Wyprzedaż magazynowa

Wie­trzy­my nasze maga­zy­ny — ceny jesz­cze nigdy nie były tak niskie! Tym razem wyprze­da­je­my pro­duk­ty mar­ki Kore­nix – swit­che prze­my­sło­we i media­kon­wer­te­ry. Wyprze­daż trwa do wyczer­pa­nia sta­nów maga­zy­no­wych. Szyb­kie zaku­py zro­bi­cie w naszym skle­pie  Vipos Uwa­ga: ceny są widocz­ne tyl­ko po zalo­go­wa­niu do skle­pu. W mega niskich cenach znaj­dzie­cie mię­dzy inny­mi: Prze­my­sło­wy kon­wer­ter świa­tło­wo­do­wy, mul­ti­mo­do­wy Kore­nix…

Czytaj więcej ...

Switch przemysłowy — JetNet 5310G

Switch prze­my­sło­wy W dru­giej poło­wie 2015 roku  Kore­nix wpro­wa­dził do ofer­ty giga­bi­to­wy, zarzą­dzal­ny switch Jet­Net 5310G, któ­ry w szyb­ki spo­sób stał się jed­nym z naj­po­pu­lar­niej­szych i naj­le­piej sprze­da­ją­cych się urzą­dzeń. Switch prze­zna­czo­ny jest do mon­ta­żu na szy­nie DIN. Łączy w sobie aż 8 por­tów 10/100TX POE oraz dwa giga­bi­to­we por­ty RJ-45/SF. War­to zauwa­żyć, że wszyst­kie…

Czytaj więcej ...

Zarządzaj siecią Korenix NMS

Nowy przy­ja­zny użyt­kow­ni­kom sys­tem zarzą­dza­nia sie­cią Kore­nix NMS, dostęp­ny w prze­my­sło­wym VPN JetBox5630, pozwo­li na popra­wę funk­cjo­nal­no­ści śro­do­wi­ska sie­cio­we­go, ofe­ru­jąc mak­sy­mal­ną przej­rzy­stość oraz wydaj­ność w dużych sie­ciach.…

Czytaj więcej ...

FreshMail.pl