ra ip FD8166A kame­ra ip FD8166A to naj­chęt­niej wybie­ra­na mini-kame­­ra sie­cio­wa, w for­mie dys­kret­nej kopuł­ki, dosko­na­le nada­je się do moni­to­ro­wa­nia prze­strze­ni znaj­du­ją­cych się wewnątrz obiek­tów.  Kame­ra jest prak­tycz­nie nie­zau­wa­żal­na, a jej śred­ni­ca wyno­si zale­d­wie 9 cm. Dzię­ki cze­mu może ide­al­nie wkom­po­no­wać się w design biur, skle­pów, wind czy innych prze­strze­ni uży­tecz­no­ści publicz­nej. Cho­ciaż jest nie­wiel­kich…

Czytaj więcej

Aktu­ali­za­cje do kamer. Poni­żej znaj­du­ją się lin­ki do paczek z aktu­ali­za­cja­mi opro­gra­mo­wa­nia do kamer. Aktu­ali­za­cje mogą doty­czyć dodat­ko­wych funk­cji, usu­wa­ją wykry­te błę­dy i zagro­że­nia. Zale­ca­my bie­żą­ce aktu­ali­zo­wa­nie urzą­dzeń i opro­gra­mo­wa­nia.…

Czytaj więcej

Świę­tu­je­my waka­cje — spływ kaja­ko­wy 24 czerw­ca Zapra­sza­my Part­ne­rów VIVOTEK do udzia­łu w jed­no­dnio­wym spły­wie kaja­ko­wym na rze­ce Mała Panew. Kajak to dosko­na­ły relaks i odpo­czy­nek dla osób pre­fe­ru­ją­cych aktyw­ne for­my spę­dza­nia cza­su i świet­na oka­zja do kolej­nej przy­go­dy z VIVOTEK Pol­ska.…

Czytaj więcej

Modu­ły szko­le­nia: • Dla­cze­go VIVOTEK? – poznaj pro­gram part­ner­ski i bene­fi­ty pły­ną­ce z auto­ry­zo­wa­ne­go kana­łu pro­du­cen­ta. Pro­gram part­ner­ski VIVOTEK Pol­ska powstał i jest aktyw­nie roz­wi­ja­ny razem z part­ne­ra­mi od 2015 roku. Razem z part­ne­ra­mi roz­wi­ja­my i roz­bu­do­wy­wu­je­my modu­ły pro­gra­mu, pozwa­la­ją­ce zdo­by­wać Part­ne­rom nowe ryn­ki zby­tu na pro­duk­ty wideo ip. • Pro­duk­ty VIVOTEK – pre­zen­ta­cja ofer­ty…

Czytaj więcej