W zestawie Wi-Fi taniej!

Zesta­wy Wi-Fi z 4 kame­ra­mi i reje­stra­to­rem do zasto­so­wa­nia wewnętrz­ne­go, zewnętrz­ne­go lub mie­sza­ne w bar­dzo atrak­cyj­nych cenach! Zesta­wy Wi-Fi 1687 zł ZESTAW: REJESTRATOR ND8212W I 4 KAMERY IP8160W Zobacz w skle­pie 2024 zł ZESTAW: REJESTRATOR ND8212W I 4 KAMERY IB8360W Zobacz w skle­pie 1998 zł ZESTAW: REJESTRATOR ND8212W +2XIB8360W +2XIP8160W Zobacz w skle­pie…

Czytaj więcej ...

PoE Injector AP-GIC-010A-030 — promocja 7 dni!

Tyl­ko przez 7 dni! Co tydzień nowe urzą­dze­nie w bar­dzo niskiej cenie! Pro­mo­cja trwa tyl­ko przez 7 dni lub do wyczer­pa­nia zapa­sów. W tym tygo­dniu w wyjąt­ko­wo niskiej cenie dla wszyst­kich PoE Injec­tor AP-GIC-010A-030. Start od teraz 21 wrze­śnia (pią­tek) do 27 wrze­śnia (czwar­tek). tyl­ko 127 zł brut­to Zadzwoń i zamów PoE Injec­tor AP-GIC-010A-030 127 zł…

Czytaj więcej ...

Suma Solutions członkiem PISA

Miło nam poin­for­mo­wać, że od 3 wrze­śnia 2018 jeste­śmy człon­kiem Pol­skiej Izby Sys­te­mów Alar­mo­wych. Pol­ska Izba Sys­te­mów Alar­mo­wych jest orga­ni­za­cją zrze­sza­ją­cą fir­my bran­ży zabez­pie­czeń pro­wa­dzą­ce dzia­łal­ność han­dlo­wą i pro­duk­cyj­ną oraz świad­czą­ce usłu­gi pro­jek­to­wa­nia i insta­la­cji sys­te­mów zabez­pie­czeń tech­nicz­nych. Celem Izby jest pod­no­sze­nie jako­ści usług zwią­za­nych z sys­te­ma­mi zabez­pie­czeń tech­nicz­nych poprzez kształ­ce­nie kadr bran­ży i inwe­sto­rów…

Czytaj więcej ...

W ten piątek pracujemy krócej!

Infor­mu­je­my, że w naj­bliż­szy pią­tek tj. 21 wrze­śnia nasze biu­ro w Kato­wi­cach otwar­te będzie kró­cej czy­li do godz. 14.00. Biu­ro w Kra­ko­wie otwar­te będzie do 15.00. W związ­ku z tym, zapra­sza­my do kon­tak­tu z nami wcze­śniej:)  …

Czytaj więcej ...

ND8312 — promocja 7 dni!

Tyl­ko przez 7 dni! Co tydzień nowe urzą­dze­nie w bar­dzo niskiej cenie! Pro­mo­cja trwa tyl­ko przez 7 dni lub do wyczer­pa­nia zapa­sów. Tym razem kom­pak­to­wy reje­stra­tor ND8312. Start od teraz 14 wrze­śnia (pią­tek) do 20 wrze­śnia (czwar­tek). Reje­stra­tor ND8312 — obsłu­gu­je wyświe­tla­nie i zapis z ośmiu kamer IP oraz 3,5” dysk twar­dy o pojem­no­ści do…

Czytaj więcej ...

Niskie ceny sprawdzonych modeli!

Ulu­bio­ne mode­le i spraw­dzo­ne roz­wią­za­nia — teraz aż 12 mode­li kamer Vivo­tek może­cie kupić w bar­dzo atrak­cyj­nych niskich cenach! Zadzwoń i zamów lub zamów w skle­pie inter­ne­to­wym   Współ­pra­cu­jesz z nami! Zalo­guj się w skle­pie, a na nie­któ­re mode­le kamer kupisz jesz­cze w niż­szych cenach:) FD8169A kopuł­ko­wa kame­ra wewnętrz­na zobacz w skle­pie FD8167A kopuł­ko­wa kame­ra…

Czytaj więcej ...

Bezpieczna szkoła — w środku i na zewnątrz!

Dbaj­my o bez­pie­czeń­stwo naszych dzie­ci i mło­dzie­ży! Po waka­cyj­nej prze­rwie zno­wu roz­brzmiał pierw­szy dzwo­nek. Powrót do szko­ły to emo­cjo­nu­ją­cy czas. Czas zaba­wy spę­dzo­ny w miłym towa­rzy­stwie rówie­śni­ków, a tak­że czas roz­wi­ja­nia się i pogłę­bia­nia wie­dzy pod czuj­nym okiem nauczy­cie­li. To nie­zli­czo­na ilość godzin spę­dzo­nych w murach szko­ły, lub gdy tyl­ko aura pozwo­li tuż poza nimi.…

Czytaj więcej ...

Wzrost efektywności i oszczędności związanych z posiadaniem skutecznego systemu bezpieczeństwa w obiektach edukacyjnych dzięki Aimetis.

Nie od dzi­siaj wie­my, że w szko­łach docho­dzi do aktów prze­mo­cy i wan­da­li­zmu. Z tego też powo­du znacz­nie zwięk­szo­no wydat­ki na sys­te­my bez­pie­czeń­stwa insta­lo­wa­ne w ośrod­kach edu­ka­cyj­nych. Nie­za­leż­nie od tego, czy sys­tem bez­pie­czeń­stwa doty­czy szko­ły pod­sta­wo­wej, śred­niej czy uczel­ni wyż­szej, musi spro­stać nastę­pu­ją­cym wyzwa­niom: Umoż­li­wiać  iden­ty­fi­ka­cję uczniów młod­szych klas, przez rodzi­ców korzy­sta­ją­cych z sys­te­mu Moni­to­ro­wać…

Czytaj więcej ...

FreshMail.pl
 

Otrzymuj informacje o nowościach na skrzykę email

FreshMail.pl