Szkolenie VIVOTEK

Moduły szkolenia:

• Dlaczego VIVOTEK? – poznaj program partnerski i benefity płynące z autory­zo­wanego kanału produ­centa.
Program partnerski VIVOTEK Polska powstał i jest aktywnie rozwijany razem z partnerami od 2015 roku. Razem z partnerami rozwijamy i rozbu­do­wy­wujemy moduły programu, pozwa­lające zdobywać Partnerom nowe rynki zbytu na produkty wideo ip.

• Produkty VIVOTEK – prezen­tacja oferty produktów VIVOTEK wraz z techno­lo­giami dostępnymi w kamerach.
Mnogość technologi i możli­wości. W tej części szkolenia pokażemy jak i do czego użyć dostępnych w VIVOTEK techno­logii aby system monito­ringu był dla klienta inwestycją a nie kosztem.

• Pierwsze kroki – urucho­mienie kamery, konfi­gu­racja urządzeń oraz programu VAST.
Ta część pokazuje w jaki sposób szybko i sprawie skonfi­gu­rować system, nieza­leżnie od ilości kamer, czy jest ich 5 czy 200. Czas to pieniądz i konfi­gu­racja musi być łatwa, szybka i nieza­wodna.

Szkolenie prowadzą:
VIVOTEK Polska
Robert Stanosz – Business Development Manager (Poland)
Marcin Kulik – Product manager

Szkolenie odbędzie się w Hotelu Witek w Krakowie przy ulicy Handlowców 14.

Jesteś zainte­re­sowany udziałem w tym szkoleniu? Zgłoś swoje uczest­nictwo!

Ze względów organi­za­cyjnych prosimy o wcześniejsze potwier­dzenie udziału w szkoleniu drogą mailową na adres: katarzyna.hryniszyn@suma.com.pl
lub
szkolenia@vivotek.pl

do dnia: 14.09.2017r.

W potwier­dzeniu prosimy określić ilość osób chcących wziąć udział w szkoleniu.

Maksy­malna ilość osób w ramach jednej firmy: 2

Liczba miejsc jest ograni­czona.