Bezpieczna produkcja

Podczas produkcji, a zwłaszcza przy takiej gdzie wykorzy­stuje się duże maszyny może dojść do wypadku, w którym ucierpi człowiek. Również może zostać uszko­dzone urządzenie. Jako właściciel narażeni jesteśmy wtedy na konse­kwencje w postaci odszko­dowań, wstrzy­mania produkcji, napraw serwi­sowych bądź zakup nowych urządzeń. Wtedy słyszymy często: “Mądry Polak po szkodzie”.
Co zrobić by uniknąć takiego scena­riusza? Propo­nujemy nasze rozwią­zanie do kontroli produkcji, dzięki czemu możemy reagować w czasie wystą­pienia zagro­żenia.

Zyskujesz:
- łatwa i prosta kontrola pracow­ników na produkcji
- możliwość weryfi­kacji czasu pracy
- kontrola “niebez­piecznych miejsc”
- szybka weryfi­kacja wejścia przez osoby nieupraw­nione
- możliwość dodania do systemu mobilnego monito­ringu na wózkach widłowych
- zwięk­szenie żywot­ności maszyn poprzez monitoring ich pracy kamerami termo­wi­zyjnymi
- łatwą konfi­gu­rację z naszymi specja­li­stami

Zaawan­sowana analityka wideo

Nasz system opiera się na monito­ringu wideo z wykorzy­staniem zaawan­so­wanej analityki wideo. Dzięki zasto­so­waniu algorytmów sztucznej inteli­gencji system sam zwróci uwagę operatora jeśli ktoś z pracow­ników przejdzie w strefę zagro­żenia, znajdzie się za blisko danej części wirującej czy nie posiada uprawnień aby obsłu­giwać konkretne urządzenie. Jako właściciel możesz otrzy­mywać w czasie rzeczy­wistym powia­do­mienia na maila czy sms jeśli pojawi się jakaś sytuacja odbie­gająca od reguły. Analityka wideo pozwala również weryfi­kować naszych pracow­ników przez rozpo­zna­wanie twarzy dzięki czemu szybko zwery­fi­kujemy jeśli pojawi się osoba nieupraw­niona w danym miejscu.

Zobacz więcej dzięki termowizji

Nawet przy naszych gotowych rozwią­za­niach staramy się indywi­du­alnie podchodzić do klienta i każdy projekt dosto­so­wujemy do potrzeb. Dzięki stworzeniu kategorii możemy szybciej i lepiej przygo­tować rozwią­zanie dzięki naszym specja­listom. Współ­pra­cujemy z ekspertami, którzy pomagają nam w integracji naszego systemu analityki wideo z innym systemem. Dzięki temu osiągamy wysokie wyniki i ułatwiamy pracę i życie.

Zainteresowany?

Zapra­szamy do kontaktu.

Log In

Sign Up

Cart

.Newsletter SUMA.ToDAY

dostęp do fachowej wiedzy, wyjątkowych okazji cenowych

Potwierdzam. Proszę o przesyłanie mi informacji (możesz się wypisać w dowolnym momencie)

 

Zapisz się do newslettera SUMA.TODAY aby otrzymywać informacje o promocjach.

Proszę o przesyłanie mi wiadomości (możesz się wypisać w dowolnym czasie).