Szybkoobrotowe zewnętrzne minikamery kopułkowe SONY z technologią IPELA ENGINE PRO

Szyb­ko­obro­to­we zewnętrz­ne mini­ka­me­ry kopuł­ko­we SONY z tech­no­lo­gią IPELA ENGINE PRO. Mode­le serii W dosko­na­le nada­je się do moni­to­ro­wa­nia roz­le­głych obsza­rów w trud­nych warun­kach i spraw­dzą się w moni­to­rin­gu stra­te­gicz­nych obiek­tów, takich jak lot­ni­ska i sta­dio­ny, koń­cząc na obsza­rach miast i pasa­żach skle­po­wych. Wyraź­nie widocz­ny każ­dy szcze­gół i wyso­ka jakość obra­zu Po pierw­sze, kame­ry wypo­sa­żo­ne są…

Czytaj więcej ...

Nowości w ofercie SONY

Zobacz­cie co nowe­go w ofer­cie SONY. Poni­żej znaj­dzie­cie mode­le kamer, któ­re zosta­ją wyco­fa­ne z ofer­ty SONY oraz mode­le kamer pro­po­no­wa­ne jako ich zamien­ni­ki. Chce­cie uzy­skać wię­cej infor­ma­cji na temat wyco­fy­wa­nych z ofer­ty mode­li kamer, ich zamien­ni­ków, danych tech­nicz­nych i cen — zapy­taj­cie naszych han­dlow­ców! Zadzwoń i zapy­taj Model wyco­fa­ny z ofer­ty Opis Pro­po­no­wa­ny model zamien­ny…

Czytaj więcej ...

Nowa kamera hemisferyczna od SONY! Model SNC-HMX70 w 8 odsłonach.

W maju 2018 poja­wi się nowa kame­ra hemis­fe­rycz­na od SONY! Model SNC-HMX70 łączy to co naj­lep­sze — czy­li świet­ne para­me­try obra­zu oraz bar­dzo funk­cjo­nal­ny pakiet pod­sta­wo­wej ana­li­ty­ki wideo. 1. Wszyst­kie szcze­gó­ły na jed­nym obra­zie – bez tzw. mar­twych stref Kame­ra SNC-HMX70 dzię­ki eks­tre­mal­nie sze­ro­kie­mu kąto­wi widze­nia, jest w sta­nie objąć swo­im zasię­giem roz­le­gły obszar, zastę­pu­jąc…

Czytaj więcej ...

7 powodów dlaczego superczuła kamera sieciowa Sony SNC-VB770 widzi więcej w ciemności?

1. Wyraź­ny obraz w ciem­no­ści Model kame­ry Sony SNC-VB770 dostar­cza wyraź­ny obraz wideo nawet w warun­kach zupeł­nej ciem­no­ści, prze­kra­cza­ją­cej zdol­ność widze­nia ludz­kie­go oka,  a wszyst­ko przy nie­spo­ty­ka­nym pozio­mie mini­mal­ne­go oświe­tle­nia 0,004 luk­sa. Pod­czas gdy inne kame­ry nie są w sta­nie sku­tecz­nie moni­to­ro­wać oto­cze­nia, ze wzglę­du na nie­do­sta­tecz­ny poziom oświe­tle­nia.  Model SNC-VB770 dosko­na­le radzi sobie w przy­pad­ku…

Czytaj więcej ...

10 razy dłuższy okres użytkowania kart microSD!

Kar­ty SD SONY Wypró­buj­cie już dzi­siaj kar­ty pamię­ci microSD Sony zapew­nia­ją­ce 10 razy dłuż­szy okre­su użyt­ko­wa­nia, niż kon­su­menc­kie kar­ty microSD! Kar­ty współ­pra­cu­ją z kame­ra­mi IP, dzię­ki temu w kame­rach SONY i VIVOTEK, będzie wia­do­mo kie­dy skoń­czy się żywot­ność kar­ty! Dodat­ko­wy aspekt, na któ­ry war­to zwró­cić uwa­gę, to zasto­so­wa­nie pamię­ci flash MLC NAND, spra­wia, że okres…

Czytaj więcej ...

SONY seria 640 – CMOS Exmor R™

– kame­ry wypo­sa­żo­ne w prze­twor­nik obra­zu o nie­zwy­kłej czu­ło­ści. CMOS Exmor R Już dostęp­na na ryn­ku nowa seria kamer sie­cio­wych 6 gene­ra­cji SONY 640, obej­mu­je osiem kamer, wypo­sa­żo­nych w naj­now­szą tech­no­lo­gię reje­stra­cji obra­zu, pomoc­ną zwłasz­cza przy sła­bych warun­kach oświe­tle­nio­wych. Umoż­li­wia­ją uzy­ska­nie wyraź­ne­go obra­zu już w oświe­tle­niu od 0,006 luk­sa. Kame­ry wystę­pu­ją w dwóch seriach V i…

Czytaj więcej ...

Wyjątkowe możliwości rozdzielczości 4K w wydaniu Sony

Podą­ża­jąc za aktu­al­ny­mi tren­da­mi, kil­ka tygo­dni temu Sony zapre­zen­to­wa­ło pierw­szą w swo­jej ofer­cie sie­cio­wą kame­rę 4K, dedy­ko­wa­ną do wide­omo­ni­to­rin­gu o roz­dziel­czo­ści czte­ro­krot­nie więk­szej niż pro­duk­ty Full HD. Dosko­na­ła czu­łość oraz czy­tel­ność obra­zu pozy­cjo­nu­je ten model w bran­żo­wej czo­łów­ce i jed­no­znacz­nie pod­kre­śla jego przy­dat­ność w sys­te­mach wide­omo­ni­to­rin­gu o szcze­gól­nym zna­cze­niu. Kame­ra SNC-VM772R jest wypo­sa­żo­na w duży, wyko­na­ny w tech­no­lo­gii…

Czytaj więcej ...

Zaawansowana technologia w kamerze Sony SNC-VM600B

Kame­ra ip SONY SNC-VM600B to kopuł­ka ide­al­na do moni­to­ro­wa­nia miejsc, w któ­rych wie­le się dzie­je i potrze­bu­je­my wspar­cia ze stro­ny bar­dziej “inte­li­gent­nych” urzą­dzeń. Spraw­dzo­ny sprzęt SONY od lat pro­du­ku­je sprzęt naj­wyż­szej jako­ści, któ­ry speł­nia ocze­ki­wa­nia nawet naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cych klien­tów. Model SNC-VM600B to kame­ra HD, któ­ra w roz­dziel­czo­ści 1280x1024 ofe­ru­je 30 kl/s, nie­za­leż­nie od tego czy…

Czytaj więcej ...

Funkcjonalna i solidna EB600b

SNC-EB6000B to wewnętrz­na kame­ra dzia­ła­ją­ca w roz­dziel­czo­ści HD 1024p, z pręd­ko­ścią 30 kl./s. wypo­sa­żo­na w prze­twor­nik Exmor CMOS. Gwa­ran­tu­je wyso­kiej jako­ści obraz mają­cy sze­ro­ki wachlarz zasto­so­wań np.: w pomiesz­cze­niach ochro­ny i nad­zo­ru, w biu­rach, ban­kach, skle­pach czy w edu­ka­cji.…

Czytaj więcej ...