Szkolenie VIVOTEK

Modu­ły szko­le­nia:

• Dla­cze­go VIVOTEK? – poznaj pro­gram part­ner­ski i bene­fi­ty pły­ną­ce z auto­ry­zo­wa­ne­go kana­łu pro­du­cen­ta.
Pro­gram part­ner­ski VIVOTEK Pol­ska powstał i jest aktyw­nie roz­wi­ja­ny razem z part­ne­ra­mi od 2015 roku. Razem z part­ne­ra­mi roz­wi­ja­my i roz­bu­do­wy­wu­je­my modu­ły pro­gra­mu, pozwa­la­ją­ce zdo­by­wać Part­ne­rom nowe ryn­ki zby­tu na pro­duk­ty wideo ip.

• Pro­duk­ty VIVOTEK – pre­zen­ta­cja ofer­ty pro­duk­tów VIVOTEK wraz z tech­no­lo­gia­mi dostęp­ny­mi w kame­rach.
Mno­gość tech­no­lo­gi i moż­li­wo­ści. W tej czę­ści szko­le­nia poka­że­my jak i do cze­go użyć dostęp­nych w VIVOTEK tech­no­lo­gii aby sys­tem moni­to­rin­gu był dla klien­ta inwe­sty­cją a nie kosz­tem.

• Pierw­sze kro­ki – uru­cho­mie­nie kame­ry, kon­fi­gu­ra­cja urzą­dzeń oraz pro­gra­mu VAST.
Ta część poka­zu­je w jaki spo­sób szyb­ko i spra­wie skon­fi­gu­ro­wać sys­tem, nie­za­leż­nie od ilo­ści kamer, czy jest ich 5 czy 200. Czas to pie­niądz i kon­fi­gu­ra­cja musi być łatwa, szyb­ka i nie­za­wod­na.

Szko­le­nie pro­wa­dzą:
VIVOTEK Pol­ska
Robert Sta­nosz – Busi­ness Deve­lop­ment Mana­ger (Poland)
Mar­cin Kulik – Pro­duct mana­ger

Szko­le­nie odbę­dzie się w Hote­lu Witek w Kra­ko­wie przy uli­cy Han­dlow­ców 14.

Jesteś zain­te­re­so­wa­ny udzia­łem w tym szko­le­niu? Zgłoś swo­je uczest­nic­two!

Ze wzglę­dów orga­ni­za­cyj­nych pro­si­my o wcze­śniej­sze potwier­dze­nie udzia­łu w szko­le­niu dro­gą mailo­wą na adres: katarzyna.hryniszyn@suma.com.pl
lub
szkolenia@vivotek.pl

do dnia: 14.09.2017r.

W potwier­dze­niu pro­si­my okre­ślić ilość osób chcą­cych wziąć udział w szko­le­niu.

Mak­sy­mal­na ilość osób w ramach jed­nej fir­my: 2

Licz­ba miejsc jest ogra­ni­czo­na.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *