Monitoring biura, domu i sklepu

Aby zbu­do­wać mały sys­tem do moni­to­rin­gu biu­ra, skle­pu czy domu potrze­bu­jesz zale­d­wie paru ele­men­tów.

System z rejestratorem

Bar­dzo pro­ste roz­wią­za­nie i bar­dzo czę­sto wybie­ra­ne ze wzglę­du na łatwość mon­ta­żu. Więk­szość nowo­cze­snych reje­stra­to­rów pro­wa­dzi użyt­kow­ni­ka przez pro­ces uru­cho­mie­nia pro­stym kre­ato­rem insta­la­cji. Samo pod­pię­cie kamer też odby­wa się na zasa­dzie “pod­łącz i dzia­ła”.

Jeśli nie jest Ci strasz­na pra­ca z wier­tar­ką aby zamo­co­wać kame­ry i potra­fisz roz­ło­żyć oka­blo­wa­nie — bez pro­ble­mu pora­dzisz sobie z uru­cho­mie­niem sys­te­mu moni­to­rin­gu opar­tym o nasze reje­stra­to­ry. 

W małych sys­te­mach do 4 kamer, możesz wybrać reje­stra­to­ry z funk­cją WiFi, nie ma tu potrze­by roz­pro­wa­dza­nia oka­blo­wa­nia. Dzię­ki temu z łatwo­ścią możesz wyko­nać sys­tem moni­to­rin­gu dla małej fir­my. 

Zobacz ceny naszych zesta­wów w skle­pie VIPOS »
Potrze­bu­jesz pomo­cy w wybo­rze — skon­sul­tuj roz­wią­za­nie »

Lubiane kamery do małych systemów


Wewnętrz­na kame­ra IP z dwu­kie­run­ko­wym audio oraz oświe­tla­czem IR. Ze wzglę­du na dys­kret­ny wygląd i minia­tu­ro­we roz­mia­ry naj­chęt­niej wybie­ra­na do moni­to­rin­gu biur, domów i loka­li użyt­ko­wych. Kame­ra wystę­pu­je w wer­sji z PoE lub WiFi

Zewnętrz­na kame­ra IP z oświe­tla­czem IR 12m. Kame­ra zapew­nie płyn­ną trans­mi­sje nawet w małej prze­pu­sto­wo­ści dzię­ki tech­no­lo­gi Smart Stre­am II.Kame­ra wystę­pu­je w wer­sji z PoE lub WiFia

Zewnę­trzo-wewnę­trze kame­ry pano­ra­micz­ne obser­wu­ją­ce sce­nę pod kątem 180 stop­ni. Jed­ną kame­rą obser­wu­jesz całe pomiesz­cze­nie (od ścia­ny do ścia­ny) bez mar­twych scen. Wer­sja kame­ry CC8371-HV posia­da wbu­do­wa­ny oświe­tlacz IR. Wbu­do­wa­ny mikro­fon umoż­li­wia nasłuch sce­ny i alarm na hałas w oto­cze­niu. 


Kame­ry kopu­ło­we z oświe­tla­czem IR. Kame­ra FD8166A-N to mikro kame­ra z oświe­tla­czem IR 850 nm (bez efek­tu czer­wo­nej dio­dy IR). FD8169A popu­lar­na kame­ra kopuł­ko­wa do  do moni­to­rin­gu wewnętrz­ne­go. 

System z komputerem

W pro­fe­sjo­nal­nych roz­wią­za­nych moni­to­rin­gu, reje­stra­cja i zarzą­dza­nie odby­wa się za pomo­cą apli­ka­cji VMS i CMS. Do kamer zazwy­czaj jest dołą­czo­ne opro­gra­mo­wa­nie nagry­wa­ją­co-zarzą­dza­ją­ce. Za pomo­cą opro­gra­mo­wa­nia możesz two­rzyć zarów­no małe sys­te­my jak i duże far­my moni­to­rin­gu. 

Uru­cho­mie­nie małe­go sys­te­mu opar­te­go o opro­gra­mo­wa­nie nie jest skom­pli­ko­wa­ne, jed­nak wyma­ga pod­sta­wo­wej wie­dzy w zakre­sie kon­fi­gu­ra­cji opro­gra­mo­wa­nia. Kom­pu­ter prze­zna­czo­ny do nagry­wa­nia powi­nien zapew­nić cią­głą pra­cę w godzi­nach kie­dy zamie­rza­my nagry­wać wideo i powi­nien być umiesz­czo­ny w tej samej sie­ci kom­pu­te­ro­wej. W dużych sys­te­mach 32+ nale­ży dobrać wydaj­ność jed­nost­ki kom­pu­te­ro­wej do wiel­ko­ści sys­te­mu.

Sys­te­my kom­pu­te­ro­we ze wzglę­du na wydaj­ność ofe­ru­ją dużo więk­sze moż­li­wo­ści kon­fi­gu­ra­cyj­ne jak i w zakre­sie dobo­ru nowo­cze­snych roz­wią­zań.

Zobacz nasze kame­ry ip w VIPOS »
Potrze­bu­jesz pomo­cy w wybo­rze — skon­sul­tuj roz­wią­za­nie >