Budowa pod kontrolą

Teren budowy to miejsce, w którym przeplatają się często dziesiątki jak nie setki pracow­ników. Zazwyczaj wielu firm podwy­ko­naw­czych, sprzęt budowlany oraz materiał, którego często nie ma gdzie składować. Sprawia to, że teren budowy jest często miejscem nie tylko wypadków przy pracy ale również kradzieży czy nawet samego nieprze­strze­gania przepisów BHP. Może to dopro­wadzić do poważnego uszczerbku na zdrowiu lub nawet śmierci. Monito­ro­wanie placów budowy daje nam możliwość zdalnej weryfi­kacji aktualnej sytuacji na budowie. Dzięki temu możemy kontro­lować przestrze­ganie przepisów BHP. Po godzinach pracy staje się narzę­dziem nadzo­ru­jącym pozosta­wiony na budowie materiał, który stać się może łupem złodziei. 

Zyskujesz:
- nadzór nad aktualną sytuacją na placu budowy i weryfi­kację postępu prac
- monitoring znajdu­jącego się na terenie budowy materiału
- narzędzie do weryfi­kacji zdarzeń w przypadku roszczeń ze strony podwy­ko­nawców

Sztuczna inteligencja

Połączenie systemu monito­ringu z zaawan­sowaną analityką może sprawić, że system samodzielnie będzie anali­zować wskazane zacho­wania i infor­mować nas o tym np. mailowo. Mowa tu np. o takich sytuacjach jak brak kasku, pozosta­wienie przed­miotów na ciągach komuni­ka­cyjnych czy miejscu aktualnie wykony­wanych prac.

Jaka jest Budowa ?

Mając na uwadze, że każda budowa jest inna — zainte­re­so­wanych zachęcamy do kontaktu przez poniższy formularz.

Zainteresowany?

Zapra­szamy do kontaktu.

Log In

Sign Up

Cart

Wpisz swój adres email

Potwierdzam. Proszę o przesyłanie mi informacji (możesz się wypisać w dowolnym momencie)

 

Zapisz się do newslettera SUMA.TODAY aby otrzymywać informacje o promocjach.

Proszę o przesyłanie mi wiadomości (możesz się wypisać w dowolnym czasie).