Promocja — puszka połączeniowa gratis!

Od dzi­siaj 16.01.2019 do 31.01.2019 dokła­da­my gra­tis pusz­kę połą­cze­nio­wą do kamer VIVOTEK, któ­re są z nią kom­pa­ty­bil­ne. Pusz­ka połą­cze­nio­wa AM-719 Pusz­ka połą­cze­nio­wa pasu­je do kamer:IB836BA-EHF3, IB836BA-EHT, IB836BA-HF3, IB836BA-HT, IB8382-EF3, IB8382-ET, IB8382-F3, IB8382-T, IB9371-EHT, IB9371-HT, IB9381-EHT, IB9381-HT, IB9367-EHT, IB9367-HT, IB9367-H, IB8377-EHT, IB8377-HT. Mate­riał: alu­mi­niumKolor: bia­łyWymia­ry: 122 (L) x 122 (W) x 63 (H) mmWa­ga: 550 g…

Czytaj więcej ...

Promocja CYBER MONDAY 45% rabatu na rejestratory VIVOTEK

Pro­mo­cja CYBER MONDAY 45% raba­tu na reje­stra­to­ry VIVOTEK. Od teraz do piąt­ku (26–30.11.2018) rabat na 3 mode­le reje­stra­to­rów VIVOTEK aż 45%. Rabat na reje­stra­to­ry ND8312 Zobacz w skle­pie inter­ne­to­wym VIPOS ND8312 ND8212W Zobacz w skle­pie inter­ne­to­wym VIPOS ND8212W ND8322P Zobacz w skle­pie inter­ne­to­wym VIPOS ND8322P ND8312 Kom­pre­sja w cza­sie rze­czy­wi­stym H.264/MJPEG 8 kana­łów wyj­ście wideo HDMI (do roz­dziel­czo­ści 4K) Moż­li­wość zain­sta­lo­wa­nia…

Czytaj więcej ...

Niezawodne rejestratory VIVOTEK

Reje­stra­to­ry ND9441 i ND9541 To reje­stra­to­ry  opar­te o sys­tem Linux, posia­da­ją 4 kie­sze­nie na dys­ki o łącz­nej pojem­no­ści do 32TB. Model ND9441 obsłu­gu­je 16 kana­łów, a model ND9541 aż 32 kana­ły. Dzię­ki zasto­so­wa­niu naj­now­szej kom­pre­sji H.265, ofe­ru­ją o 30% ~ 50% więk­szą pojem­ność pamię­ci, niż sys­te­my wyko­rzy­stu­ją­ce kom­pre­sję H.264. Pozwa­la to na wydłu­że­nie zapi­su mate­ria­łu wideo z…

Czytaj więcej ...

Promocja BLACK FRIDAY 45% rabatu na kamery panoramiczne

W koń­cu nad­szedł ten dzień 🙂 Od teraz do koń­ca week­en­du rabat na kame­ry pano­ra­micz­ne VIVOTEK aż 45%. Rabat na kame­ry pano­ra­micz­ne Start — od teraz Stop — ponie­dzia­łek 26.11.2018 godz. 10.00 lub wyczer­pa­nia sta­nów maga­zy­no­wych * Jak zamó­wić? Zadzwoń do nasze­go han­dlow­ca! tel. 32 757 98 55 Wyślij zamó­wie­nie e-mailem Zamów w naszym skle­pie…

Czytaj więcej ...

Promocja 7 dni — rejestrator ND8422P

Pro­mo­cja 7 dni — reje­stra­tor ND8422P. Obni­żo­na cena od dzi­siaj 16.11 do 22.11.2018! Tyl­ko przez 7 dni! Cena pro­mo­cyj­na Cena kata­lo­go­wa 16 kana­łów 8 por­to­wy switch 802.3af 2x HDD, max 12TB (brak w zesta­wie) RAID ONVIF HDMI/VGA Pro­sto­wa­nie obra­zu z kame­ry fisheye VIVOC­lo­ud Auto Adap­ti­ve Stre­am eSA­TA Współ­pra­ca z opro­gra­mo­wa­niem VAST Idź do skle­pu VIPOS

Czytaj więcej ...

VIVOTEK — najbardziej rozbudowana oferta kamer panoramicznych.

VIVOTEK posia­da naj­bar­dziej roz­bu­do­wa­ną ofer­tę kamer pano­ra­micz­nych 180 °.  Pano­ra­micz­ne kame­ry VIVOTEK dostęp­ne są w sze­ro­kiej gamie mega­pik­se­lo­wych roz­dziel­czo­ści: 2, 3, 8, 12 MP. Posia­da­ją róż­ne­go rodza­ju i kształ­tu obu­do­wy, co spra­wia, że ich zasto­so­wa­nie jest po pro­stu wszech­stron­ne! Zarów­no w przy­pad­ku moni­to­rin­gu wnętrz, jak i otwar­tych prze­strze­ni w trud­nych warun­kach pogo­do­wych. Dosko­na­le spraw­dzą się…

Czytaj więcej ...

Promocja 7 dni — rejestrator ND8322P

Pro­mo­cja 7 dni — reje­stra­tor ND8322P. Obni­żo­na cena od dzi­siaj 09.11 do 15.11.2018! Tyl­ko przez 7 dni! Cena pro­mo­cyj­na Cena kata­lo­go­wa Reje­stra­tor ND8322P to: 8 kana­łów 8 por­to­wy switch 802.3af 2x HDD, max 12TB (brak dys­ków w zesta­wie) RAID ONVIF HDMI/VGA Pro­sto­wa­nie obra­zu z kame­ry fisheye VIVOC­lo­ud Auto Adap­ti­ve Strea eSA­TA Współ­pra­ca z opro­gra­mo­wa­niem VAST

Czytaj więcej ...