dys­try­bu­cja • kame­ry ip • sys­te­my sie­cio­we • moni­to­ring • kame­ry sie­cio­we • smart sys­te­my

Naszą spe­cja­li­za­cją jest dys­try­bu­cja sys­te­mów kla­sy pre­mium wraz ze wspar­ciem sprze­da­żo­wym i posprze­da­żo­wym. Spe­cja­li­zu­je­my się w sprze­da­ży do firm (B2B). Warun­ki han­dlo­we dla part­ne­rów usta­la­ne są na pod­sta­wie pla­nu współ­pra­cy z uwzględ­nie­niem cha­rak­te­ry­sty­ki fir­my lub pro­jek­to­wo na bazie pla­no­wa­ne­go wdro­że­nia.  Nasza dzia­łal­ność jest obję­ta kon­ce­sją MSWiA L-0509/00

Autoryzacje dystrybucyjne

 

Dedykowana oferta

Nasza ofer­ta jest skie­ro­wa­na do grup spe­cja­li­za­cyj­nych. INTEGRATORZY i INSTALATORZY znaj­dą mecha­ni­zmy wygod­nej pra­cy z pro­jek­ta­mi i wspar­cia we wdro­że­niach. Kom­for­to­we narzę­dzia wspie­ra­ją­ce mały biz­nes, to nasza ofer­ta dla INSTALATORÓW.  Wspól­ne pro­jek­to­wa­nie, pra­ca z pro­jek­tem to ofer­ta osób zawo­do­wo zaj­mu­ją­cych się PROJEKTOWANIEM. DYSTRYBUTORZY i HURTOWNIE współ­uczest­ni­czą w kana­le sprze­da­żo­wym i korzy­sta­ją z naszych kana­łu logi­stycz­ne­go pro­duk­tów.

Fir­my insta­la­cyj­ne
glo­bal­na poli­ty­ka ceno­wa
reje­stra­cja tema­tów
pro­gram bonu­sów
wyż­sze mar­że
Fir­my inte­gra­cyj­ne
kasto­mi­za­cja pro­jek­to­wa
pra­ca z pro­jek­ta­mi
wspar­cie wdro­że­nio­we
pre­zen­ta­cje klienc­kie
Fir­my han­dlo­we
glo­bal­na poli­ty­ka ceno­wa
pra­ca z pro­jek­ta­mi
rota­cja maga­zy­no­wa
maga­zy­ny dedy­ko­wa­ne

W naszej ofer­cie zwra­ca­my szcze­gól­ną uwa­gę aby zna­la­zły się tyl­ko sys­te­my któ­re zapew­nia­ją  wie­lo­let­nią nie­za­wod­ność, roz­bu­do­wa­ne funk­cje, zde­fi­nio­wa­ną poli­ty­kę bez­pie­czeń­stwa pro­duk­tów sie­cio­wych i zwięk­szo­ny kom­fort użyt­ko­wa­nia. Pro­wa­dzi­my wspar­cie na eta­pie pro­jek­to­wa­nia, sprze­da­ży sys­te­mu i w trak­cie eks­por­ta­cji już zaku­pio­ne­go sys­te­mu.